Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 41/2004

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 5.10.2004

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2003

K 7/2004 vp, TaVM 15/2004 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 5.10.2004

Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

HE 116/2004 vp, VaVM 14/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 130/2004 vp, VaVM 15/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta

HE 131/2004 vp, TyVM 9/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi merityöaikalain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

HE 136/2004 vp, TyVM 10/2004 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 7.10.2004

Hallituksen esitys laiksi Suomen talousvyöhykkeestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 53/2004 vp, UaVM 11/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

HE 124/2004 vp, VaVM 17/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ympäristöhallinnosta annetun lain muuttamisesta

HE 108/2004 vp, YmVM 14/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 12/2004 vp - VNS 2/2004 vp Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy selonteon eräin huomautuksin, että tämä mietintö saatetaan valtioneuvostolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten, ja että hyväksytään kolme lausumaa. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

VaVM 18/2004 vp - HE 148/2004 vp Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2005

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2005. Kansaneläkelaitoksen rahoituksen turvaamiseksi Kansaneläkelaitokselle tilitettäisiin vuonna 2005 arvonlisäveron tuotosta 1 000 miljoonaa euroa. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta. Lakia sovellettaisiin Kansaneläkelaitokselle vuodelta 2005 tilitettävään arvonlisäveroon.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti, että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

StVM 20/2004 vp - HE 157/2004 vp Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kuntien sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain mukaan sotainvalideille järjestämiä avopalveluja voitaisiin korvata niille invalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on nykyisen 25 prosentin sijaan vähintään 20 prosenttia. Ehdotettu lainmuutos laajentaa korvauksen saajien piiriä ja edesauttaa sotainvalidien selviytymistä omassa kodissaan tukipalvelujen, omaishoidon tuen sekä avosairaanhoidon turvin.

Esityksessä ehdotetaan sotilasvammalakia muutettavaksi myös siten, että Ruotsissa pysyvästi asuville sotainvalideille voitaisiin korvata yhdestä päivittäisestä ateriasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

Lakialoitteessa LA 117/2003 vp ehdotetaan sotilasvammalain 6 §:ää muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelujen korvattavuuden edellytyksenä oleva haitta-asteraja lasketaan 20 prosenttiin vuonna 2004.

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti, että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 117/2003 vp hylätään. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 21/2004 vp - HE 161/2004 vp Hallituksen esitys laiksi eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annettua lakia siten, että valtion varoista maksettavaan kuntoutukseen oikeutettujen piiriä laajennettaisiin karjan evakuointitehtäviin sotatoimialueella osallistuneisiin miehiin sekä Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteiksi joutuneisiin henkilöihin. Uudistuksella saatetaan karjan evakuointitehtäviin osallistuneet miehet kuntoutuspalvelujen osalta samaan asemaan kuin vastaavia tehtäviä aikoinaan hoitaneet naiset.

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti, että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067).

TaVM 16/2004 vp - HE 139/2004 vp Hallituksen esitys patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen hyväksymisestä sekä laiksi patenttilain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi Suomessa kansainvälisen patenttiyhteistyöliiton yleiskokouksen Genevessä lokakuussa 2001 hyväksymän sopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutos. Se koskee määräaikaa, jonka kuluessa jatkettu kansainvälinen patenttihakemus on annettava patenttiviranomaiselle.

Talousvaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Genevessä 3 päivänä lokakuuta 2001 tehdyn patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TaVM 17/2004 vp - HE 155/2004 vp Hallituksen esitys laiksi pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista

Esityksessä ehdotetaan, että osaamisen kehittämispalvelujen hinnoittelusta säädetään lailla ja että nykyinen asetustasoinen sääntely kumotaan. Esityksellä ei muuteta kehittämispalvelujen nykyistä toimintamallia tai kehittämispalveluiden suuntaamista erilaiseen yritystoimintaan.

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Talousvaliokunta ehdotti että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 5.10.2004

Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 178/2004 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

HE 179/2004 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi oikeusapulain muuttamisesta

HE 180/2004 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä sekä laiksi rautatielain muuttamisesta ja laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 182/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta

HE 183/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 184/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain muuttamisesta

HE 185/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 ja 29 §:n sekä eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

PNE 1/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Keskiviikko 6.10.2004

Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 30 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 b §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

HE 181/2004 vp

Hallintovaliokuntaan, Sivistysvaliokuntaan ja Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyysi edustaja Minna Sirnö vapautusta sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä, tilalle valittiin edustaja Jaakko Laakso.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.