Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 43/2004

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 19.10.2004

Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

HE 153/2004 vp, VaVM 19/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen kolmannentoista pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 111/2004 vp, LaVM 7/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 173/2004 vp, SiVM 12/2004 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 3/2004 vp - HE 179/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että vaalilain vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden alusta voimaan tulevia kuntajaon ja maakuntajaon muutoksia. Kuntajaon muutoksilla ei ole vaikutuksia vaalipiirien välisiin rajoihin.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen, 432 2044)

VaVM 21/2004 vp - HE 191/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 §:n sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan verotusta koskevat kirkkolain sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain säännökset muutettaviksi yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopumisen vuoksi yleisen verolainsäädännön terminologian mukaisiksi.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

HaVM 14/2004 vp - VNS 3/2004 vp Valtioneuvoston selonteko aluepolitiikasta 2004

Hallintovaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy selonteon johdosta tämän mietinnön mukaisen lausunnon sekä lähettää sen valtioneuvoston tietoon ja huomioon otettavaksi ja että hyväksytään kolme lausumaa (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

Mietintöön sisältyy opposition vastalause.

HaVM 15/2004 vp - PNE 1/2004 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 ja 29 §:n sekä eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan kansliaan perustetaan osastotasoinen turvallisuusyksikkö, joka on suoraan puhemiehen ja pääsihteerin alainen. Turvallisuusyksikön perustamisella voidaan tehostaa ja selkiyttää turvallisuusasioiden hoitamista eduskunnassa sekä varmistaa turvallisuus kaikissa olosuhteissa. Turvallisuusyksikön perustaminen ei lisää turvallisuushenkilöstön määrää.

Hallintovaliokunta ehdotti, että lakiehdotus ja eduskunnan kanslian ohjesääntö hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 16/2004 vp - HE 143/2004 vp Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien valtionosuuslakia siten, että siihen otetaan uusi yhteistoiminta-avustusta koskeva säännös. Yhteistoiminta-avustusta voidaan myöntää yhteistoiminnan aloittamiskustannuksiin toiminnan aloittamisvuonna ja sitä seuraavana vuotena.

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

SiVM 13/2004 vp - HE 86/2004 vp Hallituksen esitys laiksi yleisistä kielitutkinnoista

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki yleisistä kielitutkinnoista, joka korvaisi nykyisen samannimisen lain. Ehdotetussa laissa kielitutkintojärjestelmä ja sen hallinto säilyisivät periaatteiltaan nykyisellään. Keskeisimmät muutosehdotukset koskevat tutkinnon järjestämislupamenettelyn korvaamista sopimusmenettelyllä, kielitutkinnon määrittelyä ja tutkinnon arvioinnin perusteena käytettävää taitotasoasteikkoa sekä tutkintorekisteriä koskevien säännösten sisällyttämistä lakiin.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

StVM 23/2004 vp - HE 176/2004 vp Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen tehtäisiin 7 euron suuruinen tasokorotus. Saman suuruinen tasokorotus tehtäisiin myös leskeneläkkeen täydennysmäärään, maahanmuuttajan erityistukeen, luopumistuen täydennysosaan ja sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosaan.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelakia, perhe-eläkelakia, maahanmuuttajan erityistuesta annettua lakia, maatalousyrittäjien luopumistuesta annettua lakia ja maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annettua lakia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy opposition vastalauseet.

TyVM 11/2004 vp - HE 135/2004 vp Hallituksen esitys laiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lailla eräiden teknisten laitteiden vaatimusten mukaisuudesta korvataan ja täydennetään aikaisemmin voimassa olleeseen työturvallisuuslakiin sisältyneet koneen, työvälineen tai muun teknisen laitteen valmistajaan, maahantuojaan tai muuhun käyttöön tai markkinoille luovuttajaan kohdistetut perusvelvoitteet laitteen vaatimustenmukaisuudesta. Säännökset koskevat ensisijassa ensimmäistä kertaa Suomen markkinoille ja käyttöön tulevia laitteita, mutta osittain myös käytössä olleiden laitteiden edelleen luovuttamista.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

TyVM 12/2004 vp - HE 159/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 22 §:n muuttamisesta

Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen ehdotetaan perustettavaksi maatalousyrittäjien työterveyshuollon tilakäyntirekisteri. Sen avulla edistetään työterveyshuollon tilakäyntien toteutumista työterveyshuoltosuunnitelman mukaisesti. Rekisterin avulla seurataan tilakäyntien toteutumista sekä ohjataan maatalouden asiantuntijoiden osallistumista tilakäynneille. Rekisterin avulla tehostetaan myös työolojen terveysvaaroja ja työturvallisuutta koskevan neuvonnan antamista maatalousyrittäjille.

Ehdotus ei lisää valtion kustannuksia maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusjärjestelmästä, mutta sillä annetaan Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle uusia tehtäviä. Ehdotus liittyy tämän vuoksi valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 19.10.2004

Hallituksen esitys laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi annetun lain kumoamisesta

HE 197/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilulain muuttamisesta

HE 198/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta ja laiksi Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 199/2004 vp

Talousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

HE 200/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

HE 201/2004 vp

Työasiainvaliokuntaan

Talousarvioaloitteet

TAA 1-1069/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 23 §:n muuttamisesta

LA 112/2004 vp (Christina Gestrin /r ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

LA 117/2004 vp (Jukka Vihriälä /kesk)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kuntalain muuttamisesta

LA 123/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Hallintovaliokuntaan

MUUTA

Valtioneuvoston selonteko esiopetusuudistuksen vaikutuksista ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta

VNS 7/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.