Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 49/2004

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 1.12.2004

Hallituksen esitys valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

HE 233/2004 vp, VaVM 31/2004 vp

Hyväksyttiin

Torstai 2.12.2004

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan

K 12,2004 vp, VaVM 28,2004 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 30.11.2004

Hallituksen esitys laeiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 117/2004 vp, VaVM 25/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 147/2004 vp, LA 124/2004 vp, VaVM 26/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

HE 152/2004 vp, VaVM 27/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

HE 208/2004 vp, HaVM 19/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen sairaanhoitokorvausten täyskustannusvastuun toteuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 158/2004 vp, StVM 28/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 222/2004 vp, StVM 29/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

HE 168/2004 vp, StVM 30/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kosmeettisista valmisteista annettavaksi laiksi

HE 105/2004 vp, SuVM 5/2004 vp, TaVM 19/2004 vp, LA 77/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

HE 217/2004 vp, TaVM 22/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain sekä valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 218/2004 vp, TaVM 23/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

HE 219/2004 vp, TaVM 24/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 119/2004 vp) täydentämisestä.

HE 119, 141/2004 vp, YmVM 16/2004 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 1.12.2004

Hallituksen esitys laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

HE 177,2004 vp, StVM 31,2004 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 2.12.2004

Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 186/2004 vp, LaVM 10/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 193/2004 vp, MmVM 10/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 38 §:n muuttamisesta

HE 234/2004 vp, SiVM 14/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lapsiasiavaltuutetusta

HE 163/2004 vp, StVM 32/2004 vp, LA 105/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

HE 237/2004 vp, TaVM 25/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 39/2004 vp - HE 250/2004 vp Hallituksen esitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmää koskeviksi muutoksiksi Tapaturmavakuutuslain mukainen tapaturmaeläke, perhe-eläke, haittaraha sekä haitta-,vaate- ja opaskoiralisä ehdotetaan tarkistettaviksi työeläkejärjestelmän mukaisella työeläkeindeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,8. Työeläkejärjestelmän mukaista palkkakerrointa, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,8 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,2, käytettäisiin tarkistettaessa tapaturmavakuutuslaissa säädettyjä rahamääriä, kuten vähimmäisvuosityöansiota. Palkkakerrointa käytettäisiin myös tarkistettaessa ansioita tapaturmaeläkettä koskevassa ansiovertailussa, eläkkeellä ilmenevien ammattitautien vuosityöansion määrittelyssä ja laskettaessa lesken perhe-eläkkeen tulosovitusvähennystä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen 432 2051).

StVM 40/2004 vp - HE 249/2004 vp Hallituksen esitys liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän väliaikaisesta muuttamisesta

Henkilövahingosta johtuvien liikennevakuutuksesta, potilasvakuutuksesta ja ympäristövahinkovakuutuksesta maksettavien jatkuvien ansionmenetyskorvauksien ja perhe-eläkkeiden indeksitaso ehdotetaan säilytettäväksi muuttumattomana vuoden 2005 loppuun saakka näissä lakisääteisissä vakuutusjärjestelmissä. Jatkuvat ansionmenetyskorvaukset ja perhe-eläkkeet ehdotetaan nykyiseen tapaan tarkistettaviksi sen kalenterivuoden loppuun, jona vahingonkärsinyt tai edunjättäjä saavuttaa tai saavuttaisi eläkeiän, indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,5. Tämän jälkeiseltä ajalta ehdotetaan käytettäväksi indeksiä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,8.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen 432 2051).

StVM 41/2004 vp - HE 252/2004 vp Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan perhehoitajalle maksettava hoitopalkkio tarkistettavaksi vuonna 2005 työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 17 momentissa tarkoitetulla indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta lain tasolle.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen 432 2051).

StVM 37/2004 vp - HE 205/2004 vp Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallista eläkelakia vuoden 2004 alusta voimaan tulleen velan vanhentumisesta annetun lain johdosta. Työantajan eläkemaksun maksuunpanolle, aiheettomasti maksetun eläkemaksun palauttamiselle, aiheettomasti maksetun etuuden takaisin perimiselle ja maksamatta jääneen etuuden saamiselle säädettäisiin kymmenen vuoden vanhentumisaika. Uutena vanhentumisaikana ehdotetaan säädettäväksi takaisinperintäpäätöksellä vahvistettujen etuussaatavien perintää koskeva viiden vuoden vanhentumisaika, jonka katkaisemisesta alkaisi kulua uusi viiden vuoden vanhentumisaika

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen 432 2051).

