Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 24/2004

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 8.6.2004

Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

HE 76/2003 vp, SuVM 2/2004 vp, YmVM 6/2004 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi metsälain muuttamisesta

Lakialoite laiksi metsälain muuttamisesta

HE 73/2003 vp, LA 154/2003 vp, SuVM 3/2004 vp, MmVM 5/2004 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi lukiolain 18 §:n muuttamisesta

HE 47/2004 vp, SiVM 7/2004 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta

HE 84/2004 vp, VaVM 5/2004 vp

(mietintöön sisältyy yksi lausumavastalause)

Hyväksytty

Hallituksen esitys kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta

HE 51/2004 vp, UaVM 7/2004 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 34/2004 vp, LaVM 4/2004 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten sekä alusten ja satamarakenteiden kansainvälisen turvasäännöstön hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta, alusrekisterilain muuttamisesta ja rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

HE 59/2004 vp, LiVM 14/2004 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

HE 72/2004 vp, LiVM 15/2004 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

HE 71/2004 vp, MmVM 7/2004 vp

Hyväksytty

Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain, kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n ja valtion eläkerahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LA 46/2004 vp, StVM 9/2004 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laeiksi geenitekniikkalain sekä rikoslain 34 luvun 4 §:n ja 44 luvun 9 §:n muuttamisesta

HE 42/2004 vp, StVM 10/2004 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain eräiden siirtymäsäännösten muuttamisesta

HE 35/2004 vp, TaVM 11/2004 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta

HE 100/2004 vp, TyVM 5/2004 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi aravalain muuttamisesta

HE 63/2004 vp, YmVM 9/2004 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laeiksi aravalain, aravarajoituslain sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

HE 79/2004 vp, YmVM 10/2004 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 52/2004 vp, YmVM 11/2004 vp

Hyväksytty

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 9/2004 vp - HE 64/2004 vp Hallituksen esitys Etelämannerta koskevan sopimuksen sihteeristön perustamisesta tehdyn toimenpiteen hyväksymisestä

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisen kokouksen Madridissa, Espanjassa kesäkuussa 2003 hyväksymän Etelämannerta koskevan sopimuksen sihteeristön perustamista koskevan toimenpiteen.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy 9-20 päivänä kesäkuuta 2003 Madridissa pidetyn Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisen kokouksen hyväksymän toimenpiteen Etelämannerta koskevan sopimuksen sihteeristön perustamisesta. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

VaVM 6/2004 vp - HE 94/2004 vp Hallituksen esitys laiksi eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapautuksesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapautuksesta. Lailla vapautettaisiin ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetussa laissa tarkoitetulla matkustaja-aluksella varustamotoimintaa harjoittava työnantaja velvollisuudesta maksaa verohallinnolle aluksella työskentelevälle merimiehelle maksetusta palkasta toimitetut ennakonpidätykset. Maksuvapautuksena myönnettävän tuen edellytykset vastaavat ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain mukaisen suoran tuen myöntämisen edellytyksiä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

HaVM 8/2004 vp - HE 68/2004 vp Hallituksen esitys laiksi rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 35 §:n muuttamisesta

Rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voisi siirtää toimivaltaansa rakennerahastoasioissa lääninhallituksille.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

HaVM 9/2004 vp - HE 98/2004 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan seurakuntayhtymähallinnon kehittämistä siten, että nykyisistä osittaisen ja täydellisen yhteistalouden seurakuntayhtymämalleista luovuttaisiin. Uusimuotoisessa seurakuntayhtymässä olisi piirteitä molemmista malleista. Seurakuntayhtymän hallintoeliminä olisivat yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto. Seurakuntayhtymän jokaisella seurakunnalla olisi seurakuntaneuvosto. Yhteinen kirkkovaltuusto ja seurakuntaneuvostot valittaisiin seurakuntavaaleilla. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsisi yhteisen kirkkoneuvoston.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 10/2004 vp - HE 78/2004 vp Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettuun lakiin tehtäväksi ulkomaalaislain kokonaisuudistuksesta johtuvat muutokset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 11/2004 vp - HE 66/2004 vp Hallituksen esitys Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen sekä Suomen ja Saksan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä, laeiksi mainittujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan Avaruusjärjestön (ESA) yleissopimuksen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta ja Suomen ja Saksan välisen sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta sekä lait näiden sopimusten voimaansaattamisesta ja lain kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista.

Hallintovaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Pariisissa 19 päivänä elokuuta 2002 Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen, että eduskunta hyväksyy Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2004 Suomen tasavallan ja Saksan liittotasavallan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

HaVM 12/2004 vp - HE 67/2004 vp Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotikuntalakia. Muuttoilmoitusmenettelyä koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että ne vastaisivat säädöstasoltaan uuden perustuslain vaatimuksia. Nykyisin asetukseen sisältyvät säännökset ilmoituksen tekemisen tavoista, ilmoituksen yhteydessä annettavista tiedoista, ilmoituksen vastaanottamisesta ja toimivaltaisesta maistraatista ehdotetaan otettaviksi lakiin. Ilmoitusmenettelyä koskeviin säännöksiin tehtäisiin myös eräitä sisällöllisiä muutoksia. Maistraattien lisäksi muuttoilmoituksia voisivat ottaa vastaan sopimuksen perusteella myös muut viranomaiset ja yhteisöt. Muuttoilmoituksen tekemiselle säädettyä määräaikaa pidennettäisiin. Lisäksi muuttopäivän määräytymistä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

LaVM 5/2004 vp - HE 54/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi asianajajista annetun lain ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi asianajajien kurinpito- ja palkkioriita-asioiden käsittely. Kurinpitolautakunta muutettaisiin valvontalautakunnaksi, jolle keskitettäisiin kanteluiden käsittely. Valvontalautakuntaan kuuluisi edelleen yhdeksän jäsentä. Puheenjohtajan ja viiden jäsenen tulisi olla asianajajia ja heidät valitsisi Asianajajaliiton valtuuskunta. Valvontalautakuntaan kuuluisi nykyisen kahden asemesta kolme asianajajakuntaan kuulumatonta jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittäisi tehtävään.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

LaVM 6/2004 vp - HE 14/2004 vp Hallituksen esitys perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi perintökaaren velkavastuuta koskevia säännöksiä. Kuolinpesän osakkaiden henkilökohtaisesta velkavastuusta ehdotetaan pääsääntöisesti luovuttavaksi. Osakkaiden vastuu vainajan veloista rajoittuisi yleensä vainajalta jääneeseen omaisuuteen.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

Mietintöön sisältyy edustajien Tuija Brax /vihr, Timo Soini /ps, Jan Vapaavuori /kok, Petri Salo /kok, Lyly Rajala /kok, Minna Sirnö /vas, Marja Tiura /kok vastalauseet.

SiVM 9/2004 vp - HE 18/2004 vp Hallituksen esitys laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annettua lakia.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

SiVM 10/2004 vp - HE 10/2004 vp Hallituksen esitys yliopistolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi yliopistolain eräitä yliopistojen tehtäviä ja hallintoa koskevia säännöksiä sekä ehdotetaan siirryttäväksi kaksiportaiseen perustutkintorakenteeseen.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Mietintöön sisältyy edustajien Raija Vahasalo /kok, Kaarina Dromberg /kok, Marjukka Karttunen /kok sekä Minna Sirnö /vas vastalauseet.

StVM 13/2004 vp - HE 77/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi terveydenhuollon lainsäädäntöä hoidon saatavuuden turvaamiseksi. Muutoksia ehdotetaan tehtäväksi kansanterveyslakiin, erikoissairaanhoitolakiin, potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 3341)

Mietintöön sisältyy edustajien Eero Akaan-Penttilä /kok, Sirpa AskoSeljavaara /kok, Paula Risikko /kok, Raija Vahasalo /kok, Leena Rauhala /kd sekä Erkki Virtanen /vas vastalauseet.

TaVM 12/2004 vp - HE 69/2004 vp Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta. Lailla saatetaan kansallisesti voimaan finanssiryhmittymien valvonnasta annetun direktiivin määräykset.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TyVM 6/2004 vp - HE 95/2004 vp Hallituksen esitys laiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä. Yleisen tietoverkon kautta käytettävissä olevan palvelujärjestelmän avulla kotitaloudet ja muut pientyönantajat voisivat hoitaa palkan maksuun liittyvät työnantajasuoritukset ja ennakonpidätykset.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

YmVM 12/2004 vp - HE 88/2004 vp Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan asumistukilakia muutettavaksi. Tarkoituksena on selkiyttää asumistuen tarkistamiskäytäntöä, parantaa tukijärjestelmän hallinnollista toimivuutta sekä vähentää liikamaksuja ja tukien takaisinperintöjä. Lain muutos yhdenmukaistaisi yleisessä asumistuessa sovellettavia menettelyjä muiden asumistukijärjestelmien vastaavien menettelyjen kanssa.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 8.6.2004

Hallituksen esitys Egyptin arabitasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 101/2004 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi nuorisorangaistuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 102/2004 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen (HE 93/2004 vp) täydentämisestä

HE 103/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

HE 104/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys kosmeettisista valmisteista annettavaksi laiksi

HE 105/2004 vp

Talousvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 106/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE)

E 107/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ympäristöhallinnosta annetun lain muuttamisesta

HE 108/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Liesjärven kansallispuiston laajentamisesta

HE 109/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan, Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maa-aineslain muuttamisesta

HE 110/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan

Keskiviikko 9.6.2004

Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2003

K 10/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 38 §:n muuttamisesta

LA 71/2004 vp (Matti Väistö /kesk ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 12 ja 13 §:n muuttamisesta

LA 72/2004 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 10.6.2004

Laki sotilasavustuslain muuttamisesta

LA 64/2004 vp (Lauri Kähkönen /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tieliikennelain muuttamisesta

LA 70/2004 vp (Pertti Salovaara /kesk ym.)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 36/2004 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (eurooppalaisen maksusuoritusmääräysmenettelyn käyttöönotto)

Lakivaliokuntaan

U 37/2004 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (järjestelmädirektiivin muuttaminen)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 38/2004 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (huumausaineiden lähtöaineet)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.