Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 50/2004

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 8.12.2004

Hallituksen esitys Egyptin arabitasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 101/2004 vp, UaVM 16/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kiinteistöverolain 3 §:n, varallisuusverolain 10 ja 34 §:n sekä korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 213/2004 vp, VaVM 30/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta

HE 189/2004 vp, VaVM 32/2004 vp (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 210/2004 vp, VaVM 34/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi annetun lain kumoamisesta

HE 197/2004 vp, HaVM 20/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 231/2004 vp, HaVM 21/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi nuorisorangaistuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 102/2004 vp, LaVM 11/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ilmailulain muuttamisesta

HE 216/2004 vp, LiVM 23/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 184/2004 vp, StVM 34/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta

HE 214/2004 vp, StVM 36/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

HE 205/2004 vp, StVM 37/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelainsäädännön sotilaseläkejärjestelmää koskevien säännösten muuttamisesta

HE 211/2004 vp, StVM 38/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta ja laiksi Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 199/2004 vp, TaVM 26/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 170/2004 vp, YmVM 18/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi Pyhä-Luoston kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain 1 §:n 1 momentin B-kohdan ja 9 §:n kumoamisesta

HE 89/2004 vp, YmVM 19/2004 vp

Hyväksyttiin

Torstai 9.12.2004

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 11 ja 69 §:n muuttamisesta

HE 190/2004 vp, VaVM 33/2004 vp (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

HE 165/2004 vp, StVM 33/2004 vp (mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 167/2004 vp, StVM 35/2004 vp, LA 38, 130/2003 vp (mietintöön sisältyy yksi §-muutosehdotuksen ja lausumaehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta

HE 169/2003 vp, YmVM 17/2004 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 10.12.2004

Hallituksen esitys Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräyksien voimaansaattamisesta

HE 202/2004 vp, UaVM 17/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 245/2004 vp, VaVM 36/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 18 §:n muuttamisesta

HE 246/2004 vp, VaVM 37/2004 vp

Hyväksyttiin Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilulain muuttamisesta

HE 198/2004 vp, HaVM 22/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta

HE 239/2004 vp, LaVM 12/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden aikaisempia luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

HE 192/2004 vp, MmVM 11/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 215/2004 vp, MmVM 12/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmää koskeviksi muutoksiksi

HE 250/2004 vp, StVM 39/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän väliaikaisesta muuttamisesta

HE 249/2004 vp, StVM 40/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 252/2004 vp, StVM 41/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 221/2004 vp, StVM 42/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 223/2004 vp, StVM 43/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta

HE 128/2004 vp, TaVM 28/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vesihuoltolain 16 §:n muuttamisesta

HE 228/2004 vp, YmVM 20/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 18/2004 vp - K 11/2004 vp Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2003

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että tämä mietintö lähetetään tiedoksi Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnalle ja hallitukselle. (Valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä 432 2103)

UaVM 19/2004 vp - K 5/2004 vp Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2003

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että tämä mietintö lähetetään tiedoksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnalle ja hallitukselle. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

VaVM 39/2004 vp - HE 256/2004 vp Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytöstä vuosia 2005-2007 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi määräaikainen laki indeksiehdon käytöstä työ- ja virkaehtosopimuksissa. Työ- ja virkaehtosopimuksiin, jotka on uudistettu 29 päivänä marraskuuta 2004 allekirjoitetun neuvottelutuloksen ja sen mukaisesti solmittavan tulopoliittisen sopimuksen mukaisesti, saataisiin ottaa mainitun sopimuksen mukainen indeksiehto. Muutoin indeksiehdon ottaminen työ- ja virkaehtosopimuksiin olisi edelleen kiellettyä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 40/2004 vp - HE 257/2004 vp Hallituksen esitys vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 §:n sekä verontilityslain 12 §:n muuttamisesta

Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi tuloveroasteikoksi sekä ehdotuksen tuloverolain muuttamisesta siten, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen enimmäismäärää ja vähennyksen molempia kertymäprosentteja korotettaisiin. Ehdotus tuloveroasteikoksi korvaa vuoden 2005 talousarvioesityksen yhteydessä annetun esityksen vuoden 2005 tuloveroasteikoksi.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana, lakialoite LA 138/2004 vp ja toimenpidealoite TPA 9/2004 vp hylätään. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustajien Iivo Polvi /vas, Kari Uotila /vas, Bjarne Kallis /kd sekä Anni Sinnemäki /vihr vastalauseet.

