Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 46/2004

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 10.11.2004

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuodelta 2003

K 9/2004 vp, LiVM 21/2004 vp

Hyväksyttiin

Torstai 11.11.2004

Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2003

K 10/2004 vp, VaVM 22/2004 vp

Asia on loppuun käsitelty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 10.11.2004

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

HE 140/2004 vp, StVM 24/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

HE 179/2004 vp, PeVM 3/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 129/2004 vp, UaVM 13/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 §:n sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta

HE 191/2004 vp, VaVM 21/2004 vp

Hyväksyttiin

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 ja 29 §:n sekä eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

PNE 1/2004 vp, HaVM 15/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

HE 143/2004 vp, HaVM 16/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 22 §:n muuttamisesta

HE 159/2004 vp, TyVM 12/2004 vp

Hyväksyttiin

Torstai 11.11.2004

Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

HE 176/2004 vp, StVM 23/2004 vp, LA 47, 63/2003 vp, 101/2004 vp
(mietintöön sisältyy kolme §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Perjantai 12.11.2004

Hallituksen esitys laiksi oikeusapulain muuttamisesta

HE 180/2004 vp, LaVM 9/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain muuttamisesta

HE 185/2004 vp, TyVM 13/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 22/2004 vp - K 10/2004 vp Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2003

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta lähettää tämän mietinnön siihen liittyvine muistutuksineen ja ehdotuksineen hallitukselle niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin valiokunnan mietinnössä esille ottamat asiat antavat aihetta. (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056, valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055, valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

LiVM 22/2004 vp - HE 87/2004 vp Hallituksen esitys laiksi eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi eräiden irtolastialusten turvallista lastaamista ja lastin purkamista koskeva laki. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin direktiivi irtolastialusten turvallisen lastaamisen ja lastin purkamisen yhdenmukaistetuista edellytyksistä ja menettelyistä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

UaVM 14/2004 vp - HE 188/2004 vp Hallituksen esitys Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2004 Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen Pohjoismaiden investointipankista. Uuden sopimuksen tekeminen aiheutuu Viron, Latvian ja Liettuan liittymisestä Pohjoismaiden investointipankin jäseniksi 1 päivästä tammikuuta 2005 lukien. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2004 Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen Pohjoismaiden investointipankista ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

TaVM 19/2004 vp - HE 105/2004 vp Hallituksen esitys kosmeettisista valmisteista annettavaksi laiksi

Lailla ja sen nojalla annettavalla kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella uudistetaan voimassaoleva kosmeettisia valmisteita koskeva lainsäädäntö. Lailla pannaan myös kansallisesti täytäntöön kosmetiikkadirektiivin seitsemäs muutos.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

Mietintöön sisältyy edustajien Oras Tynkkysen /vihr sekä Sari Essayahin /kd vastalause

TyVM 14/2004 vp - HE 169/2004 vp Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia. Yrittäjäksi ryhtyvälle tarkoitetun starttirahan myöntämisedellytyksiä ehdotetaan määräaikaisena kokeiluna väljennettäviksi siten, että työvoimatoimisto voisi myöntää starttirahaa sellaisten palkkatyöstä tai työmarkkinoiden ulkopuolelta yrittäjäksi siirtyvien henkilöiden toimeentulon turvaamiseksi, jotka eivät ole työttömiä työnhakijoita.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana . (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 9.11.2004

Hallituksen esitys vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi

HE 207/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön (AITIC) perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräyksien voimaansaattamisesta

HE 202/2004 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kiellosta tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen viidennen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 203/2004 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 204/2004 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuntien eläkelain muuttamisesta

HE 205/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan ja laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

HE 206/2004 vp

Hallintovaliokuntaan, Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

HE 208/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys Rahoitustarkastuksesta annetun lain sekä kirjanpitolain 8 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

HE 209/2004 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 210/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelainsäädännön sotilaseläkejärjestelmää koskevien säännösten muuttamisesta

HE 211/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

HE 212/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kiinteistöverolain 3 §:n, varallisuusverolain 10 ja 34 §:n sekä korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 213/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta

HE 214/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 215/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ilmailulain muuttamisesta

HE 216/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

HE 217/2004 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain sekä valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 218/2004 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

HE 219/2004 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi vakuutusedustuksesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 220/2004 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 221/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 222/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 223/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 224/2004 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

HE 225/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

HE 226/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain, terveydensuojelulain 15 §:n ja ympäristölupavirastoista annetun lain muuttamisesta

HE 227/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vesihuoltolain 16 §:n muuttamisesta

HE 228/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista

HE 229/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan

Määrärahan osoittaminen Vöyrinjoen perkaukseen ja kunnostukseen

LTA 56/2004 vp (Miapetra Kumpula /sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Määrärahan osoittaminen haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointitukeen

LTA 57/2004 vp (Erkki Pulliainen /vihr)

Valtiovarainvaliokuntaan

Määrärahan osoittaminen Mänttä-Vilppula-alueen työllisyyden vahvistamiseen ja kriisialuesuunnitelman toteuttamiseen p>LTA 58/2004 vp (Tero Rönni /sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Keskiviikko 10.11.2004

Laki perintö- ja lahjaveron muuttamisesta

LA 120/2004 vp (Bjarne Kallis /kd)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

LA 129/2004 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 11.11.2004

Laki työntekijäin eläkelain 4 c §:n 12 momentin 2 kohdan kumoamisesta

LA 127/2004 vp (Esa Lahtela /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 51/2004 vp komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maaseudun kehittämistuista maaseudun kehittämiseen tarkoitetusta Euroopan maatalousrahastosta (maaseudun kehittämisasetus)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 52/2004 vp komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (YMP:n rahoitusasetus)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 57/2004 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusdirektiivi)

Perustuslakivaliokuntaan

U 58/2004 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (työaikadirektiivin muuttaminen)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.