Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 21/2004

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 18.5.2004

Hallituksen esitys tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen 1 artiklan muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 33/2004 vp, UaVM 6/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä ja Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 38/2004 vp, LiVM 10/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen ja Euroopan eteläisen observatorion (European Southern Observatory, ESO) välisen liittymissopimuksen hyväksymiseksi ja Suomen liittymiseksi ESO:n perustamista koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään rahoituspöytäkirjaan ja ESO:n erioikeuksia ja -vapauksia koskevaan pöytäkirjaan sekä laiksi näiden sopimusjärjestelyjen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 58/2004 vp, SiVM 5/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 27/2004 vp, TaVM 10/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vesihuollon tukemisesta

HE 19/2004 vp, YmVM 8/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta

HE 144/2003 vp, LaVM 2/2004 vp, LA 60/2003 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 4/2004 vp - HE 57/2004 vp Hallituksen esitys eräiden verolakien muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tuloverolakia, varallisuusverolakia, ennakkoperintälakia, verotusmenettelystä annettua lakia, veronkantolakia, eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksesta annettua lakia, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annettua lakia, yhtiöveron hyvityksestä annettua lakia, perintö- ja lahjaverolakia, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettua lakia, arvonlisäverolakia, varainsiirtoverolakia, valmisteverotuslakia, tullilakia ja arpajaisverolakia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokunnan mietintöön sisältyy vastalause. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

SiVM 6/2004 vp - HE 30/2004 vp Hallituksen esitys laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion taidemuseosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta lakkautetaan ja että johtokunnan tehtävät siirtyvät pääosin virkamiesjohdolle.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

LiVM 11/2004 vp - HE 60/2004 vp Hallituksen esitys kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Tavoitteena on hyväksyä ja saattaa voimaan vuoden 1999 COTIF-yleissopimus siltä osin kuin sen määräykset kuuluvat Suomen toimivaltaan. Yleissopimus on jaetun toimivallan sopimus, jonka määräyksistä osa kuuluu Euroopan yhteisöjen yksinomaiseen toimivaltaan ja osa Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082).

LiVM 12/2004 vp - HE 73/2004 vp Hallituksen esitys kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) B liitteen (CIM) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen (RID) muutosten hyväksymisestä ja laiksi liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Vuoden 2005 RID- määräysten muutokset hyväksytään ja saatetaan voimaan siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan. Lakiin sisällytetään lisäksi eräitä RID- määräyksiä täydentäviä säännöksiä.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 19.5.2004

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2003

K 7/2004 vp

Talousvaliokuntaan

Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta

LA 52/2004 vp (Päivi Räsänen /kd)

Lakivaliokuntaan

Laki rikoslain 25 luvun muuttamisesta

LA 60/2004 vp (Marjukka Karttunen /kok ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta

LA 61/2004 vp (Marjukka Karttunen /kok ym.)

Lakivaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikkona 19.5.2004

Valiokuntien täydennysvaalissa Suuren valiokunnan varajäseneksi on valittu edustaja Anni Sinnemäki /vihr, edustaja Irina Krohnin /vihr tilalle.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.