Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 51/2004

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 14.12.2004

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2003

K 11/2004 vp, 18/2004 vp

Asia on loppuunkäsitelty

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2003

K 14/2004 vp, 15/2004 vp

Asia on loppuunkäsitelty

Hallituksen esitys 91. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän merenkulkijoiden henkilöllisyystodistuksia koskevan yleissopimuksen (muutettu) 2003 johdosta

HE 196/2004 vp, TyVM 17/2004 vp

Asia on loppuunkäsitelty

Keskiviikko 15.12.2004

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2003

K 5/2004 vp, UaVM 19/2004 vp

Asia on loppuunkäsitelty

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2003

K 15/2004 vp, UaVM 20/2004 vp

Asia on loppuunkäsitelty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 13.12.2004

Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

HE 212/2004 vp, VaVM 35/2004 vp (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

HE 146/2004 vp, VaVM 38/2004 vp

LA 146/2003 vp, 25, 67, 89, 95, 102/2004 vp (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytöstä vuosia 2005-2007 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa

HE 256/2004 vp, VaVM 39/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi poliisikoulutuksesta sekä laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisilain 7 §:n muuttamisesta

HE 168/2003 vp, HaVM 24/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maistraattien eräistä henkilörekistereistä sekä laeiksi avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain, lahjanlupauslain ja holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta

HE 123/2004 vp, HaVM 25/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan ja laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

HE 206/2004 vp, HaVM 26/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 178/2004 vp, LaVM 13/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain ja polttoainemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

HE 235/2004 vp, LiVM 24/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

HE 74/2004 vp, LiVM 25/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi radiolain muuttamisesta

HE 75/2004 vp, LiVM 26/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta annetun hallituksen esityksen (HE 154/2004 vp) täydentämisestä

HE 154, 248/2004 vp, MmVM 13/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 242/2004 vp, StVM 44/2004 vp (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 a §:n muuttamisesta

HE 260/2004 vp, StVM 45/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta

HE 127/2004 vp, TaVM 27/2004 vp (mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kirjanpitolain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 126/2004 vp, TaVM 29/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Rahoitustarkastuksesta annetun lain sekä kirjanpitolain 8 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

HE 209/2004 vp, TaVM 30/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 224/2004 vp, TaVM 31/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta

HE 253/2004 vp, TyVM 16/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä, laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja laiksi vesilain muuttamisesta sekä maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 120/2004 vp, YmVM 21/2004 vp

Hyväksyttiin

Tiistai 14.12.2004

Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n ja valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta

HE 142/2004 vp, PeVM 5/2004 vp (mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 §:n sekä verontilityslain 12 §:n muuttamisesta

HE 257/2004 vp, VaVM 40/2004 vp, LA 138/2004 vp, (mietintöön sisältyy kolme vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 30 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 b §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

HE 181/2004 vp, HaVM 23/2004 vp, LA 122/2004 vp, (mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa kaksi §-muutosehdotusta ja yksi hylkäysehdotus)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 156/2004 vp, TyVM 15/2004 vp (mietintöön sisältyy yksi lausumavastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Liesjärven kansallispuiston laajentamisesta

HE 109/2004 vp, YmVM 22/2004 vp (mietintöön sisältyy yksi lausumavastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Helvetinjärven kansallispuiston laajentamisesta

HE 132/2004 vp, YmVM 23/2004 vp (mietintöön sisältyy yksi lausumavastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Seitsemisen kansallispuiston laajentamisesta

HE 133/2004 vp, YmVM 24/2004 vp (mietintöön sisältyy yksi lausumavastalause)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 20/2004 vp - K 15/2004 vp Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2003

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että tämä mietintö lähetetään tiedoksi Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnalle ja hallitukselle. (Valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä 432 2103)

VaVM 41/2004 vp - HE 151/2004 vp, HE 244/2004 vp , HE 255/2004 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) toisesta täydentämisestä

Valtiovarainvaliokunta ehdotti, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2005 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävien esitysten mukaisesti edellä mainituin muutoksin, ja että edellä ehdotetut lausumat 1-8 hyväksytään, ja että talousarvioaloitteet TAA 63, 64, 294, 501, 755, 857 ja 1068/2004 vp hyväksytään, ja että talousarvioaloitteet TAA 1-62, 65-293, 295-500, 502-754, 756-856, 858-1067 ja 1069/2004 vp hylätään, ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen.

Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja 432 2056, valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055, valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko 432 2100, valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081.

