Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 38/2004

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 18/2004 vp - HE 106/2004 vp Hallituksen esitys tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti että eduskunta hyväksyisi Genevessä 21 päivänä toukokuuta 2003 tehdyn tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, ja että lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 13.9.2004

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia-Hertsegovinassa (Althea)

VNS 5/2004 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan, Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 137/2004 vp

Talousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 138/2004 vp

Talousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen hyväksymisestä sekä laiksi patenttilain muuttamisesta

HE 139/2004 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

HE 140/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 119/2004 vp) täydentämisestä

HE 141/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan. Annettu 7.9.2004

K 12/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 16.9.2004

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005

HE 151/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

HE 143/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005-2009

HE 144/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi

HE 145/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

HE 146/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta

HE 147/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2005

HE 148/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

HE 150/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

HE 152/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

HE 153/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista

HE 155/2004 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 156/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain muuttamisesta

HE 157/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen sairaanhoitokorvausten täyskustannusvastuun toteuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 158/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 22 §:n muuttamisesta

HE 159/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 160/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 161/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain sekä elatusturvalain muuttamisesta

HE 162/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lapsiasiavaltuutetusta

HE 163/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 50/2004 vp) täydentämisestä

HE 164/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

HE 165/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a §:n ja kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta

HE 166/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 167/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

HE 168/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 169/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 170/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta

HE 171/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan

Perjantai 17.9.2004

Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n ja valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta

HE 142/2004 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräiden juomapakkausten valmisteverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 149/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta

HE 154/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

MUUTA

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten ed. Aila Paloniemelle myönnettiin vapautus Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä ja tilalle valittiin jäseneksi ed. Hannu Hoskonen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Aila Paloniemi.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaalissa valittiin jäseneksi ed. Maija-Liisa Lindqvist.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyysi ed. Matti Ahde vapautusta suuren valiokunnan varajäsenyydestä ja tilalle valittiin suuren valiokunnan varajäseneksi ed. Harry Wallin ja perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Outi Ojala.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.