StVM 36/2004 vp - HE 214/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakia ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelakia ehdotetaan muutettaviksi siten, että niissä otetaan huomioon valtion eläkelakiin ja perhe-eläkelakiin tehdyt, vuoden 2005 alussa voimaan tulevat muutokset. Kirkon eläkejärjestelmässä sovelletaan valtion eläkelakia eläkeoikeuden osalta. Kirkon eläkelakeja on tarpeellista muuttaa vain niiltä osin kuin niissä on valtion eläkelaeista poikkeavia säännöksiä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

VaVM 35/2004 vp - HE 212/2004 vp Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Esityksen mukaan ajoneuvo, joka on Suomeen tuotaessa ollut rekisteröitynä tai käytössä muualla kuin Suomessa vähintään kuusi kuukautta, verotettaisiin käytetyn ajoneuvon verotusta koskevien säännösten mukaisesti. Mainittuun ikärajaan saakka verotus perustuisi vastaavan uuden ajoneuvon veroon, jolloin kuitenkin vähintään kolme kuukautta rekisteröitynä tai käytössä olleelle ajoneuvolle myönnettäisiin verosta alennusta ajoneuvon ikään ja hintakehitykseen perustuvan järjestelmän mukaisesti.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 32/2004 vp - HE 189/2004 vp Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että henkilöautoja koskevaa vähennysrajoitusta täsmennettäisiin kaksikäyttöautojen osalta ottamalla lakiin niitä koskeva määritelmä.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokunnan mietintöön sisältyy vastalause. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 34/2004 vp - HE 210/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettua lakia sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annettua lakia siten, että ulkomailta saadusta osingosta peritty lähdevero hyvitettäisiin koko osinkotulon perusteella ja että osingosta määrättävä tulovero ei olisi vähennyskelpoinen varallisuusverosta silloin, kun tuloverosta vähennetään ulkomaille maksettu lähdevero. Ulkomaille maksettu osinko olisi koko määrältään veronalaista. Ehdotetuilla muutoksilla täsmennettäisiin eräiltä osin yritys- ja pääomaverouudistuksen yhteydessä annettuja osinkotulojen verotusta koskevia säännöksiä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 33/2004 vp - HE 190/2004 vp Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 11 ja 69 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia. Lakia ehdotetaan täydennettäväksi kaksikäyttöauton määritelmällä. Ajoneuvoverotuksessa kaksikäyttöauton määritelmä tarkentaa henkilöauton tapaan käytettävien autojen käyttövoimaveron määrää koskevia säännöksiä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokunnan mietintöön sisältyy vastalause. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 20/2004 vp - HE 150/2004 vp Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi totopelistä suoritettavan arpajaisveron laskentaperustetta ja verokantaa koskevia arpajaisverolain säännöksiä. Vero laskettaisiin totopeliin osallistumiseksi suoritettujen rahapanosten yhteismäärän sijasta rahapanosten ja pelaajille jaettujen voittojen erotuksesta. Verokanta korotettaisiin 5 prosentista 9,5 prosenttiin.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 19/2004 vp - HE 153/2004 vp Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan valtion eläkerahastosta annettua lakia muutettavaksi siten, että rahaston uudeksi rahastointitavoitteeksi asetetaan määrä, joka on 25 prosenttia valtion eläkevastuusta nykyisellä tavalla laskettuna. Nykyisen lain mukaan rahastoituna on vuonna 2010 oltava määrä, joka vastaa puoltatoista kertaa valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden palkkasummaa, vähintään kuitenkin 20 prosenttia kertyneestä eläkevastuusta. Uudelle rahastointitavoitteelle ei asetettaisi täsmällistä saavuttamisajankohtaa, vaan säädettäisiin, että rahastoa kartutettaisiin sen vuoden loppuun, jonka aikana edellä ehdotettu 25 prosentin tavoite toteutuu.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja 432 2056).

