Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 14/2005

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 5.4.2005

Hallituksen esitys laeiksi maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain 2 ja 5 §:n sekä kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

HE 258/2004 vp, MmVM 1/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

HE 226/2004 vp, StVM 4/2005 vp, TPA 113/2004 vp (mietintöön sisältyy kaksi §-vastalalusetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 137/2004 vp, TaVM 4/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

HE 195/2004 vp, TyVM 3/2005 vp (mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 1/2005 vp - K 16/2004 vp Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2003

Valtiovarainvaliokunta, joka eduskunnan työjärjestyksen 39 §:n 4 momentin nojalla on valinnut valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaoston puheenjohtajan esittelijäksi asiaa eduskunnan täysistunnossa käsiteltäessä, ehdotti, että eduskunta päättää lähettää tämän mietinnön sekä valtiontilintarkastajain kertomuksen hallitukselle niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin tehdyt muistutukset ja ehdotukset antavat aihetta, sekä kehottaa hallitusta sisällyttämään vuodelta 2004 annettavaan hallituksen tilinpäätöskertomukseen kertomuksen näistä toimenpiteistä.

(Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja puh. 432 2056, Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko puh. 432 2100, Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen puh. 432 2055, Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila puh. 432 2081)

MmVM 2/2005 vp - HE 278/2004 vp, LA 16/2005 vp Hallituksen esitys metsästyslain muuttamisesta Lakialoite laiksi metsästyslain 62 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan metsästyslakia muutettavaksi siten, että metsäkauriin metsästykseen ei enää vaadittaisi pyyntilupaa. Metsäkauriskannan kasvu ja kannan säätely edellyttävät myös metsästystapoja koskevien säännösten tarkistamista. Lisäksi ehdotetaan, että metsäkauriin maataloudelle, metsätaloudelle ja liikenteelle aiheuttamia vahinkoja ei enää korvattaisi hirvieläinten pyyntilupamaksuina kertyneistä varoista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2005 alkavan metsästysvuoden alusta.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

TaVM 5/2005 vp - HE 279/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, kemikaalilain muuttamisesta sekä rikoslain 44 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Esitetty laki korvaa vuonna 1953 annetun lain räjähdysvaarallisista aineista. Lain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja sekä edistää yleistä turvallisuutta.

Laissa säädetään tarkemmin turvallisuusvaatimuksista, vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista, räjähdysten estämisestä ja räjähdyksiltä suojautumisesta, vaarallisiin kemikaaleihin liittyvien laitteistojen asennuksesta ja huollosta sekä räjähteistä.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 5.4.2005

Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 §:n muuttamisesta

HE 20/2005 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi asuntokauppalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 21/2005 vp

Talousvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

HE 22/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 85 §:n muuttamisesta

HE 23/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi etuostolain muuttamisesta

HE 24/2005 vp

Ympäristövaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Keskiviikko 6.4.2005

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004

K 3/2005 vp

Perustuslakivaliokuntaan, Ulkoasiainvaliokuntaan sekä erikoisvaliokuntien tulee antaa lausuntonsa perustuslakivaliokunnalle kevätistuntokauden aikana.

Laki tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

LA 32/2005 vp (Irja Tulonen /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 7.4.2005

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuodelta 2004

K 2/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

MUUTA

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyysi edustaja Juha Rehula vapautusta perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä, tilalle valittiin edustaja Terhi Peltokorpi.

SUURI VALIOKUNTA

U 14/2005 vp neuvoston asetuksen muuttamisesta (EU:n kieliasetus)

Perustuslakivaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.