HaVM 24/2004 vp - HE 168/2003 vp Hallituksen esitys laiksi poliisikoulutuksesta sekä laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisilain 7 §:n muuttamisesta

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi poliisikoulutuksesta. Esityksen tavoitteena on uudistaa poliisikoulutusta koskevat säännökset siten, että ne myös säädöstason osalta vastaisivat uuden perustuslain asettamia vaatimuksia.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

HaVM 25/2004 vp - HE 123/2004 vp Hallituksen esitys laiksi maistraattien eräistä henkilörekistereistä sekä laeiksi avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain, lahjanlupauslain ja holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä. Lakiin sisältyisivät säännökset avioehtoasioiden ja lahjoitusasioiden rekistereistä.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 26/2004 vp - HE 206/2004 vp Hallituksen esitys laiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan ja laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kansainväliseen kriisinhallintaan. Lailla säädettäisiin viranomaisten toimivallasta Suomen osallistuessa kriisinhallintaan lähettämällä siviilihenkilöstöä kriisinhallintatehtäviin, osallistumisen edellyttämistä kotimaan valmiuksista sekä kriisinhallintaan ulkomailla osallistuvan siviilihenkilöstön oikeuksista ja velvollisuuksista.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

LaVM 13/2004 vp - HE 178/2004 vp Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän Luxemburgissa 16 päivänä lokakuuta 2001 tehdyn pöytäkirjan sekä antaisi suostumuksensa siihen, että Suomi tarvittaessa antaa pöytäkirjan 13 artiklan 5 kohdan mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan ennen pöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa Suomi soveltaa pöytäkirjaa suhteissaan muihin samanlaisen ilmoituksen antaneisiin jäsenvaltioihin.

Lakivaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän Luxemburgissa 16 päivänä lokakuuta 2001 tehdyn pöytäkirjan, ja että eduskunta antaa suostumuksensa siihen, että Suomi tarvittaessa antaa pöytäkirjan 13 artiklan 5 kohdan mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan ennen pöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa Suomi soveltaa pöytäkirjaa suhteissaan muihin samanlaisen ilmoituksen antaneisiin jäsenvaltioihin, ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

LiVM 24/2004 vp - HE 235/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain ja polttoainemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Traktoreiden kansallista tyyppihyväksyntää ja traktoreiden yksittäishyväksyntää koskevia menettelyjä selvennetään sekä traktoreiden EY-tyyppihyväksyntä viranomaiseksi muutetaan sosiaali- ja terveysministeriön sijasta Ajoneuvohallintokeskus.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 25/2004 vp - HE 74/2004 vp Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakiin lisättäväksi säännös, jonka mukaan Viestintävirastolla olisi oikeus kustannussuuntautuneen hinnoitteluvelvollisuuden asemesta asettaa kiinteässä verkossa toimivalle huomattavan markkinavoiman yritykselle selkeä euromääräinen hintakatto teleyritysten välisessä käyttöoikeushinnoittelussa. Samalla Viestintävirastolle annetaan oikeus päättää perittävän korvauksen enimmäismäärästä sen arvioidessa yksittäistapauksessa teleyrityksen hinnoittelun kustannussuuntautuneisuutta.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 26/2004 vp - HE 75/2004 vp Hallituksen esitys laiksi radiolain muuttamisesta

Radiolakiin tehdään lakia sovellettaessa havaittujen epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi tarvittavat muutokset. Lisäksi tehdään vähäisiä muutoksia radioluvan ehtojen muuttamisen edellytyksiin sekä radiotaajuuksien varauksen peruuttamisen edellytyksiin. Lain nimi muutetaan vastaamaan paremmin lain sisältöä. Uusi nimi on laki radiotaajuuksista ja telelaitteista.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