YmVM 18/2004 vp - HE 170/2004 vp Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi. Erityisryhmien asunto-olojen järjestäminen vaatii yleisten asuntopoliittisten toimenpiteitten lisäksi erityisratkaisuja. Vuokratasoltaan kohtuullisen vuokra-asuntotarjonnan lisäämiseksi on tarpeen myöntää tietyille erityisryhmille tarkoitetuille asuntohankkeille lisätukea. Lisätuki myönnettäisiin avustuksena. Avustusta voitaisiin myöntää vain sellaisille vuokratalo- ja vuokra-asuntokohteille, joille myönnetään myös korkotukilainoitusta. Avustuksen saajia olisivat kunnat ja yleishyödylliset yhteisöt laissa tarkemmin määriteltävällä tavalla. Avustusta voitaisiin myöntää niin asuntojen rakentamiseen, hankintaan kuin perusparantamiseenkin.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos 432 2089).

HaVM 21/2004 vp - HE 231/2004 vp Hallituksen esitys Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallintovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

StVM 38/2004 vp - HE 211/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelainsäädännön sotilaseläkejärjestelmää koskevien säännösten muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevien sotilashenkilöiden sekä eräiden siviilihenkilöiden eläkeoikeutta koskevia säännöksiä muutettavaksi työeläkejärjestelmään vuoden 2005 alusta voimaan tulevien, siviilihenkilöiden eläkkeitä koskevien muutosten johdosta. Edelleen siinä ehdotetaan entisten värvättyjen henkilöiden aikanaan sukupuolen perusteella määräytyneestä eroamisiästä eläketurvaan aiheutuneiden erojen korjaamista.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

UaVM 16/2004 vp - HE 101/2004 vp Hallituksen esitys Egyptin arabitasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Egyptin arabitasavallan kanssa 3 päivänä maaliskuuta 2004 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Egyptin arabitasavallan kanssa. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi 432 2057).

VaVM 37/2004 vp - HE 246/2004 vp Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 18 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia. Ajoneuvoverolain mukaan veroa maksettaessa on suoritettava niin sanottua maksutapalisää, jos ajoneuvovero halutaan suorittaa yhden erän sijasta kahdessa tai neljässä erässä. Maksutapalisän määrä ehdotetaan alennettavaksi nykyisestä viidestä eurosta erää kohden kolmeen euroon erältä.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 36/2004 vp - HE 245/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten verotusta koskevien tuloverolain säännösten voimaantulosäännöstä täsmennettäväksi siten, että ennen 1 päivää tammikuuta 2005 otetun vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut ovat vähennyskelpoisia sen estämättä, että vakuutus voidaan vakuutussopimuksen mukaan takaisin ostaa myös vakuutetun puolison työttömyyden perusteella.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

UaVM 17/2004 vp - HE 202/2004 vp Hallituksen esitys Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräyksien voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Genevessä 9 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn sopimuksen Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi

Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy 9 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn sopimuksen kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi 432 2057)

TyVM 15/2004 vp - HE 156/2004 vp Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annettua lakia siten, että lakiin lisättäisiin työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitusta koskevat säännökset. Uudistuksen tarkoituksena olisi turvata työterveyshuollon erikoislääkärien koulutuksen taso ja koulutuksen määrällinen riittävyys.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokunnan mietintöön sisältyy vastalause. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

PeVM 5/2004 vp - HE 142/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n ja valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan ministeriöiden johtamisjärjestelmän vahvistamista siten, että ministerien tueksi voidaan tarvittaessa nimittää valtiosihteerejä. Valtiosihteerien tarve arvioidaan kunkin hallituksen muodostamisen yhteydessä. Ministerin henkilökohtaisen luottamuksen varassa toimiva valtiosihteeri nimitettäisiin ministerin toimikaudeksi.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokunnan mietintöön sisältyy vastalause. (Valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen 432 2044).

LaVM 11/2004 vp - HE 102/2004 vp Hallituksen esitys laiksi nuorisorangaistuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan, että nuorisorangaistus otetaan pysyvään käyttöön koko maassa alle 18-vuotiaana tehtyjen rikosten seuraamuksena. Samalla rikoslakiin, rikosvahinkolakiin sekä eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäviksi nuorisorangaistuksen edellyttämät muutokset.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Risto Eerola 432 2079).

LaVM 12/2004 vp - HE 239/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuden sivutoimisten jäsenten määräämistä koskevan vakuutusoikeuslain säännöksen sanamuodon täsmentämistä siten, että edustavimpien maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta nimitettävät jäsenet osallistuvat vakuutusoikeudessa maatalousyrittäjien ansioeläkeasioiden käsittelyn lisäksi myös maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasioiden käsittelyyn.

Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. lakivaliokunta ehdottaa, (Valiokuntaneuvos Risto Eerola 432 2079).

TaVM 28/2004 vp - HE 128/2004 vp Hallituksen esitys laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta

Maakaasumarkkinalakiin tehtävillä muutoksilla pannaan täytäntöön maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annettu direktiivi. Suomi käyttää direktiivissä sallittua oikeutta poikkeukseen, eikä edellytä maakaasun siirtoverkkojen eriyttämistä sekä jakeluverkkojen oikeudellista ja toiminnallista eriyttämistä.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

MmVM 12/2004 vp - HE 215/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annettuun lakiin eräitä muutoksia, jotka johtuvat yksityisten alojen työeläkelainsäädännössä vuoden 2005 alusta voimaan tulevista muutoksista. Vuosia 2003-2006 koskevaan luopumistukijärjestelmään ehdotetaan tehtäviksi muutokset, joiden perusteella luopumistuki määräytyisi laskennallisesti samoin ehdoin koko järjestelmän soveltamisjakson ajan.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

MmVM 11/2004 vp - HE 192/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden aikaisempia luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain säännöksiä. Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset saatavien vanhentumisesta, koska vuoden 2004 alusta voimaan tullut laki saatavien vanhentumisesta ei kaikilta osin koske luopumistukea tai muita sosiaalivakuutusetuuksia.

Lakia ehdotetaan muutettavaksi myös vuoden 2004 alusta voimaan tulleen hallintolain vuoksi.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

TaVM 27/2004 vp - HE 127/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset, joissa säädetään sähköverkkotoiminnan sekä sähköntuotannon ja -myynnin oikeudellisesta eriyttämisestä toisistaan. Jos kantaverkonhaltija tai muu verkonhaltija, jonka sähköverkossa siirretty vuotuinen sähkömäärä ylittää laissa säädetyn rajan, toimii osana sähköntuotantoa tai sähkönmyyntiä harjoittavaa yritystä tai saman osapuolen määräysvallassa olevaa yritysryhmää, tulee verkonhaltijan olla oikeudelliselta muodoltaan, organisaatioltaan ja päätöksenteoltaan riippumaton yrityksen tai yritysryhmän sähköntuotanto- ja sähkönmyyntitoiminnoista.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

HaVM 22/2004 vp - HE 198/2004 vp Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilulain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan seutuyhteistyökokeilulain (560/2002) soveltamisalan ja kokeilun laajentamista seitsemälle uudelle seudulle, jotka ovat Kaustisen seutu, Kemi-Tornion seutu, Kuopion seutu, Kuuma-seutu, Mikkelin seutu, Savonlinnan seutu ja Ylivieskan seutu.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 30.11.2004

Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan esityksen (HE 151/ 2004 vp) täydentämisestä

HE 244/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 245/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 18 §:n muuttamisesta

HE 246/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

HE 247/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta annetun hallituksen esityksen (HE 154/2004 vp) täydentämisestä HE 248/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän väliaikaisesta muuttamisesta

HE 249/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmää koskeviksi muutoksiksi

HE 250/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys veripalvelulaiksi

HE 251/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 252/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta

HE 253/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Keskiviikko 1.12.2004

Laki opintotukilain 22 §:n muuttamisesta

Lakialoite 131/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan.

Laki perintö- ja lahjaverolain 11 ja 14 §:n muuttamisesta

Lakialoite 132/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan.

Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 14 ja 24 §:n muuttamisesta

Lakialoite 133/2004 vp (Tuula Väätäinen/sd ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki Suomen perustuslain 12 §:n muuttamisesta

Lakialoite 135/2004 vp (Päivi Räsänen /kd)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki isyyslain voimaanpanosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lakialoite 136/2004 vp

Lakivaliokuntaan

Perjantai 3.12.2004

Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki

Lakialoite LA 138/2004 vp (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 139/2004 vp (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) toisesta täydentämisestä

Hallituksen esitys HE 255/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytöstä vuosia 2005-2007 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa

Hallituksen esitys HE 256/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 §:n sekä verontilityslain 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 257/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 260/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.