Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 47/2004

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 16.11.2004

Hallituksen esitys Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 188/2004 vp, UaVM 14/2004 vp

Hyväksyttiin

Lakialoite laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 38 §:n muuttamisesta

LA 71/2004 vp, HaVM 17/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

HE 104/2004 vp, LiVM 19/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 169/2004 vp, TyVM 14/2004 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 19.11.2004

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

HE 81/2004 vp, LaVM 8/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

SuVM 4/2004 vp - HE 144/2004 vp Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005-2009

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005-2009.

Suuri valiokunta ilmoitti, että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen. (Valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä 432 2103)

SuVM 5/2004 vp - HE 105/2004 vp Hallituksen esitys kosmeettisista valmisteista annettavaksi laiksi

Suuri valiokunta ilmoitti, että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen. (Valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä 432 2103)

UaVM 15/2004 vp - HE 204/2004 vp Hallituksen esitys Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Brysselissä huhtikuussa 2004 allekirjoitetun neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista ja lain päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien Brysselissä 28 päivänä huhtikuuta 2004 tekemän päätöksen Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista ja hyväksyy hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

PeVM 4/2004 vp - HE 121/2004 vp Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi v. 1950 tehtyyn yleissopimukseen toukokuussa v. 2000 tehdyn kahdennentoista pöytäkirjan. Pöytäkirja sisältää yleisen syrjintäkiellon. Se on laajempi kuin yleissopimuksen 14 artikla, jonka mukaista syrjinnän kieltoa sovelletaan vain yleissopimuksessa ja sen pöytäkirjoissa turvattujen oikeuksien alalla.

Perustuslakivaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen Roomassa 4 päivänä marraskuuta 2000 tehdyn kahdennentoista pöytäkirjan ja hyväksyy hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Sami Manninen, 432 2077)

VaVM 23/2004 vp - HE 149/2004 vp Hallituksen esitys laiksi eräiden juomapakkausten valmisteverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan, että juomapakkausten ympäristöohjaus hoidettaisiin edelleen verotukseen perustuvana siten, että verosta säädettäisiin laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta. Veronalaisia juomapakkauksia olisivat pakkaukset, jotka sisältävät tullitariffin ryhmään 22 kuuluvia juotavia juomia, joita olisivat kaikki alkoholijuomat, olut mukaan lukien, limonadit, vedet sekä muut alkoholittomat juomat. Veronalaisia olisivat eri materiaalista valmistetut juomapakkaukset lukuun ottamatta nestepakkauskartongista valmistettuja pakkauksia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustajien Iivo Polvi /vas, Anni Sinnemäki /vihr, Kari Uotila /vas, Janina Andersson /vihr vastalause.

VaVM 24/2004 vp - HE 200/2004 vp Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annettua lakia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 27/2004 vp - HE 152/2004 vp Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annettua lakia. Esityksen mukaan siirryttäisiin järjestelyyn, jossa yliopistojen yksin tai yhdessä muiden kanssa perustamat osakeyhtiöt voisivat toimia yliopiston tutkimus- ja taiteellisen toiminnan tulosten kaupallisina hyödyntäjinä sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja jossa hyödyntämisestä saatavat tulot voitaisiin ohjata talousarviossa tarkemmin päätettävällä tavalla välittömästi yliopistojen käyttöön. Järjestely edellyttää valtion talousarviosta annetun lain nettobudjetointia koskevien säännösten muuttamista. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

VaVM 26/2004 vp - HE 147/2004 vp, LA 124/2004 vp Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta

Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että verovelvollisuuden euromääräiseen alarajaan liittyvän veronhuojennuksen yläraja nostettaisiin 20 000 eurosta 22 500 euroon. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

MmVM 9/2004 vp - HE 194/2004 vp Hallituksen esitys laiksi torjunta-ainelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi torjunta-aineiden rinnakkaistuontimenettelyä koskevat säännökset torjunta-ainelakiin. Rinnakkaistuontivalmisteella tarkoitettaisiin valmistetta, joka on samanlainen kuin torjunta-ainerekisterissä oleva valmiste.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

