Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 11/2005

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 16.3.2005

Hallituksen esitys laiksi valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

HE 272/2004 vp, HaVM 4/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

HE 125/2004 vp, LiVM 5/2005 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 5/2005 vp - HE 277/2004 vp Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi väestötietolakiin säännökset Väestörekisterikeskuksen tarjoamasta tietojenkäsittelypalvelusta. Uudessa palvelussa olisi mahdollista järjestää muuhun tietojärjestelmään kuin väestötietojärjestelmään sisältyvien henkilö- ja rakennustietojen ylläpito teknisesti väestötietojärjestelmän yhteydessä.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

HaVM 6/2005 vp - HE 270/2004 vp Hallituksen esitys Suomen ja Ranskan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Ranskan välisen yleisen turvallisuussopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ja ehdotti että eduskunta hyväksyy Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2004 Suomen tasavallan ja Ranskan tasavallan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

StVM 4/2005 vp - HE 226/2004 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Laki korvaisi voimassa olevan asetuksen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy edustajien Paula Risikko /kok, Eero Akaan-Penttilä /kok, Maija Perho /kok, Raija Vahasalo /kok, ja Leena Rauhala/kd vastalauseet

TyVM 3/2005 vp - HE 195/2004 vp Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia (tasa-arvolaki). Ehdotuksella pantaisiin samalla täytäntöön muutettu EU:n työelämän tasa-arvodirektiivi.

Työpaikan tasa-arvosuunnittelua koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Tasa-arvosuunnitelman tulisi ehdotuksen mukaan sisältää selvitys naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista. Tasa-arvosuunnittelun tehosteeksi ehdotetaan mahdollisuutta asettaa uhkasakko työnantajalle, joka laiminlyö suunnitteluvelvollisuuden.

Tasa-arvolakiin ehdotetaan sisällytettäväksi määritelmät välittömästä ja välillisestä syrjinnästä sukupuolen perusteella. Myös seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen perusteella ehdotetaan määriteltäväksi laissa kielletyksi syrjinnäksi. Oppilaitoksia, peruskoulua lukuun ottamatta, ja etujärjestöjä koskevien säännösten perusteella menettely olisi kiellettyä syrjintää, jos oppilaitos tai etujärjestö laiminlyö huolehtimisvelvollisuutensa häirinnän poistamisen osalta. Käsky tai ohje harjoittaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää määritellään syrjinnäksi.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

Mietintöön sisältyy edustajien Markus Mustajärvi /vas, Matti Kauppila /vas, Tarja Cronberg /vihr, Oras Tynkkynen /vihr, vastalauseet.

YmVM 3/2005 vp - HE 229/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki, jonka perusteella kunta voi myöntää luvan käyttää vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain nojalla rahoitettua asuntoa muussa kuin asuinkäytössä ja Valtion asuntorahasto voi vapauttaa tällaisen asunnon tai talon käyttörajoituksista. Jos kyseessä on vuokra-asuntolainalla rahoitettu osaomistusasunto, enemmistöosakas ja asukas voivat sopia asunnon lunastamisesta omistusasunnoksi, kun vähintään viisi vuotta on kulunut korkotukilainan ensimmäisen erän nostamisesta.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 16.3.2005

Hallituksen esitys laeiksi rikesakkomenettelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta ajoneuvon haltijan vastuun toteuttamiseksi automaattisessa liikennevalvonnassa

HE 16/2005 vp

Lakivaliokuntaan, Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

LA 18/2005 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

LA 19/2005 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 17.3.2005

Laki ulosottolain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

LA 20/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Lakivaliokuntaan

Laki puoluelain 9 §:n muuttamisesta

LA 24/2005 vp (Timo Soini /ps ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2006-2009

VNS 1/2005 vp

Keskustelu

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.