Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 13/2005

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 30.3.2005

Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista

HE 229/2004 vp, YmVM 3/2005 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 1.4.2005

Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta

HE 277/2004 vp, HaVM 5/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen ja Ranskan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 270/2004 vp, HaVM 6/2005 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LaVM 1/2005 vp - HE 56/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta. Lailla kumottaisiin eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annettu laki. Lisäksi isyyslakiin ehdotetaan tehtäviksi tarvittavat seurannaismuutokset. Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

MmVM 1/2005 vp - HE 258/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain 2 ja 5 §:n sekä kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maaseutuelinkeinorekisteristä annettua lakia sekä kasvinjalostajanoikeudesta annettua lakia.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

TaVM 4/2005 vp - HE 137/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvopaperimarkkinalakia ja Rahoitustarkastuksesta annettua lakia sekä useita muita arvopaperimarkkinalainsäädäntöön liittyviä lakeja. Muutoksin saatettaisiin voimaan markkinoiden väärinkäyttödirektiivi sekä sen nojalla annetut kolme komission direktiiviä.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi, 432 2104)

YmVM 4/2005 vp - HE 276/2004 vp Hallituksen esitys asuntosäästöpalkkiojärjestelmää koskevan lainsäädännön kehittämisestä

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi asuntosäästöpalkkiolakia, omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annettua lakia ja oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annettua lakia.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 30.3.2005

Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

HE 17/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

HE 18/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 19/2005 vp

Talousvaliokuntaan

Laki tuloverolain 140 §:n muuttamisesta

LA 21/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki metsästyslain muuttamisesta

LA 25/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

LA 26/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 31.3.2005

Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

LA 12/2005 vp (Anni Sinnemäki /vihr)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 29/2005 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n muuttamisesta

LA 31/2005 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 11/2005 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (työaika rautateiden rajat ylittävissä palveluissa)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

U 12/2005 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta)

Lakivaliokuntaan

U 13/2005 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (matkustajan oikeus tietoon kuljettavan lentoyhtiön nimestä ja lentoturvallisuustietojen vaihto)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.