Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 8/2005

Tiistai 22.2.2005

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Hallituksen esitys Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 269/2004 vp, UaVM 3/2005 vp

Hyväksyttiin

Lakialoite laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 14 ja 24 §:n muuttamisesta

LA 133/2004 vp, HaVM 2/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 275/2004 vp, LiVM 1/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

HE 4/2005 vp, StVM 2/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta

HE 236/2004 vp, TaVM 1/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi osakeyhtiölain 7 luvun 6 ja 8 §:n muuttamisesta

HE 282/2004 vp, TaVM 2/2005 vp, LA 130/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

201/2004 vp, TyVM 1/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi strategisesta ympäristöarvioinnista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 243/2004 vp, YmVM 1/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain, terveydensuojelulain 15 §:n ja ympäristölupavirastoista annetun lain muuttamisesta

HE 227/2004 vp, YmVM 2/2005 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 23.2.2005

Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain 5 §:n muuttamisesta

HE 241/2004 vp LiVM 2/2005 vp (mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

Perjantai 25.2.2005

Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyn muutospöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

HE 175/2004 vp LiVM 3/2005 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 2/2005 vp - K 1/2004 vp 2/2005 vp Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003

Hallituksen toimenpidekertomuksen rakennetta muutettiin vuoden 1998 alusta lukien. Toimenpidekertomus on kolmiosainen. Ensimmäisenä on yleinen osa, jossa on lyhyt selostus hallituksen ohjelman toimeenpanosta ja hallituksen EU-politiikasta sekä yleiskatsaus kunkin ministeriön toimintaan. Toisen osan muodostaa ulko- ja turvallisuuspoliittinen katsaus. Kolmannessa osassa selostetaan ministeriöittäin hallituksen toimenpiteet valtiopäiväpäätösten johdosta.

Vuoden 2000 eduskunnan työjärjestyksessä säilytettiin hallituksen toimenpidekertomuksen se erityisasema eduskuntakäsittelyssä, että kaksi valiokuntaa, perustuslakivaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta, laativat kumpikin mietinnön täysistunnolle kertomuksen johdosta. Työjärjestyksen 32 §:n 4 momentin perusteella ulkoasiainvaliokunta käsittelee kertomuksen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevilta ja perustuslakivaliokunta muilta osin. Muut pysyvät erikoisvaliokunnat antavat eduskunnan päätöksen perusteella kertomuksesta lausuntonsa perustuslakivaliokunnalle (PNE 1/1999 vp , s. 20/I).

Perustuslakivaliokunta ehdotti, että tämä mietintö lähetetään tiedoksi hallitukselle ja että hyväksytään yksi lausuma (Valiokuntaneuvos Sami Manninen, 432 2077)

SiVM 1/2005 vp - HE 247/2004 vp 1/2005 vp Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annettua lakia niin, että taiteilijaprofessorin virkaa koskeva säännös saatettaisiin ajan tasalle ja että opetusministeriö vastaisuudessa päättäisi taiteilijaprofessorin viran palkkausperusteista ja valtion taiteilija-apurahan suuruudesta.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

TaVM 3/2005 vp - HE 1/2005 vp Hallituksen esitys laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Voimassa olevan lain mukaan osuuspankkien keskuslaitoksena toimivalla liikepankilla, OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:llä, on oltava hallintoneuvosto. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että hallintoneuvosto ei ole enää pakollinen toimielin osuuspankkien keskusrahalaitoksena toimivassa liikepankissa.

Talousvaliokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 22.2.2005

Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

HE 12/2005 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta ja opintolainavähennyksen edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

HE 11/2005 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

HE 10/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki opintotukilain muuttamisesta

LA 8/2005 vp (Unto Valpas /vas ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki opintotukilain ja tuloverolain muuttamisesta

LA 9/2005 vp (Suvi Lindén / kok ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Keskiviikko 23.2.2005

Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta oikeudesta

HE 7/2005 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevien säännösten muuttamiseksi

HE 9/2005 vp

Lakivaliokuntaan Hallituksen esitys laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta

HE 8/2005 vp

Lakivaliokuntaan

Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain kumoamisesta sekä asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

LA 147/2004 vp (Rosa Meriläinen/ vihr)

Puolustusvaliokuntaan

Laki nimilain 32 c §:n muuttamisesta

LA 1/2005 vp (Rosa Meriläinen /vihr)

Lakivaliokuntaan

Laki kuntalain 55 ja 61 §:n muuttamisesta

LA 2/2005 vp (Rosa Meriläinen /vihr ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki kotikuntalain 7 §:n muuttamisesta

LA 3/2005 vp (Matti Kauppila /vas)

Hallintovaliokuntaan

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 12 ja 18 §:n muuttamisesta

LA 4/2005 vp (Matti Kauppila /vas)

Ympäristövaliokuntaan

Laki työehtosopimuslain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

LA 7/2005 vp (Arto Satonen /kok ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Torstaina 24.2.2005

Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

LA 151/2004 vp (Säde Tahvanainen /sd ym.)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki tuloverolain 140 §:n muuttamisesta

LA 6/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 23.2.2005

Eduskunnan kirjaston hallituksen täydennysvaali

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyysi edustaja Aila Paloniemi vapautusta Eduskunnan kirjaston hallituksen jäsenyydestä.

SUURI VALIOKUNTA

U 9/2005 vp neuvoston päätökseksi (kasvilajikkeiden yleissopimus)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.