Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 42/2004

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 22/2004 vp - HE 162/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain sekä elatusturvalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia sekä elatusturvalakia siten, että niissä säädetään etuuksien toimeenpanosta ja rahoituksesta sosiaaliturva-asetuksen mukaisissa tilanteissa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja lakialoitteet hylätään. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

MmVM 8/2004 vp - HE 174/2004 vp Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ja väliaikaisesti muutettavaksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin muutokset energiapuun käytön lisäämiseksi. Laissa määriteltäisiin alueet, joilta kerättävästä energiapuun korjuusta maksettaisiin tukea. Tuen saaminen ei ehdotuksen mukaan enää riippuisi siitä, onko energiapuu korjattu laissa tarkoitetun nuoren metsän hoitotyön yhteydessä. Tuen piiri laajenisi sekä energiapuun korjuun että haketuksen osalta. Koska korjuukustannuksissa on alueittaisia eroja, tuen määrä ehdotetaan eriytettäväksi vyöhykkeittäin

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085)

LaVM 7/2004 vp - HE 111/2004 vp Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen kolmannentoista pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi vuonna 1950 tehtyyn yleissopimukseen toukokuussa 2002 tehdyn, kuolemanrangaistuksen poistamista kaikissa olosuhteissa koskevan kolmannentoista pöytäkirjan.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Risto Eerola 432 2079).

VaVM 19/2004 vp - HE 153/2004 vp Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan valtion eläkerahastosta annettua lakia muutettavaksi siten, että rahaston uudeksi rahastointitavoitteeksi asetetaan määrä, joka on 25 prosenttia valtion eläkevastuusta nykyisellä tavalla laskettuna. Nykyisen lain mukaan rahastoituna on vuonna 2010 oltava määrä, joka vastaa puoltatoista kertaa valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden palkkasummaa, vähintään kuitenkin 20 prosenttia kertyneestä eläkevastuusta.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja 432 2056)

SiVM 12/2004 vp - HE 173/2004 vp Hallituksen esitys laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta lakkautetaan ja että johtokunnan tehtävät siirtyvät pääosin virkamiesjohdolle.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

VaVM 20/2004 vp - HE 150/2004 vp Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi totopelistä suoritettavan arpajaisveron laskentaperustetta ja verokantaa koskevia arpajaisverolain säännöksiä. Vero laskettaisiin totopeliin osallistumiseksi suoritettujen rahapanosten yhteismäärän sijasta rahapanosten ja pelaajille jaettujen voittojen erotuksesta. Verokanta korotettaisiin 5 prosentista 9,5 prosenttiin.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 13.10.2004

Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

HE 195/2004 vp

Työelämä ja tasa-arvovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 186/2004 vp

Lakivaliokuntaan Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 187/2004 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan ja Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 188/2004 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta

HE 189/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 11 ja 69 §:n muuttamisesta

HE 190/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 §:n sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta

HE 191/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden aikaisempia luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

HE 192/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 193/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi torjunta-ainelain muuttamisesta

HE 194/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys 91. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän merenkulkijoiden henkilöllisyystodistuksia koskevan yleissopimuksen (muutettu) 2003 johdosta

HE 196/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Torstai 14.10.2004

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

LA 106/2004 vp (Kirsi Ojansuu /vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

LA 107/2004 vp (Jyrki Kasvi /vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki jäteverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

LA 108/2004 vp (Janina Andersson /vihr ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki siviilipalveluslain 23 a §:n muuttamisesta

LA 109/2004 vp (Rosa Meriläinen /vihr ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

LA 110/2004 vp (Heidi Hautala /vihr ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 3 ja 9 §:n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

LA 111/2004 vp (Ulla Anttila /vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kuntien valtionosuuslain 30 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 b §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

LA 122/2004 vp (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

LA 118/2004 vp (Timo Soini /ps ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

LA 119/2004 vp (Raimo Vistbacka /ps ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 8 §:n muuttamisesta

LA 121/2004 vp (Raimo Vistbacka /ps ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 15.10.2004

Välikysymys äänestykset Kunnallisten peruspalveluiden turvaamisesta. Hallitus on saanut luottamuksen äänin jaa 106, ei 76, tyhjiä 0, poissa 17.

SUURI VALIOKUNTA

U 47/2004 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (rakennerahastojen yleisasetus)

Valtiovarainvaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

U 48/2004 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä erityisesti vakavien rikosten, kuten terroritekojen, osalta (tietojen ja tiedustelutietojen vaihto)

Hallintovaliokuntaan

U 49/2004 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (rahanpesudirektiivi)

Talousvaliokuntaan

U 50/2004 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen tarkistamisesta siltä osin, mikä koskee ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden pääsyä Schengenin tietojärjestelmään (ajoneuvorekisteriviranomaisten pääsy SIS-järjestelmään)

Hallintovaliokuntaan

U 51/2004 vp komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maaseudun kehittämistuista maaseudun kehittämiseen tarkoitetusta Euroopan maatalousrahastosta (maaseudun kehittämisasetus)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Valtiovarainvaliokuntaan

U 52/2004 vp komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (YMP:n rahoitusasetus)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Valtiovarainvaliokuntaan

U 53/2004 vp ehdotuksesta komission direktiiviksi (vaarallisten aineiden tiekuljetus)

Liikennevaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.