Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 40/2004

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 28.9.2004

Erikoisvaliokuntien täydennysvaalissa sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaalissa on valittu sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi ed. Ulla Anttila, talousvaliokunnan jäseneksi ed. Oras Tynkkynen ja varajäseneksi ed. Osmo Soininvaara sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Tarja Cronberg ja varajäseneksi ed. OrasTynkkynen. Torstai 30.9.2004

Hallituksen esitys vuoden 2004 toiseksi lisätalousarvioksi

HE 172/2004 vp, VaVM 16/2004 vp

Hyväksytään mietintö

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 28.9.2004

Hallituksen esitys vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen muutosten hyväksymisestä ja laiksi A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 134/2004 vp, LiVM 18/2004 vp

Päättynyt

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 19/2004 vp - HE 160/2004 vp Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Esityksen mukaan apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita tarkisteltaisiin ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2004 liikevaihdon perusteella.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

TaVM 15/2004 vp - K 7/2004 vp Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2003

Talousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että tämä mietintö lähetetään tiedoksi pankkivaltuustolle. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052)

UaVM 11/2004 vp - HE 53/2004 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen talousvyöhykkeestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Suomen talousvyöhykkeestä. Talousvyöhyke muodostuisi Suomen aluevesiin välittömästi liittyvästä merialueesta, jonka ulkorajoista on sovittu asianomaisten valtioiden kanssa, ja se korvaisi nykyisen kalastusvyöhykkeen ja mannerjalustan. Talousvyöhykkeellä Suomi käyttäisi pääasiassa samoja oikeuksia kuin nykyisin kalastusvyöhykkeellä ja mannerjalustalla. Näiden oikeuksien lisäksi Suomella olisi kuitenkin oikeus myös muuhun talousvyöhykealueen taloudelliseen hyödyntämiseen ja tutkimiseen. Lisäksi Suomella olisi talousvyöhykkeellä kansainvälisen oikeuden mukainen lainkäyttövalta meriympäristön suojelussa ja talousvyöhykkeellä harjoitettavassa meritieteellisessä tutkimuksessa.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Antti-Juha Pelttari 432 2060)

VaVM 17/2004 vp - HE 124/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin tehtäisiin sähkön ja kaasun kansainvälisen kaupan arvonlisäverotusta koskevan Euroopan yhteisön direktiivin edellyttämät muutokset. Sähköä ja maakaasuverkon kautta toimitettavaa kaasua verotettaisiin ostajan sijaintimaassa taikka sähkön tai kaasun kulutusmaassa.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055),

VaVM 16/2004 vp - HE 172/2004 vp Hallituksen esitys vuoden 2004 toiseksi lisätalousarvioksi

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2004 toiseksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena ja että lisätalousarviota sovelletaan 4 päivästä lokakuuta 2004 alkaen. (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja 432 2056, valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko 432 2100, valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055) .

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 29.9.2004

Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

HE 176/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 30.9.2004

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2003

K 15/2004 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2003

K 13/2004 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Laki asunto-osakeyhtiölain 4 §:n muuttamisesta

LA 84/2004 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Ympäristövaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 59 §:n muuttamisesta

LA 85/2004 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 46 §:n 7 momentin kumoamisesta

LA 86/2004 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 87/2004 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki vaalilain 188 §:n muuttamisesta

LA 88/2004 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 1.10.2004

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2004

VNS 6/2004

Asia lähetetään puolustusvaliokuntaan jolle ulkoasiainvaliokunta, valtiovarainvaliokunta ja hallintovaliokunta antavat lausuntonsa

SUURI VALIOKUNTA

U 44/2004 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön lennonjohtajan lupakirjasta (lennonjohtajan lupakirjadirektiivi)

Liikennevaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.