MmVM 13/2004 vp - HE 154/2004 vp, HE 248/2004 vp Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta

Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta annetun hallituksen esityksen (HE 154/2004 vp) täydentämisestä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Metsähallituksesta. Esitys pohjautuisi valtion liikelaitoksista annettuun lakiin. Esityksessä on otettu huomioon Metsähallituksen ominaispiirteet valtion suurimpana maa- ja vesiomaisuuden haltijana ja toiminnasta saadut kokemukset.

Esitys liittyy vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

StVM 44/2004 vp - HE 242/2004 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain kehittämishankkeiden valtionavustusta koskevia säännöksiä. Ehdotetut muutokset koskevat valtionavustuksen määrää sekä hakemis- ja päätöksentekoaikoja.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 3341) Mietintöön sisältyy edustajien Eero Akaan-Penttilä/ kok, Sirpa Asko-Seljavaara/kok, Paula Risikko/kok, Raija Vahasalo/kok, Osmo Soininvaara/vihr, Leena Rauhala/kd, Erkki Virtanen/vas vastalause

StVM 45/2004 vp - HE 260/2004 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia siten, että kunnan omarahoitusosuutta alennetaan vero-kompensaation toteuttamiseksi.

Esitys liittyy tulopoliittisesta sopimuksesta 29 päivänä marraskuuta 2004 saavutettuun neuvottelutulokseen ja vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Esitys on tarkoitettu käsiteltäväksi talousarvioesityksen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 3341) TaVM 29/2004 vp - HE 126/2004 vp Hallituksen esitys laiksi kirjanpitolain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kirjanpitolainsäädäntöä ehdotetaan täydennettäväksi ja muutettavaksi siten, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen säännökset kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (IAS-asetus) lisätään lakiin ja että ns. fair value - direktiivi sekä modernisointidirektiivi saatetaan kansallisesti voimaan.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TaVM 30/2004 vp - HE 209/2004 vp Hallituksen esitys Rahoitustarkastuksesta annetun lain sekä kirjanpitolain 8 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Rahoitustarkastuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joiden mukaan Rahoitustarkastuksen tehtävänä olisi valvoa sellaisten kirjanpitovelvollisten tilinpäätöksiä, jotka ovat lain nojalla velvollisia noudattamaan tilinpäätöksissään kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Tällaisia kirjanpitovelvollisia olisivat yritykset, joiden liikkeeseen laskemia arvopapereita on julkisen kaupankäynnin kohteena. Näihin kirjanpitovelvollisiin rinnastettaisiin myös yritykset, joiden arvopapereita on haettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Laissa ehdotetaan säädettäväksi Rahoitustarkastuksen toimivaltuuksista valvontatehtävää suorittaessaan.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TaVM 31/2004 vp - HE 224/2004 vp Hallituksen esitys vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Vakuutusyhtiölakia, työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia, vakuutusyhdistyslakia ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että näiden lakien kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat säännökset sopeutetaan ns. Fair value -direktiiviin sekä modernisointidirektiivin säännöksiin.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TyVM 16/2004 vp - HE 253/2004 vp Hallituksen esitys vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta

Esityksen mukaan vuorotteluvapaalakiin ei tässä vaiheessa tehtäisi työeläkelainsäädännön uudistusta vastaavia muutoksia vuorotteluvapaan työhistoriaedellytyksen määrittämiseen.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

TyVM 17/2004 vp - HE 196/2004 vp Hallituksen esitys 91. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän merenkulkijoiden henkilöllisyystodistuksia koskevan yleissopimuksen (muutettu) 2003 johdosta