MmVM 10/2004 vp - HE 193/2004 vp Hallituksen esitys metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettuun lakiin muutokset, jotka aiheutuvat lain yhteensovittamisesta valtion-avustuslain (688/2001) säännösten kanssa.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

StVM 26/2004 vp - HE 166/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a §:n ja kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntoutukseen liittyvien matkojen kustannusten korvaamista koskevia kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain säännöksiä siten, että ne mahdollistavat sairausvakuutuslakia koskevaa ehdotusta vastaavalla tavalla matkojen yhdistelystä seuraavat muutokset korvausten maksamisessa

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 3341)

StVM 27/2004 vp - HE 183/2004 vp Hallituksen esitys laiksi eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta

Esityksessä ehdotetaan, että ne vuonna 1941-1947 syntyneet pitkäaikaistyöttömät henkilöt, jotka ovat olleet lähes yhtäjaksoisesti työttöminä 1 päivästä tammikuuta 1992 lukien, saisivat työmarkkinatuen sijasta oikeuden eläketukeen. Eläketukea, joka määrältään vastaa kansaneläkettä ja henkilön 31 päivään joulukuuta 2004 ansaitsemaa työeläketurvaa, maksettaisiin siihen saakka kunnes henkilö täyttää 62 vuotta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy edustajien Erkki Virtasen /vas, Leena Rauhalan /kd vastalause

StVM 28/2004 vp - HE 158/2004 vp Hallituksen esitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen sairaanhoitokorvausten täyskustannusvastuun toteuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutoksia, joilla nopeutettaisiin työtapaturma- ja liikennevahinkopotilaiden hoitoon pääsyä ja työelämään paluuta. Nopea toipuminen ja työkyvyn palautuminen on työtapaturma- ja liikennevahinkopotilaiden edun mukaista. Esityksen tavoitteena on ehkäistä vakuutusjärjestelmälle hoidon viivästymisestä aiheutuvia tarpeettomia korvauskustannuksia ja vaikuttaa näin myös työnantajien työvoimakustannuksiin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 3341)

TaVM 20/2004 vp - HE 122/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksellä pannaan kansallisesti täytäntöön EU:n direktiivi kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä. Tavoitteena on edistää rahoituspalveluiden vapaata liikkuvuutta yhtenäistämällä etämyyntiä ja kuluttajansuojaa koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TaVM 21/2004 vp - K 2/2004 vp Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2003

Talousvaliokunta ehdotti, että mietintö lähetetään tiedoksi Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran hallintoneuvostolle. (Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi, 432 2104)

YmVM 15/2004 vp - HE 171/2004 vp Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annettua lakia.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 16.11.2004

Hallituksen esitys vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 207/2004 vp) täydentämisestä

HE 232/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 238/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi käräjäoikeuslain muuttamisesta

HE 230/2004 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 231/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

HE 233/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 38 §:n muuttamisesta

HE 234/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain ja polttoainemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

HE 235/2004 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta

HE 236/2004 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

HE 237/2004 vp

Talousvaliokuntaan

Torstai 18.11.2004

Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

LA 73/2004 vp (Saara Karhu /sd)

Lakivaliokuntaan

Laki rintamaveteraanitunnuksien myöntämiselle asetetun määräajan jatkamisesta

LA 126/2004 vp (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki osakeyhtiölain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta

LA 130/2004 vp (Jan Vapaavuori /kok)

Talousvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 17.11.2004

Ajankohtaiskeskustelu

Pohjoisen Euroopan yhteistyön kehittäminen

KA 13/2004 vp (Tarja Cronberg /vihr ym.)

Keskustelu on päättynyt

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Sari Essayahille myönnettiin vapautusta Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä ja tilalle valittiin edustaja Leena Rauhala.

Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto on 16.11.2004 valinnut varapuheenjohtajakseen ed. Liisa Jaakonsaaren.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 19.11.2004

U 59/2004 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (rikosrekisteritietojen vaihtamisesta)

Lakivaliokuntaan

U 60/2004 vp ehdotuksesta komission asetukseksi (yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukia koskevat säännöt)

Valtiovarainvaliokuntaan, Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.