Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 44/2004

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 26.10.2004

Hallituksen esitys laeiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain sekä elatusturvalain muuttamisesta

HE 162/2004 vp, StVM 22/2004 vp, (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Lakialoite laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 50 a §:n ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LA 3/2004 vp, TaVM 18/2004 vp (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

HE 150/2004 vp, VaVM 20/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi yleisistä kielitutkinnoista

HE 86/2004 vp, SiVM 13/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 135/2004 vp, TyVM 11/2004 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 27.10.2003

Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 174/2004 vp, MmVM 8/2004 vp (mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 13/2004 vp - HE 129/2004 vp Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy New Yorkissa syyskuussa 2002 tehdyn sopimuksen Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy New Yorkissa 9 päivänä syyskuuta 2002 Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

HaVM 17/2004 vp - LA 71/2004 vp Lakialoite laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 38 §:n muuttamisesta

Vuoden 2005 alusta voimaan tuleva valtion eläkelain muutos (679/2004), joka koskee myös eduskunnan virkamiehiä, mahdollistaa joustavan eläkkeelle siirtymisen 63 ja 68 ikävuoden välillä ja eläketurvaa voi kartuttaa 68-vuotiaaksi saakka. Tämän vuoksi aloitteessa ehdotetaan eduskunnan virkamiesten pakollisen eroamisiän nostamista valtionvirkamieslain (750/1994) tapaan nykyisestä 65 vuodesta 68 vuoteen.

Hallintovaliokunta hyväksyi lakialoitteen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 18/2004 vp - HE 144/2004 vp Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005-2009

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005-2009. Esityksen mukaan työnantajan sosiaaliturvamaksu poistettaisiin viideksi vuodeksi Kajaanin ja Kuhmon kaupungeissa, Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vuolijoen kunnissa. Vapautuksen piiriin kuuluisivat yksityiset työnantajat eli yritykset ja kotitaloustyönantajat, valtion liikelaitokset sekä kuntatyönantajat. EY-lainsäädännöstä johtuen kuitenkin esimerkiksi maatalous, porotalous, kalastus ja liikenne olisivat vapautuksen ulkopuolella. Tarkoituksena on tukea työnantajien sosiaaliturvamaksua koskevalla vapautuksella työllisyyttä ja työllistämisedellytyksiä. Sosiaaliturvamaksuja menetettäisiin noin 4,5 miljoonaa euroa vuodessa, mikä katettaisiin nostamalla työnantajan sosiaaliturvamaksua 0,008 prosenttiyksikköä.

Esityksen mukaan työnantaja tekisi maksuvapautuksen saadakseen verovirastolle Verohallituksen vahvistaman kaavan mukaisen aloittamisilmoituksen.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

LiVM 19/2004 vp - HE 104/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Esitys koskee rikosperustein määrättäviä määräaikaisia ajokieltoja, joissa toimivalta on tuomioistuimella ja poliisilla.

Ajokiellon asemaa ensisijaisena ajokorttiseuraamuksena ehdotetaan vahvistettavaksi siten, että poliisin mahdollisuutta käyttää varoitusta ajokiellon sijaan rajoitettaisiin. Ajomäärillä ei olisi enää vaikutusta seuraamuksen valinnassa. Lisäksi kuljettajantutkintoon määräämisestä ajokiellon sijaan ehdotetaan luovuttavaksi.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 20/2004 vp - HE 182/2004 vp Hallituksen esitys laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä sekä laiksi rautatielain muuttamisesta ja laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

Laissa rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä säädetään rautatieliikenteen liikenneturvallisuuteen välittömästi vaikuttavia liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksista. Laissa säädetään myös liikenneturvallisuustehtäviä varten järjestettävästä koulutuksesta sekä liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden terveydentilan arvioinnista ja arviointimenettelystä. Lailla valtuutetaan rautatieviranomaisena toimiva Ratahallintokeskus antamaan tarkemmat määräykset liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden terveydentilavaatimuksista ja niiden arvioinnista sekä terveydentilan lääketieteellisistä arviointiperusteista ja -menetelmistä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 21/2004 vp - K 9/2004 vp Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuodelta 2003

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että tämä mietintö lähetetään tiedoksi Yleisradio Oy:lle. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

TyVM 13/2004 vp - HE 185/2004 vp Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain muuttamisesta

Työeläkelainsäädäntö uudistuu vuoden 2005 alussa siten, että työntekijällä on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle valintansa mukaan 63 ja 68 ikävuosien välillä. Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan työsopimuslakiin lisättäväksi työntekijän eroamisikää koskevat säännökset.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

LaVM 8/2004 vp - HE 81/2004 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan rikoslakiin otettavaksi laitonta naamioitumista koskeva rangaistussäännös. Kiellettyä olisi tunnistamista vaikeuttava kasvojen peittäminen yleisellä paikalla järjestetyn yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden yhteydessä taikka muussa yleisön kokoontumisessa yleisellä paikalla. Rangaistavaa olisi esiintyminen kasvot osittain tai kokonaan hupun, naamion tai maalauksen tai vastaavan peittämänä tavalla, joka vaikeuttaa tunnistamista. Laittomana naamioitumisena ei kuitenkaan pidettäisi naamioituneena esiintymistä, jos sen tarkoituksena on suojautua säältä tai osallistua karnevaaliin tai muuhun vastaavaan yleisötilaisuuteen tai siihen on uskonnollinen tai jokin muu hyväksyttävä syy.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

LaVM 9/2004 vp - HE 180/2004 vp Hallituksen esitys laiksi oikeusapulain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetulla oikeusapulain muutoksella pantaisiin Suomessa täytäntöön oikeusapua rajat ylittävissä riita-asioissa koskeva Euroopan unionin neuvoston direktiivi.

Oikeusapuun oikeutettujen henkilöiden piiri määriteltäisiin laissa niin, että oikeusapua voisivat Suomessa käsiteltävissä asioissaan saada ne henkilöt, joilla on koti- tai asuinpaikka Euroopan unionin alueella. Sama etu koskisi henkilöitä, jotka asuvat muissa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 26.10.2004

Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LA 124/2004 vp (Olavi Ala-Nissilä /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 27.10.2004

Valtioneuvoston selonteko aluepolitiikasta 2004

VNS 3/2004 vp, HaVM 14/2004 vp (mietintöön sisältyy yksi vastalause)

Hyväksyttiin

Kansanedustaja Jouni Backmanille on myönnetty vapautusta Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä ja häneltä vapautuvalle paikalle valittu kansanedustaja Säde Tahvanainen.

Valiokuntien täydennysvaaleissa on lakivaliokunnan jäseneksi valittu kansanedustaja Astrid Thors ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle kansanedustaja Reijo Kallio.

SUURI VALIOKUNTA

Keskiviikko 27.10.2004

U 56/2004 vp komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille (rahoitusnäkymät 2007-2013)

Hallintovaliokuntaan

Perjantai 28.10.2004

U 57/2004 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.