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työkonferenssi hyväksyi vuonna 2003 merenkulkijoiden henkilöllisyystodistuksia koskevan yleissopimuksen, jolla uudistetaan vuodelta 1958 oleva yleissopimus nro 108. Uuden yleissopimuksen tarkoituksena on merenkulun turvallisuuden parantaminen lisäämällä merenkulkijoiden henkilöllisyystodistusten luotettavuutta ja oikeaperäisyyttä sekä heidän maissakäynti- ja kauttakulkuoikeutensa turvaaminen.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdotti, että eduskunta ei tässä vaiheessa hyväksy Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 19 päivänä kesäkuuta 2003 hyväksyttyä kansainvälisen työjärjestön yleissopimusta nro 185, joka koskee merenkulkijoiden henkilöllisyystodistuksia (muutettu) 2003. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

YmVM 21/2004 vp - HE 120/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä, laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja laiksi vesilain muuttamisesta sekä maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vesienhoidon järjestämisestä. Ympäristönsuojelulakia ja vesilakia ehdotetaan muutettaviksi. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin velvoitteet. Vesienhoidon järjestämisestä ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön myös Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission piirissä tehdyn, maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelua ja käyttöä koskevan yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan edellyttämät toimet.

Ympäristövaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Lontoossa 17 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten vesistöjen suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan, ja että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen.

YmVM 22/2004 vp - HE 109/2004 vp Hallituksen esitys laiksi Liesjärven kansallispuiston laajentamisesta

Esityksen tarkoitus on laajentaa vuonna 1956 perustettua ja vuonna 1982 laajennettua Liesjärven kansallispuistoa liittämällä siihen noin 1 530 hehtaarin suuruiset valtion omistamat alueet. Alue on valtaosin niin sanottua vanhaa valtionmaata. Osa liitettävistä alueista on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Liesjärven kansallispuisto ja siihen nyt liitettäväksi ehdotetut alueet sisältyvät pääosin valtioneuvoston hyväksymään Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotukseen. Liesjärven kansallispuiston kokonaispinta-ala olisi laajennuksen jälkeen noin 2 200 hehtaaria.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089) Mietintöön sisältyy edustajien Unto Valpas/vas ja Esa Lahtela/sd vastalause.

YmVM 23/2004 vp - HE 132/2004 vp Hallituksen esitys laiksi Helvetinjärven kansallispuiston laajentamisesta

Esityksen tarkoitus on laajentaa vuonna 1982 perustettua Helvetinjärven kansallispuistoa liittämällä siihen noin 1 250 hehtaarin suuruiset valtion omistamat alueet. Valtaosa alueista on niin sanottua vanhaa valtionmaata. Vähäinen osa alueista on aikanaan hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Helvetinjärven kansallispuisto ja siihen nyt liitettäväksi ehdotetut alueet sisältyvät pääosin valtioneuvoston hyväksymään Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotukseen. Helvetinjärven kansallispuiston kokonaispinta-ala olisi laajennuksen jälkeen noin 4 980 hehtaaria.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089) Mietintöön sisältyy edustajien Unto Valpas/vas ja Esa Lahtela/sd vastalause.

YmVM 24/2004 vp - HE 133/2004 vp Hallituksen esitys laiksi Seitsemisen kansallispuiston laajentamisesta

Esityksen tarkoitus on laajentaa vuonna 1982 perustettua ja vuonna 1989 laajennettua Seitsemisen kansallispuistoa liittämällä siihen noin 380 hehtaarin suuruiset valtion omistamat alueet. Valtaosa alueista on niin sanottua vanhaa valtionmaata. Vähäinen osa alueista on aikanaan hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Seitsemisen kansallispuisto ja siihen nyt liitettäväksi ehdotetut alueet sisältyvät valtioneuvoston hyväksymään Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotukseen. Seitsemisen kansallispuiston kokonaispinta-ala olisi laajennuksen jälkeen noin 4 550 hehtaaria.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089) Mietintöön sisältyy edustajien Unto Valpas/vas ja Esa Lahtela/sd vastalause.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 7.12.2004

Hallituksen esitys terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 254/2004 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain 2 ja 5 §:n sekä kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

HE 258/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin sekä laiksi oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta

HE 259/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.