Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 22/2004

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 25.5.2004

Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 167/2003 vp, LaVM 1/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta

HE 144/2003 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 28.5.2004

Hallituksen esitys laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 30/2004 vp , SiVM 6/2004 vp

Hyväksytty

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

SuVM 3/2004 vp - HE 73/2003 vp , LA 154/2003 vp Hallituksen esitys metsälain muuttamisesta

Suuri valiokunta kunnioittavasti ilmoittaa, että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen. (Valiokuntaneuvos Pekka Nurminen 432 2065).

VaVM 5/2004 vp - HE 84/2004 vp Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että maatilojen ja perheyritysten sukupolvenvaihdosten verotusta huojennetaan nykyistä suuremmassa määrin. Maatilaan ja muuhun yritykseen kuuluvan varallisuuden arvo huojennusta laskettaessa ehdotetaan alennettavaksi 40 prosenttiin varallisuusverotuksessa sovellettavasta verotusarvosta. Nykyisin huojennuksen laskennan perusteena on täysi verotusarvo.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. Valtiokunnan mietintöön sisältyy vastalause. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

MmVM 6/2004 vp - HE 70/2004 vp Hallituksen esitys eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin ja kielilakiin

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräissä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan laeissa olevat viittaukset hallintolailla kumottuihin hallinnon yleislakeihin viittauksiksi hallintolakiin ja viittaukset kielilakiin viittauksiksi uuteen kielilakiin.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

MmVM 7/2004 vp - HE 71/2004 vp Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan maatalouden interventiorahastosta annettua lakia muutettavaksi siten, että maatalouden interventiorahastosta maksettaisiin myös Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan interventiotoimenpiteistä johtuvat menot. Lisäksi interventiorahastoon tuloutettavia eriä ehdotetaan laajennettavaksi siten, että rahastoon tuloutettaisiin myös Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä annetut vakuudet, vakuustalletukset ja takuut. Maatalouden interventiorahaston lainanottovaltuuden markkamääräinen yläraja ehdotetaan muutettavaksi euromääräiseksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi joitakin uudesta perustuslaista johtuvia muutoksia.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

SiVM 7/2004 vp - HE 47/2004 vp Hallituksen esitys laiksi lukiolain 18 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi lukiolakiin sisältyviä ylioppilastutkinnon rakennetta koskevia säännöksiä. Ylioppilastutkintoon kuuluisi vähintään neljä koetta, joista vain äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe olisi kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista koetta tutkintoon osallistuva valitsisi ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Mietintöön sisältyy edustaja Mikaela Nylanderin /r vastalause.

StVM 8/2004 vp - HE 61/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen vastaavalta ajalta, miltä työnantaja maksaa hänelle sairauspäivärahan enimmäisajan täyttymisen jälkeen sairausajan palkkaa tai muuta vastaavaa korvausta kokoaikatyön perusteella.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 9/2004 vp - LA 46/2004 vp Lakialoite kansanedustajain eläkelain, kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n ja valtion eläkerahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, sekä valtioneuvoston jäsenen eläkeoikeudesta annetun lain kumoamisesta (Timo Kalli /kesk ym.)

Aloitteessa ehdotetaan nykyinen erikseen kansanedustajan tehtävästä ja erikseen valtioneuvoston jäsenen tehtävästä muodostuva eläketurva yhdistettäväksi niin, että näistä tehtävistä ja Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan tehtävästä seuraisi vain yksi kansanedustajain eläkelakiin perustuva eläke. Edelleen siinä ehdotetaan eläkkeen perusteena olevan palkkion laskenta-aika pidennettäväksi nykyisestä yhdestä kuukaudesta enimmillään 15 vuoteen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi lakialoitteen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067)

StVM 10/2004 vp - HE 42/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi geenitekniikkalain sekä rikoslain 34 luvun 4 §:n ja 44 luvun 9 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi geenitekniikkalakia tarkoituksellisen ympäristöön levittämisen eli tutkimus- ja kehittämiskokeen sekä tuotteiden markkinoille luovuttamisen osalta. Esityksellä pantaisiin toimeen asiaa koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettaviksi geenitekniikkalain säännöksiä geenitekniikalla muunnettujen organismien suljetusta käytöstä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen 432 2051).

TaVM 11/2004 vp - HE 35/2004 vp Hallituksen esitys laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain eräiden siirtymäsäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys Osakeyhtiön osakepääoman vähimmäismäärä korotettiin 1.9.1997 voimaan tulleella lailla 50 000 markkaan. Vanhojen osakeyhtiöiden on siirtymäsäännösten mukaan korotettava osakepääomaansa uuteen vähimmäismäärään, nykyisin 8 000 euroon, seitsemän vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli viimeistään 1.9.2004.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

LiVM 13/2004 vp - HE 125/2003 vp Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Esityksellä toteutettaisiin yksityisyyden suojan sääntelyn kokonaistarkistus sähköisessä viestinnässä. Esityksen tavoitteena on turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutuminen sekä edistää sähköisen viestinnän tietoturvaa ja monipuolisten sähköisen viestinnän palvelujen tasapainoista kehittymistä.

Liikennevaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Boedeker 432 2082).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 25.5.2004

Hallituksen esitys yritys- ja pääomaverouudistukseksi

HE 92/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 90/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2005 varallisuusveroasteikkolaiksi

HE 91/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapautuksesta

HE 94/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

HE 95/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

HE 96/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 §:n 2 momentin ja 5 §:n 1 momentin muuttamisesta

HE 97/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

HE 98/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

HE 99/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta

HE 100/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Keskiviikko 26.5.2004

Hallituksen esitys vuoden 2004 lisätalousarvioksi

HE 93/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 27.5.2004

Hallituksen esitys vuoden 2004 lisätalousarvioksi

HE 93/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

LA 48/2004 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LA 56/2004 vp (Matti Kangas /vas ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

LA 62/2004 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta

LA 63/2004 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Valtioneuvoston selonteko työelämästä

VNS 4/2004 vp

Työasiainvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 31/2004 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla

Talousvaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Perjantai 28.4.2004

U 32/2004 vp komission alustavasta talousarvioesityksestä vuodelle 2005 (budjetti; Euroopan unioni)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 33/2004 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet

Valtiovarainvaliokuntaan

U 34/2004 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteet)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.