Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 25/2004

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 16.6.2004

Hallituksen esitys Etelämannerta koskevan sopimuksen sihteeristön perustamisesta tehdyn toimenpiteen hyväksymisestä

HE 64/2004 vp, UaVM 9/2004 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 17.6.2004

Hallituksen esitys pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään pöytäkirjaan tehtyjen varaumien osittaisen peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemaa koskevasta pöytäkirjasta

HE 32/2004 vp, UaVM 8/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 90/2004 vp HaVM 7/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 35 §:n muuttamisesta

HE 68/2004 vp, HaVM 8/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

HE 98/2004 vp, HaVM 9/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esityslaiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

HE 78/2004 vp, HaVM 10/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi asianajajista annetun lain ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 54/2004 vp, LaVM 5/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen ja Venäjän välillä maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä liittyen Nuijamaan rajanylityspaikan siirtämiseen tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 65/2004 vp, LiVM 16/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

HE 99/2004 vp, LiVM 17/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 §:n 2 momentin ja 5 §:n 1 momentin muuttamisesta

HE 97/2004 vp, SiVM 8/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 18/2004 vp, SiVM 9/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi merimieseläkelain muuttamisesta sekä eläkelainsäädännön tarkistamiseksi

HE 39/2004 vp, StVM 11/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta

HE 62/2004 vp, StVM 12/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 77/2004 vp, StVM 13/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 2/2004 vp - K 10/2003 vp Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2002

(Valiokuntaneuvos Marja Wallin 432 2093)

VaVM 8/2004 vp - K 4/2004 vp Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003

(Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja 432 2056).

VaVM 7/2004 vp - K 3/2004 vp Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003

(Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja 432 2056).

YmVM 13/2004 vp - HE 165/2003 vp Hallituksen esitys tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepanooikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä ja ydinenergialain muuttamisesta.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (valiokuntaneuvos Marja Ekroos 432 2089).

TaVM 13/2004 vp - HE 55/2004 vp Hallituksen esitys eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eurooppayhtiölaki sisältää eurooppayhtiöitä koskevaa EU:n neuvoston asetusta täydentävät kansalliset säännökset eurooppayhtiön perustamisesta, rekisteröimisestä, sulautumiseen ja kotipaikan siirtämiseen liittyvästä velkojien ja vähemmistöosakkaiden suojasta, yhtiön hallinnossa ja selvitystilasta sekä yhtiön johdon, osakkaiden ja tilintarkastajien vahingonkorvausvastuusta ja rikosoikeudellisesta vastuusta.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052 ja valiokuntaneuvos Pekka Nurminen 432 2065).

TyVM 7/2004 vp - HE 107/2004 vp Hallituksen esitys laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE). Lailla toteutetaan direktiivi eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta. Henkilöstöedustuksella tarkoitetaan järjestelmää, jonka avulla henkilöstön edustajat voivat vaikuttaa yhtiössä tehtäviin päätöksiin. Henkilöstöedustus eurooppayhtiössä toteutettaisiin ensisijaisesti neuvottelemalla ja sopimalla. Jollei sopimukseen päästä, sovellettaisiin toissijaisia lakiperusteisia vähimmäisvaatimuksia

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

VaVM 9/2004 vp - HE 80/2004 vp Hallituksen esitys vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevat säännökset. Muutoksia ehdotetaan tuloverolakiin, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettuun lakiin, verotusmenettelystä annettuun lakiin ja elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokunnan mietintöön sisältyy vastalause. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 6/2004 vp - HE 94/2004 vp Hallituksen esitys laiksi eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapautuksesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapautuksesta. Lailla vapautettaisiin ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetussa laissa tarkoitetulla matkustaja-aluksella varustamotoimintaa harjoittava työnantaja velvollisuudesta maksaa verohallinnolle aluksella työskentelevälle merimiehelle maksetusta palkasta toimitetut ennakonpidätykset. Maksuvapautuksena myönnettävän tuen edellytykset vastaavat ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain mukaisen suoran tuen myöntämisen edellytyksiä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

TaVM 12/2004 vp - HE 69/2004 vp Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta. Lailla saatetaan kansallisesti voimaan finanssiryhmittymien valvonnasta annetun direktiivin määräykset.

