Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 39/2004

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 23.9.2004

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2002

K 10/2003 vp, PeVM 2/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 10/2004 vp - VNS 5/2004 vp Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia-Hertsegovinassa (Althea)

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy selonteon ja että tämä mietintö saatetaan valtioneuvoston tietoon. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

VaVM 14/2004 vp - HE 116/2004 vp Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) soveltamista Ilmailulaitokseen myöhennettäisiin yhdellä vuodella vuoden 2005 alusta vuoden 2006 alkuun.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056)

VaVM 15/2004 vp - HE 130/2004 vp Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettua lakia, koska eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä annettua direktiiviä on muutettu uusien jäsenvaltioiden Euroopan unioniin liittymisen johdosta.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

LiVM 18/2004 vp - HE 134/2004 vp Hallituksen esitys vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen muutosten hyväksymisestä ja laiksi A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteeseen Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission alaisen vaarallisten aineiden kuljetustyöryhmän 72-76 kokouksissa hyväksytyt muutokset ja lain muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyisi Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission vaarallisten aineiden tiekuljetuksia käsittelevän asiantuntijatyöryhmän 72-76 kokouksissa tehtyjen vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.10 luvun muutokset siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

TyVM 9/2004 vp - HE 131/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta

Palkkaturvalakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että palkkaturvana maksettava saatava maksettaisiin työntekijäin eläkemaksulla ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksulla vähennettynä. Palkkaturvapäätöksen tiedoksiannossa ehdotetaan tavallisen tiedoksiannon käyttöalaa laajennettavaksi. Lakiin otettaisiin hallintolain vaatimuksia vastaavat säännökset kuulemisesta. Palkkaturvaviranomaisen tietojensaantioikeutta koskevat säännökset saatettaisiin salassa pidettävien tietojen luovuttamisen osalta vastaamaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 21.9.2004

Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 174/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Keskiviikko 22.9.2004

Hallituksen esitys erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

HE 177/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 173/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyn muutospöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

HE 175/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Torstai 23.9.2004

Hallituksen esitys vuoden 2004 toiseksi lisätalousarvioksi

HE 172/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2003

K 14/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan

MUUTA

Välikysymys

Työllisyyden ja hyvinvointipalveluiden turvaaminen

VK 3/2004 vp

Asia on loppunkäsitelty

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia-Hertsegovinassa (Althea)

VNS 5/2004 vp, UaVM 10/2004 vp

Asia on loppunkäsitelty

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.