Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 26/2004

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 21.6.2004

Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 46/2004 vp, StVM 15/2004 vp, LA 10/2004 vp, (mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapautuksesta

HE 94/2004 vp, VaVM 6/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 55/2004 vp, TaVM 13/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 14/2004 vp, LaVM 6/2004 vp, (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE)

HE 107/2004 vp, TyVM 7/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

HE 88/2004 vp, YmVM 12/2004 vp, LA 21/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepanooikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä ja ydinenergialain muuttamisesta

HE 165/2003 vp, YmVM 13/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen sekä Suomen ja Saksan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä, laeiksi mainittujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista

HE 66/2004 vp, HaVM 11/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain muuttamisesta

HE 67/2004 vp, HaVM 12/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys hallituksen esityksen (HE 36/2004 vp) täydentämisestä

HE 36, 115/2004 vp, HaVM 13/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 118/2004 vp, SiVM 11/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 69/2004 vp, TaVM 12/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

HE 95/2004 vp, TyVM 6/2004 vp

Hyväksyttiin

Tiistai 22.6.2004

Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja laiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

HE 45/2004 vp, StVM 14/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi

HE 80/2004 vp, VaVM 9/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 11/2004 vp - HE 91/2004 vp Hallituksen esitys vuoden 2005 varallisuusveroasteikkolaiksi

Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 varallisuusveroasteikkolaiksi. Laissa säädettäisiin vuoden 2005 valtionverotuksessa sovellettavasta progressiivisesta varallisuusveroasteikosta sekä yhteisön varallisuusveroprosentista.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 12/2004 vp - HE 92/2004 vp Hallituksen esitys yritys- ja pääomaverouudistukseksi

Esityksessä ehdotetaan, että yhteisöverokanta alennettaisiin 29 prosentista 26 prosenttiin ja pääomatulojen verokanta 29 prosentista 28 prosenttiin. Korkotulojen lähdeveron verokanta alenisi vastaavasti prosenttiyksiköllä. Osingoista rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain nojalla kannettava lähdevero alenisi myös 29 prosentista 28 prosenttiin. Yhteisöveron alennus korvattaisiin kunnille siten, että niiden jako-osuus yhteisöveron tuotosta kohoaisi 19,75 prosentista 22,03 prosenttiin ja valtion jako-osuus alenisi 78,45 prosentista 76,17 prosenttiin seurakuntien jako-osuuden säilyessä ennallaan 1,80 prosenttina yhteisöverosta.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 13/2004 vp - HE 96/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia sekä perintö- ja lahjaverolakia. Tuloverolain muutokset liittyvät luovutusvoittoa ja alijäämähyvitystä koskeviin säännöksiin. Yksityishenkilöiden yli kymmenen vuotta omistaman omaisuuden hankintameno-olettama alennettaisiin 40 prosenttiin. Lisäksi osakeannissa saatujen osakkeiden hankintamenon laskentaa koskevia säännöksiä muutettaisiin. Verovelvollisen aikaisemmin omistamien osakkeiden ja niiden perusteella saamien osakkeiden yhteenlaskettu hankintameno jaettaisiin uusille ja vanhoille osakkeille.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokunnan mietintöön sisältyy vastalause. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

TyVM 8/2004 vp - HE 162/2003 vp Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä ehdotetaan lisättäväksi huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelyä, kameravalvontaa työpaikoilla ja työntekijän sähköpostin hakemista ja avaamista koskevat säännökset. Lakiin lisättävien säännösten johdosta ehdotetaan laki uudistettavaksi kokonaisuudessaan.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokunnan mietintöön sisältyy vastalause. (valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

StVM 16/2004 vp - K 6/2004 vp Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2003

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy kertomuksen.

(Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067 ja Valiokuntaneuvos Harri Sintonen 432 2051).

StVM 17/2004 vp - HE 76/2004 vp Hallituksen esitys asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asumisperusteista sosiaaliturvalainsäädäntöä siten, että se vastaisi paremmin kansainvälistymisen sekä siihen liittyvän lisääntyneen liikkuvuuden sekä maahan- ja maastamuuton asettamia vaatimuksia. Muutosten tarkoituksena on myös selkeyttää lainsäädäntöä ja saattaa lainsäädäntö vastaamaan uuden perustuslain vaatimuksia siten, että lainsäädännöstä ilmenisi selvästi yksilöiden oikeuksien ja velvollisuuksien perusteet.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Maanantai 21.6.2004

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2003 K 8/2004 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 121/2004 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 122/2004 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maistraattien eräistä henkilörekistereistä sekä laeiksi avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain, lahjanlupauslain ja holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta

HE 123/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

HE 124/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

HE 125/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan ja perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kirjanpitolain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 126/2004 vp

Talousvaliokuntaan

MUUTA

Eduskunta aloittaa syysistuntokauden 7.9.2004.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.