Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 48/2004

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 23.11.2004

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2003

Kertomus K 2/2004 vp, TaVM 21/2004 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 26.11.2004

Hallituksen esitys Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 204/2004 vp, UaVM 15/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi torjunta-ainelain muuttamisesta

HE 194/2004 vp, MmVM 9/2004 vp

Hyväksyttiin

Torstai 25.11.2004

Hallituksen esitys vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 207/2004 vp) täydentämisestä

HE 207, 232/2004 vp, VaVM 29/2004 vp, LTA 56-58/2004 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 23.11.2004

Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 121/2004 vp, PeVM 4/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräiden juomapakkausten valmisteverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 149/2004 vp, VaVM 23/2004 vp, (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

HE 200/2004 vp, VaVM 24/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005-2009

HE 144/2004 vp, SuVM 4/2004 vp, HaVM 18/2004 vp, LA 94/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä sekä laiksi rautatielain muuttamisesta ja laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 182/2004 vp, LiVM 20/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta

HE 87/2004 vp, LiVM 22/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a §:n ja kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta

HE 166/2004 vp, StVM 26/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 122/2004 vp, TaVM 20/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta

HE 171/2004 vp, YmVM 15/2004 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 24.11.2004

Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 50/2004 vp) täydentämisestä

HE 50, 164/2004 vp, StVM 25/2004 vp

Lakialoite LA 11, 34, 55, 62, 75, 80, 82, 102, 108, 139, 161/2003 vp, 6, 36, 74, 79, 97, 107, 112, 121/2004 vp, TPA 3, 40, 73/2003 vp, 34, 41, 77/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta

HE 183/2004 vp, StVM 27/2004 vp

Hyväksyttiin

Perjantain 26.11.2004

Hallituksen esitys Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 204/2004 vp, UaVM 15/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi torjunta-ainelain muuttamisesta

HE 194/2004 vp, MmVM 9/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 31/2004 vp - HE 177/2004 vp Hallituksen esitys laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia. Erikoissairaanhoitolakiin otettaisiin säännös erityistason sairaanhoidon keskittämisestä. Samalla erityistason sairaanhoitoa koskevaa asetuksenantovaltuutta täydennettäisiin siten, että erityistason sairaanhoidon keskittämisestä tiettyihin sairaaloihin voitaisiin antaa asetuksella tarkempia säännöksiä

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokunnan mietintöön sisältyy yksi vastalause. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen 432 2051).

TaVM 24/2004 vp - HE 219/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat Euroopan yhteisön liittymiseen Madridin pöytäkirjaan ja liittymisen vuoksi yhteisön tavaramerkkiasetukseen tehtyihin muutoksiin.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

TaVM 23/2004 vp - HE 218/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain sekä valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annettua lakia siten, että lakiin lisätään Finnvera Oyj:n rahoitusmuodoksi pääomasijoitustoiminta. Tämä selkeyttää yhtiön edellytyksiä harjoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvaa pääomasijoitustoimintaa. Vastaavasti pääomasijoitustoimintaa koskeva säännös lisätään myös valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettuun lakiin.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

TaVM 22/2004 vp - HE 217/2004 vp Hallituksen esitys laiksi laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittavalle yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annettuun lakiin lisättäväksi säännös siitä, että alustakaus voitaisiin myöntää perinteisen luoton lisäksi myös muille alusrahoituksessa yleisesti käytetyille rahoitusmuodoille.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

VaVM 29/2004 vp - HE 207/2004 vp, HE 232/2004 vp Hallituksen esitys vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi, Hallituksen esitys vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 207/2004 vp) täydentämisestä

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena, paitsi momenttien 15.03.01, 30.12.44, 30.31.44, 30.41.42, 30.51.77 ja 31.24.21 osalta muutettuna.

Lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2004 alkaen.Valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta. (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja 432 2056, valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055, valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko 432 2100, valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

VaVM 28/2004 vp - K 12/2004 vp Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että tämä mietintö lähetetään sekä Valtiontalouden tarkastusvirastolle että hallitukselle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja 432 2056).

HaVM 19/2004 vp - HE 208/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi Suomen Pankin virkamiehistä annettuun lakiin sisältyviä säännöksiä virkamiesten velvollisuudesta antaa selvitys viran hoitoon mahdollisesti vaikuttavista sidonnaisuuksistaan. Selvitysvelvollisuuden piiriin otettaisiin kaikki virkamiehet, joilla on muuten kuin satunnaisesti pääsy salassa pidettäviin taloudellisiin tietoihin.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne 432 2062).

StVM 30/2004 vp - HE 168/2004 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi sosiaalihuoltolakiin sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva säännös. Ehdotuksen mukaan kunnan tulee huolehtia siitä, että sosiaalihuollon henkilöstö peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen osallistuu riittävästi sille järjestettyyn täydennyskoulutukseen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

StVM 33/2004 vp - HE 165/2004 vp Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Esityksen mukaan niissä päivärahaetuuksissa, jotka lasketaan henkilön palkan perusteella, vähennettäisiin aikaisempien vuosien tapaan työtulosta tai maksettavasta etuudesta työntekijäin eläkemaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaava osuus. Etuuksista tehtävän vähennyksen määräksi ehdotetaan 5,1 prosenttia vuonna 2005. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokunnan mietintöön sisältyy vastalauseet. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

StVM 32/2004 vp - HE 163/2004 vp Hallituksen esitys laiksi lapsiasiavaltuutetusta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki lapsiasiavaltuutetusta lasten aseman ja oikeuksien vahvistamiseksi yhteiskunnassa. Lapsiasiavaltuutetun toiminnan perustana olisi YK:n lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus. Lapsiasiavaltuutettu toimisi yhteistyössä muiden viranomaisten, asiantuntijoiden ja muiden lasten asemaa ja oikeuksia edistävien toimijoiden kuten järjestöjen kanssa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (valiokuntaneuvos Harri Sintonen 432 2051).

