Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 23/2004

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 1.6.2004

Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

HE 76/2003 vp, SuVM 2/2004 vp, YmVM 6/2004 vp, LA 132/2003 vp

Asian käsittelyä keskeytettiin

Hallituksen esitys laiksi metsälain muuttamisesta

Lakialoite laiksi metsälain muuttamisesta

HE 73/2003 vp, LA 154/2003 vp, SuVM 3/2004 vp, MmVM 5/2004 vp, LA 141/2003 vp

Asian käsittelyä keskeytettiin

Hallituksen esitys eräiden verolakien muuttamiseksi

HE 57/2004 vp, VaVM 4/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 83/2004 vp, LaVM 3/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 60/2004 vp, LiVM 11/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) B liitteen (CIM) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen (RID) muutosten hyväksymisestä ja laiksi liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 73/2004 vp, LiVM 12/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 125/2003 vp, LiVM 13/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin ja kielilakiin

HE 70/2004 vp, MmVM 6/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamisesta

HE 61/2004 vp, StVM 8/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 7/2004 vp - HE 51/2004 vp Hallituksen esitys kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Haagissa 1999 tehdyn toisen pöytäkirjan Haagin vuoden 1954 kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan yleissopimukseen sekä lait pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain muuttamisesta. Suomi liittyi yleissopimukseen ja siihen liittyvään ensimmäiseen pöytäkirjaan 1994. Yleissopimuksen toisen pöytäkirjan Suomi allekirjoitti 1999.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Haagissa 26 päivänä maaliskuuta 1999 hyväksytyn kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan, sekä hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

UaVM 8/2004 vp - HE 32/2004 vp Hallituksen esitys pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään pöytäkirjaan tehtyjen varaumien osittaisen peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemaa koskevasta pöytäkirjasta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen ja pakolaisten oikeusasemaa koskevaan pöytäkirjaan tehtyjen varaumien osittaisen peruuttamisen. Suomi liittyi yleissopimukseen ja vuoden 1967 pöytäkirjaan vuonna 1968. Niihin liittyessään Suomi teki yhteensä seitsemän varaumaa, joista kuusi koskee tiettyjä artikloja ja yksi on yleisvarauma, jonka mukaan pakolaiselle yleissopimuksen määräyksiä sovellettaessa myönnettävään vieraan maan kansalaisia koskevaan edullisempaan kohteluun eivät vaikuta ne erityiset edut, jotka Suomi on myöntänyt tai myöntää Pohjoismaiden kansalaisille.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Genevessä 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehtyyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen 7 artiklan 2 kohtaan, 8 artiklaan, 12 artiklan 1 kohtaan, 24 artiklan 1 b kohtaan sekä 25 ja 28 artiklaan tehtyjen varaumien, jotka koskevat myös New Yorkissa 31 päivänä tammikuuta 1967 tehtyä pakolaisten oikeusasemaa koskevaa pöytäkirjaa, peruuttamisen ja että hallituksen esitys hyväksytään muutettuna. (Valiokuntaneuvos Antti-Juha Pelttari, 432 2060)

HaVM 7/2004 vp - HE 90/2004 vp Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä siten, että mahdollisuutta tallettaa kirkollisia toimituksia koskevia tietoja väestötietojärjestelmään voitaisiin jatkaa vuoden 2005 kesäkuun loppuun.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

LaVM 4/2004 vp - HE 34/2004 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksen mukaan rikoslakia muutettaisiin ihmiskauppaa, paritusta ja prostituutiota koskevan sääntelyn osalta. Muutokset liittyvät yhtäältä Suomen kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanemiseen ja toisaalta kansallisiin muutostarpeisiin.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

LiVM 14/2004 vp - HE 59/2004 vp Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten sekä alusten ja satamarakenteiden kansainvälisen turvasäännöstön hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta, alusrekisterilain muuttamisesta ja rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen 12 päivänä joulukuuta 2002 tehdyt muutokset sekä alusten ja satamarakenteiden kansainvälisen turvasäännöstön pakollisen A-osan.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy ihmishengen turvallisuudesta merellä Lontoossa vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteeseen Lontoossa 12 päivänä joulukuuta 2002 tehdyt muutokset siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan ja että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 15/2004 vp - HE 72/2004 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annettua lakia siten, että nykyinen tuki, joka vastaa 97 prosenttia yleisesti verovelvollisen merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merkityltä ulkomaanliikenteessä toimivalta matkustaja-alukselta saamasta merityötulosta toimitetusta ennakonpidätyksestä, säilyy ennallaan, mutta tuella kompensoidaan työnantajan sosiaaliturva- ja merimieseläkevakuutusmaksuja sekä eräitä muita vastaavia vakuutusmaksuja. Lakia sovellettaisiin vuosina 2005-2009. Uusi tuki maksettaisiin ensimmäisen kerran heinäkuun alun 2004 ja joulukuun lopun 2004 välisenä aikana aiheutuneisiin kustannuksiin. Laissa mainittujen merityötulon ja ennakonpidätyksen määrittelyjä ehdotetaan tarkennettaviksi. Laki tulisi voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 16/2004 vp - HE 65/2004 vp Hallituksen esitys Suomen ja Venäjän välillä maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä liittyen Nuijamaan rajanylityspaikan siirtämiseen tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi Helsingissä maaliskuussa 2004 tehdyn sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä liittyen Nuijamaan rajanylityspaikan siirtämiseen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyisi Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2004 Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välillä tehdyn sopimuksen maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä liittyen Nuijamaan rajanylityspaikan siirtämiseen, ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 17/2004 vp - HE 99/2004 vp Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia siten, että lailla pantaisiin täytäntöön satamavaltioiden suorittamasta alusten valvonnasta annettuun neuvoston direktiiviin vuonna 2001 tehdyt muutokset. Vuonna 1995 annettu direktiivi sisältää säännökset satamavaltioiden suorittamasta ulkomaisten alusten valvonnasta Euroopan unionin satamissa. Direktiivin muutoksilla muun muassa evätään selvästi alikuntoisten alusten pääsy Euroopan unionin satamiin sekä otetaan käyttöön pakolliset tarkastukset aluksille, jotka aiheuttavat vaaraa merenkulun turvallisuudelle ja meriympäristölle.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