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän määritelmää laajennetaan direktiivin edellyttämällä tavalla siten, että ryhmittymään luetaan rahoitus- tai vakuutustoimintaa harjoittavien yritysten lisäksi myös muuta liiketoimintaa harjoittavat yritykset, kuten työeläkevakuutusyhtiöt.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

TyVM 6/2004 vp - HE 95/2004 vp Hallituksen esitys laiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä. Yleisen tietoverkon kautta käytettävissä olevan palvelujärjestelmän avulla kotitaloudet ja muut pientyönantajat voisivat hoitaa palkan maksuun liittyvät työnantajasuoritukset ja ennakonpidätykset.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

UaVM 9/2004 vp - HE 64/2004 vp Hallituksen esitys Etelämannerta koskevan sopimuksen sihteeristön perustamisesta tehdyn toimenpiteen hyväksymisestä

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisen kokouksen Madridissa, Espanjassa kesäkuussa 2003 hyväksymän Etelämannerta koskevan sopimuksen sihteeristön perustamista koskevan toimenpiteen.

Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy Etelämannerta koskevan sopimuksen sihteeristön perustamisesta. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi 432 2057)

LaVM 6/2004 vp - HE 14/2004 vp Hallituksen esitys perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi perintökaaren velkavastuuta koskevia säännöksiä. Kuolinpesän osakkaiden henkilökohtaisesta velkavastuusta ehdotetaan pääsääntöisesti luovuttavaksi. Osakkaiden vastuu vainajan veloista rajoittuisi yleensä vainajalta jääneeseen omaisuuteen.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Risto Eerola 432 2079).

HaVM 13/2004 vp - HE 36/2004 vp , HE 115/2004 vp Hallituksen esitys Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä hallituksen esitys tämän esityksen täydentämisestä

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta vuonna 2000 tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta vuonna 2002 tehdyn pöytäkirjan.

Hallintovaliokunta hyväksyy hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

StVM 14/2004 vp - HE 45/2004 vp Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja laiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallista eläkelakia tekemällä siihen muutoksia, jotka pääosin vastaavat yksityisten alojen eläkejärjestelmään jo hyväksyttyjä muutoksia. Muutosten tarkoituksena on tehdä eläketurvan määräytymisestä nykyistä oikeudenmukaisempi ja kannustaa työelämässä jatkamiseen aikaisempaa pidempään. Lisäksi ehdotetaan vahvistettavaksi kunnallisen eläkejärjestelmän kestävyyttä vastaamaan väestön ikääntymisestä aiheutuviin uusiin olosuhteisiin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokunnan mietintöön sisältyy kolme vastalausetta. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

StVM 15/2004 vp - HE 46/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan aikaisemmin yksityisen sektorin eläkelakeihin tehtyjen uudistusten toteuttamista valtion eläkejärjestelmässä siten, että otetaan huomioon valtion eläkejärjestelmän erityispiirteet. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkelakia siten, että eläkkeen määrään vaikuttaisivat koko työhistorian ansiot. Eläke laskettaisiin kunkin vuoden palkan ja ikään sidotun karttumaprosentin perusteella. Eläkkeen karttuminen alkaisi 18 ikävuodesta 1,5 prosentin suuruisena. Karttumaprosentti nousisi 53 vuoden iässä 1,9 prosenttiin ja 63 vuoden iässä 4,5 prosenttiin ja eläkettä karttuisi 68 vuoden ikään saakka.

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen muuttuisi joustavaksi siten, että edunsaaja voisi jäädä vanhuuseläkkeelle 63 ja 68 ikävuoden välillä. Myöhäisempien ikävuosien korkeammista karttumaprosenteista johtuen eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen parantaisi eläketurvaa. Työssä jatkamisen mahdollistamiseksi valtion virkamieslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että virkamiesten yleinen eroamisikä nousisi 68 vuoteen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen kolmannentoista pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 111/2004 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi

HE 112/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys aserikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi

HE 113/2004 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi

HE 114/2004 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevan hallituksen esityksen (HE 36/2004 vp) täydentämisestä

HE 115/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

HE 116/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 117/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 118/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 119/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Keskiviikko 16.6.2004

Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä, laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja laiksi vesilain muuttamisesta sekä maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 120/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 16.6.2004

Pääministerin ilmoitus yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen toimeenpanosta Suomessa

PI 2/2004 vp

Hyväksyttiin

Kansanedustaja Ville Itälä on saanut vapautuksen Suuren valiokunnan jäsenyydestä sen johdosta, että hänet on valittu jäseneksi Euroopan parlamenttiin.

Perjantai 18.6.2004

Suuren valiokunnan täydennysvaalissa on valittu kansanedustaja Kimmo Sasi ja varajäseneksi Tuija Nurmi.

Kansanedustaja Satu Hassille myönnetään ero ympäristövaliokunnan jäsenyydestä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.