Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 7/2005

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 15.2.2005

Oikeuskanslerin virkatoimen lainvastaisuus

M 1/2004 vp, PeVM 1/02005 vp

Asia on loppuunkäsitelty.

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 18.12.2005

Hallituksen esitys tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen viidennen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 203/2004 vp, UaVM 1/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

HE 273/2004 vp, StVM 1/2005 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 3/2005 vp - HE 269/2004 vp Hallituksen esitys Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Genevessä joulukuussa 2003 Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn pöytäkirjan sekä lain pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Genevessä 19 päivänä joulukuuta 2003 Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn pöytäkirjan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

LiVM 2/2005 vp - HE 241/2004 vp Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain 5 §:n muuttamisesta

Postipalvelulakia muutetaan siten, että yleispalvelun kotimaan laatustandardin tavoitetasoa alennetaan 95 prosentista 85 prosenttiin. Seuraavana päivänä jaettaviksi tarkoitetuista kotimaan kirjelähetyksistä vähintään 85 prosenttia tulee olla perillä seuraavana työpäivänä. Lisäksi tavoitetasoa täsmennetään siten, että seuraavana päivänä jaettaviksi tarkoitetuista kotimaan kirjelähetyksistä vähintään 98 prosenttia tulee olla perillä viimeistään toisena työpäivänä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

Mietintöön sisältyy edustajien Erkki Pulliaisen /vihr ja Raimo Vistbackan /ps. vastalause.

LiVM 3/2005 vp - HE 175/2004 vp Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyn muutospöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

Vuoden 1997 muutospöytäkirjalla lisätään alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan (ns. Marpol 73/78 -yleissopimukseen) uusi VI liite, joka sisältää määräyksiä alusten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemisestä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyisi alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan Lontoossa 26 päivänä syyskuuta 1997 tehdyn muutospöytäkirjan siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, ja että hallituksen esitys hyväksytään muutettuna (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

StVM 3/2005 vp - HE 251/2004 vp Hallituksen esitys veripalvelulaiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi veripalvelulaki. Lailla kumottaisiin nykyinen veripalvelutoiminnasta annettu laki. Uudella lailla pantaisiin täytäntöön veriturvallisuutta koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 3341)

TaVM 2/2005 vp - HE 282/2004 vp Hallituksen esitys laiksi osakeyhtiölain 7 luvun 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Osakeyhtiölakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että julkisessa osakeyhtiössä voidaan tehdä päätös omien osakkeiden hankkimisesta siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisölle kuuluvien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen on viiden prosentin sijasta enintään kymmenesosa yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Talousvaliokunta päätti että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 15.2.2005

Hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä

HE 5/2005 vp

Hallintovaliokuntaan

Keskiviikko 16.2.2005

Hallituksen esitys rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

HE 6/2005 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Lakivaliokuntaan

Laki autoverolain 21 §:n muuttamisesta

LA 150/2004 vp (Jari Koskinen /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.