StVM 29/2004 vp - HE 222/2004 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sovitellun työttömyysetuuden maksamista koskevaa voimaantulosäännöstä siten, että enimmäismaksuajan täyttymisestä huolimatta soviteltua työttömyysetuutta voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2005 saakka.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

YmVM 16/2004 vp - HE 119/2004 vp , HE 141/2004 vp Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 119/2004 vp) täydentämisestä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki öljysuojarahastosta, jolla korvattaisiin vuonna 1974 annettu laki. Tarkoituksena on uudistaa erityisesti öljysuojarahastosta maksettavia korvauksia koskevat säännökset selventämällä rahaston toissijaista velvollisuutta korvata öljyvahingoista ja niiden torjunnasta sekä ympäristön ennallistamisesta aiheutuvat kustannukset

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös öljyvahinkojen torjuntatehtäviä koskevia säännöksiä siten, että kunnat huolehtisivat öljyvahinkojen torjunnasta yhteistoiminnassa pelastustoimen alueen puitteissa. Tätä koskevat muutokset tehtäisiin maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annettuun lakiin ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annettuun lakiin.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos 432 2089).

TaVM 26/2004 vp - HE 199/2004 vp Hallituksen esitys laiksi Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta ja laiksi Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta ja muutettavaksi Rahoitustarkastuksesta annettua lakia. Uudella lailla korvattaisiin nykyinen Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta annettu laki, jonka voimassaoloaika päättyy vuoden 2004 lopussa.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi 432 2104).

LaVM 10/2004 vp - HE 186/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta. Laissa annettaisiin asetuksen soveltamisen edellyttämät täydentävät kansalliset säännökset muun muassa toimivaltaisesta tuomioistuimesta toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetun tuomion tunnustamista tai täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevissa asioissa sekä keskusviranomaisesta.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Risto Eerola 432 2079).

SiVM 14/2004 vp - HE 234/2004 vp Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 38 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain 38 §:n 1 momenttia, jota ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että valtiontakaukseen perustuvan takaussaatavan lisäksi myös takaussaatavasta perittävä korko voidaan periä lainan saajalta ulosoton kautta ilman tuomiota tai päätöstä.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

YmVM 17/2004 vp - HE 169/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta. Kansallispuiston perustamisella suojeltaisiin Länsi-Lapin merkittävin tunturien jakso siihen liittyvine metsineen ja soineen. Puisto koostuisi vuonna 1938 perustetusta Pallas-Ounastunturin kansallispuistosta ja sen eteläpuolella sijaitsevasta Ylläs-Aakenustunturin alueesta. Näiden kahden alueen yhdistämisellä Länsi-Lappiin muodostuisi pohjois-eteläsuunnassa lähes sadan kilometrin pituinen suurkansallispuisto

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos 432 2089).

LiVM 23/2004 vp - HE 216/2004 vp Hallituksen esitys laiksi ilmailulain muuttamisesta

Ilmailulain muutoksella pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista yhteisön lentoasemilla koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta. Ilmailulakiin lisätään direktiivin edellyttämät säännökset lentomelun hallintaa koskevista yleisistä säännöistä lentoasemilla sekä toimintarajoitusten asettamista koskevista periaatteista.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082)

VaVM 31/2004 vp - HE 233/2004 vp Hallituksen esitys valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Valtioneuvostolle myönnettyyn lainanottovaltuuteen liittyvää oikeutta johdannaissopimusten tekemiseen esitetään laajennettavaksi siten, että valtion velanhoidossa entistä paremmin voitaisiin hyödyntää rahoitusmarkkinoilla käytettävissä olevia riskienhallintakeinoja. Lainanoton määrälliset rajoitukset, niiden suuruutta lisäämättä, muutetaan samalla euromääräisiksi.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

StVM 34/2004 vp - HE 184/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään uusi 2. lakiehdotus. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen 432 2051).

StVM 35/2004 vp - HE 167/2004 vp Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia siten, että jatketaan kokeilua, jossa osa ansiotuloista jätetään ottamatta huomioon tukea myönnettäessä. Ehdotuksen mukaan huomioon ottamatta jätettäisiin 20 prosenttia toimeentulotukea hakevan henkilön tai perheen ansiotuloista, kuitenkin enintään 100 euroa kuukaudessa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokunnan mietintöön sisältyy vastalause. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

VaVM 30/2004 vp - HE 213/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kiinteistöverolain 3 §:n, varallisuusverolain 10 ja 34 §:n sekä korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia, varallisuusverolakia ja korkotulon lähdeverosta annettua lakia. Kiinteistöverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vesialueet vapautettaisiin kiinteistöverosta. Samalla vesialueet vapautettaisiin myös varallisuusverosta.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 23.11.2004

Hallituksen esitys laiksi vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta

HE 239/2004 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta

HE 240/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain 5 §:n muuttamisesta

HE 241/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 242/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi strategisesta ympäristöarvioinnista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 243/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 24.11.2004

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikärakenteen muutokseen varautumisesta - Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille

Valtioneuvoston selonteko VNS 8/2004 vp

Hyväksyttiin

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.