Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 16/2005

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 20.4.2005

Valtiontilintarkastajien kertomus 2004

K 17/2004 vp, VaVM 2/2005 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 19.04.2005

Hallituksen esitys laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, kemikaalilain muuttamisesta sekä rikoslain 44 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta

HE 279/2004 vp, TaVM 5/2005 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 22.4.2005

Hallituksen esitys laeiksi alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta ja tieliikennelain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 15/2005 vp, LiVM 6/2005 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 4/2005 vp - VNS 1/2005 vp Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2006-2009

Valtiontalouden kehyspäätöksellä 11.3.2005 on vahvistettu kehykset vuoden 2006 hinta- ja kustannustasossa seuraavasti: 29 468 miljoonaa euroa vuodelle 2006, 29 583 miljoonaa euroa vuodelle 2007, 30 442 miljoonaa euroa vuodelle 2008 ja 30 554 miljoonaa euroa vuodelle 2009. Jakamattomaksi varaukseksi vuodelle 2006 jää 342 miljoonaa ja vuodelle 2007 215 miljoonaa euroa sekä vuosille 2008 ja 2009 molemmille 300 miljoonaa euroa.

Hinta- ja kustannustasokorjaukset yhdessä rakennemuutosten ja muiden teknisten tarkistusten kanssa nostavat vaalikauden kehystä 934 miljoonaa euroa vuodelle 2006 ja 936 miljoonaa euroa vuodelle 2007 keväällä 2003 päätetystä tasosta.

Riittävän jakamattoman varauksen turvaamiseksi on hallinnonaloille tässä päätöksessä kohdennettu menojen vähentämisehdotuksia yhteensä noin 150 miljoonaa euroa vuoden 2006 tasolla ja noin 175 miljoonaa euroa vuoden 2007 tasolla. Lisäksi harkinnanvaraisiin määrärahoihin ei paria poikkeusta lukuun ottamatta ole tehty hintatason muutoksen perusteella tasokorotuksia, mikä tuo noin 100 miljoonan euron luokkaa olevan liikkumatilan jakamattomaan varaukseen.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti, että eduskunta lähettäisi tämän mietinnön valtioneuvostolle tiedoksi ja tarpeellisia toimenpiteitä varten ja että hyväksytään yksi lausuma (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056, Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100

Mietintöön sisältyy opposition vastalauseita

VaVM 5/2005 vp - HE 22/2005 vp Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Arvonlisäverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vähäisen laskun enimmäismäärä alennettaisiin 1 000 eurosta 250 euroon. Vähäisten laskujen osalta voidaan soveltaa kevennettyjä laskun sisältövaatimuksia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 6/2005 vp - HE 23/2005 vp Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 85 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia siten, että Euroopan talousalueella toimeenpannuista arpajaisista saatu voitto olisi Suomessa toimeenpannuista arpajaisista saadun voiton tapaan voitonsaajan tuloverotuksessa verovapaata tuloa.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

LiVM 7/2005 vp - HE 18/2005 vp Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia muutetaan siten, että henkilö saa rajoitetun ajan suorittaa määräaikaiskatsastuksia kevyille ajoneuvoille, vaikka hän ei ole suorittanut loppuun katsastajilta edellytettävää peruskoulutusta.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 8/2005 vp - HE 267/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain, ajoneuvolain ja ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Tieliikennelakiin lisätään uusi luku, joka koskee tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvontaa ja ajopiirturin käyttöä. Lisäksi lukuun sisällytetään uuden, kuorma- ja linja-autoihin vaadittavan digitaalisen ajopiirturin käyttöönottamiseksi tarvittavat säännökset, kuten laitteissa käytettävien ajopiirturikorttien myöntämis- ja peruuttamisedellytykset. Lisäksi muutetaan ajoneuvolaissa olevia ajopiirturia koskevia säännöksiä siten, että säännökset koskevat jatkossa myös digitaalisia ajopiirtureita. Myös ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia muutetaan siten, että tieliikenteen valvontalaitteiden korttien käsittelijän oikeutta saada ajopiirturikortteja koskevia tietoja rekisteristä laajennetaan. Lisäksi rekisterissä olevien ajopiirturikortteja koskevien tietojen poistamissäännöksiä muutetaan siten, että tietojen poistaminen sidotaan kortin voimassaoloajan päättymiseen.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082) Mietintöön sisältyy edustajien Matti Kangas /vas, Leena Harkimo /kok, Marjukka Karttunen /kok, Erkki Pulliainen /vihr, Timo Seppälä /kok, Raimo Vistbacka /ps, Lyly Rajala /kok, vastalause

StVM 5/2005 vp - HE 29/2005 vplituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka perusteella kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista määrättyjen maksujen lisäksi myös maksuista perittävä viivästyskorko voidaan ulosottaa palvelun käyttäjältä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin säädetään.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 19.04.2005

Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta

HE 30/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä

HE 31/2005 vp

Sivistysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi koe-eläintoiminnasta ja laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

HE 32/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys alusliikennepalvelulaiksi

HE 33/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta

HE 34/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 20.4.2005

Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

LA 33/2005 vp (Ulla Anttila /vihr ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki koiraverosta annetun lain kumoamisesta

LA 35/2005 vp (Marjaana Koskinen /sd)

Talousvaliokuntaan

Torstai 21.4.2005

Laki rikoslain 23 luvun 3 §:n muuttamisesta

LA 152/2004 vp (Miapetra Kumpula /sd ym.)

Lakivaliokuntaan

MUUTA

Eduskunnan tilintarkastajien täydennysvaalissa valituksi tuli edustaja Tuomo Hänninen

Kansanedustaja Ben Zyskowicz pyysi vapautusta eduskunnan pankkivaltuutettujen jäsenyydestä.

Kansanedustaja Jyrki Katainen pyysi vapautusta Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä.

SUURI VALIOKUNTA

U 15/2005 vp Euroopan komission ehdotuksesta asetukseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta (päästö- ja siirtorekisteri)

Ympäristövaliokuntaan

U 16/2005 vp Euroopan komission ehdotuksesta päätökseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (päästö- ja siirtorekisteripöytäkirjan hyväksyminen)

Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.