Mietintöön sisältyy edustajien Jari Koskinen /kok, Jyri Häkämies /kok, Pekka Kuosmanen /kok , Kimmo Sasi /kok, Irja Tulonen /kok, Maija Perho /kok, Tuija Nurmi /kok, Olli Nepponen /kok, Kari Uotila /vas, Mikko Immonen /vas, Iivo Polvi /vas, Mikko Kuoppa /vas, Bjarne Kallis /kd, Anni Sinnemäki /vihr, Janina Andersson /vihr vastalauseet.

LaVM 14/2004 vp - HE 21/2004 vp Hallituksen esitys laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi saatavien perinnästä annettua lakia. Ehdotetut muutokset koskevat perintäkulujen korvaamista ja velallisen tiedonsaantioikeutta.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

PuVM 1/2004 vp - VNS 6/2004 vp Valtioneuvoston selonteko turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2004

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa arvioidaan Matti Vanhasen hallituksen hallitusohjelmassa tehdyn päätöksen mukaisesti laajasti Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kokonaisuutta.

Puolustusvaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy selonteon johdosta mietinnön mukaisen lausunnon sekä lähettää sen valtioneuvoston tietoon ja huomioon otettavaksi, ja että eduskunta hyväksyy 5 lausumaa. (Valiokuntaneuvos Antti-Juha Pelttari, 432 2060)

Mietintöön sisältyy edustajien Jaakko Laakso /vas, Tarja Cronberg /vihr, Tony Halme /ps, Bjarne Kallis /kd, Seppo Lahtela /kesk vastalauseet.

SiVM 16/2004 vp - VNS 7/2004 vp Valtioneuvoston selonteko esiopetusuudistuksen vaikutuksista ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta

Suomessa esiopetukseen osallistuu noin 96 prosenttia lapsista, mikä on OECD:n huippua. Päivähoidossa järjestettävään esiopetukseen osallistuu 79 prosenttia ja koulussa järjestettävään esiopetukseen 21 prosenttia lapsista. Esiopetukseen osallistuvien lasten mahdollisuus päivähoitoon toteutuu hyvin. Yli 50 prosentissa esiopetusryhmiä järjestettiin esiopetusta enemmän kuin 700 tuntia vuodessa. Lapsen esiopetuspäivän pituus on keskimäärin neljä tuntia.

Esiopetus edistää hyvin lasten valmiuksia koulunkäyntiin. Kehittymistä tapahtuu esiopetusvuoden aikana esimerkiksi sosiaalisissa ja eettisissä valmiuksissa, suullisessa ilmaisussa, kielen havainnoinnissa, kirjallisuudessa sekä matematiikkaan liittyvissä valmiuksissa. Esiopetuksessa käytetään monipuolisia lapsen kasvulle ja kehittymiselle tärkeitä työtapoja, kuten leikkiä, liikunnallista toimintaa, ongelmanratkaisuja ja konkreettisia kokeiluja.

Sivistysvaliokunta ehdotti, että eduskunta päättää lähettää mietinnön valtioneuvostolle tiedoksi ja tarpeellisia toimenpiteitä varten ja että hyväksytään yksi lausuma seuraavasti.(Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 14.12.2004

Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2003

K 16/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Valtiontilintarkastajien kertomus 2004

K 17/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki vesiliikennelain 24 §:n ja rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

LA 134/2004 vp (Lauri Kähkönen /sd ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki perintö- ja lahjaverolain kumoamisesta

LA 140/2004 vp (Juhani Sjöblom /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki kotikuntalain 3 §:n muuttamisesta

LA 142/2004 vp (Päivi Räsänen /kd)

Hallintovaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

LA 143/2004 vp (Päivi Räsänen /kd)

Valtiovarainvaliokuntaan

Keskiviikko 15.12.2004

Hallituksen esitys laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta

HE 261/2004 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys vankeutta ja ehdonalaista vapauttamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 262/2004 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

HE 263/2004 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

HE 264/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 265/2004 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 266/2004 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain, ajoneuvolain ja ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

HE 267/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 128/2004 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki työehtosopimuslain 9 §:n muuttamisesta

LA 137/2004 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

LA 141/2004 vp (Eero Reijonen /kesk ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

LA 144/2004 vp (Raija Vahasalo /kok ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki säteilylain muuttamisesta

LA 145/2004 vp (Päivi Räsänen /kd)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki vuorotteluvapaalain 5 §:n muuttamisesta

LA 146/2004 vp (Päivi Räsänen /kd)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

MUUTA

Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto on 30.11.2004 valinnut puheenjohtajakseen ed. Mika Lintilän.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.