SiVM 8/2004 vp - HE 97/2004 vp Hallituksen esitys laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 §:n 2 momentin ja 5 §:n 1 momentin muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain koulumatkatuen myöntämisen edellytyksiä ja koulumatkatuen määrää koskevia säännöksiä. Euromäärää, jonka ylittävät kustannukset korvattaisiin koulumatkatukena ja pienimmän maksettavan etuuden määrää ehdotetaan korotettavaksi kustannusten nousun perusteella. Opiskelijan saama tuki säilyisi ennallaan. Muutoksen tarkoituksena on, että koulumatkatuen piiriin ei tulisi sellaisia opiskelijaryhmiä, jotka eivät aikaisemmin ole olleet etuuteen oikeutettuja.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

StVM 11/2004 vp - HE 39/2004 vp Hallituksen esitys laiksi merimieseläkelain muuttamisesta sekä eläkelainsäädännön tarkistamiseksi

Esityksessä ehdotetaan vuoden 2005 alusta voimaan tulevan yksityisten alojen työeläkejärjestelmää koskevan uudistuksen täydentämistä. Merimieseläkejärjestelmään ulotetaan vastaavat lainmuutokset, jotka yksityisten alojen työeläkejärjestelmässä toteutetaan vuoden 2005 alusta ja lakeihin tehdään eräitä teknisiä muutoksia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy edustajien Erkki Virtanen /vas sekä Leena Rauhala /kd vastalause

StVM 12/2004 vp - HE 62/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi päätoimisten opiskelijoiden päivärahakorvausta koskevia tapaturmavakuutuslain säännöksiä siten, että ne nykyistä paremmin vastaisivat tapaturmasta aiheutuvaa menetystä. Päätoimiselle opiskelijalle maksettaisiin tapaturmaa seuraavan neljän viikon ajalta päiväraha tapaturmavakuutuslain mukaisen vähimmäisvuosityöansion perusteella, koska lyhytaikainen opiskelun estyminen tai vaikeutuminen ei yleensä lykkää valmistumista. Päiväraha maksettaisiin kuitenkin aina vähintään työnantajan maksaman sairausajan palkan tai tapaturmaa edeltävän neljän viikon työansioiden suuruisena, mikäli päätoiminen opiskelija menettää tapaturman johdosta opiskelun aikaisia työansioita.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

TyVM 5/2004 vp - HE 100/2004 vp Hallituksen esitys laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta

Henkilöstörahastolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että samaan konserniin ja saman voittopalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvien yritysten yksittäisillä työntekijöillä olisi oikeus liittyä konsernin piirissä toimivan henkilöstörahaston jäseneksi, jos rahaston säännöissä on tätä koskeva määräys. Lisäksi esityksessä ehdotetaan rajoitettavaksi jäsenen rahasto-osuuden nosto-oikeutta konsernin sisällä tapahtuvissa rahaston jakautumis- ja yhdistymistilanteissa.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

YmVM 9/2004 vp - HE 63/2004 vp Hallituksen esitys laiksi aravalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan aravalainasaatavien vanhentumiseen ja takaisinperintään liittyvää sääntelyä selkeytettäväksi. Aravalakia muutettaisiin myös siten, että vähävaraiselle vanhukselle hänen asumisolosuhteittensa parantamiseksi myönnetty avustusluontoinen perusparannuslaina voidaan hakemuksesta säilyttää avustusluontoisena, vaikka asunnon omistusoikeus on siirtynyt muulle henkilölle. Edellytyksenä avustusluonteisuuden säilyttämiselle kuitenkin olisi, että asunto on edelleen vanhuksen tai hänen lähiomaisensa vakituisessa asumiskäytössä ja lainan takaisinperintää on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana olosuhteet ja tuen tarkoitus huomioon ottaen.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

YmVM 10/2004 vp - HE 79/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi aravalain, aravarajoituslain sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan aravalaissa sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa olevien yleishyödyllisyyssäännösten muuttamista.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

YmVM 11/2004 vp - HE 52/2004 vp Hallituksen esitys biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Montrealissa, Kanadassa tammikuussa 2000 tehdyn biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 2.6.2004

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2003

K 6/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisätalousarvioaloitteet

LTA 1-55/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 3.6.2004

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003

K 3/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003

K 4/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta

LA 58/2004 vp (Heidi Hautala /vihr ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki työntekijäin eläkelain 7 c §:n muuttamisesta

LA 66/2004 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

LA 68/2004 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

LA 69/2004 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Lakivaliokuntaan

MUUTA

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Valtioneuvoston selonteko julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen täytäntöönpanosta

VNS 5/2003 vp, HaVM 6/2004 vp

Palautekeskustelu

Asia on loppuun käsitelty

SUURI VALIOKUNTA

U 31/2004 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla

Hallintovaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.