Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 20/2004

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 11.5.2004

Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

HE 164/2003 vp, YmVM 7/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 6/2004 vp - VNS 5/2003 vp Valtioneuvoston selonteko julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen täytäntöönpanosta

Hallintovaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy selonteon johdosta annettavaksi lausunnoksi tämän mietinnön sekä lähettää mietinnön valtioneuvoston tietoon ja huomioon otettavaksi. (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

LaVM 1/2004 vp - HE 167/2003 vp Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan henkilövahingon, elatuksen menetyksen ja kärsimyksen korvaamista koskevien vahingonkorvauslain 5 luvun säännösten uudistamista.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

LaVM 2/2004 vp - HE 144/2003 vp Hallituksen esitys laiksi lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan lähestymiskiellosta annetun lain täydentämistä siten, että lakia voitaisiin soveltaa myös silloin, kun kiellolla suojattava ja kieltoon määrättävä henkilö asuvat samassa asunnossa. Tällaiseen perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määrätyn henkilön olisi poistuttava asunnosta, jossa hän ja kiellolla suojattava henkilö asuvat yhdessä, eikä hän saisi ottaa yhteyttä suojattavaan henkilöön. Kielto voitaisiin määrätä myös laajennettuna koskemaan oleskelua tietyssä muussa paikassa. Perheen sisäisen lähestymiskiellon määräämisen edellytykset olisivat tiukemmat kuin tavallisen lähestymiskiellon määräämisen edellytykset. Perheen sisäistä lähestymiskieltoa koskevat asiat olisi käsiteltävä kiireellisinä ja kielto voitaisiin määrätä enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 11.5.2004

Hallituksen esitys vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi

HE 80/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

HE 81/2004 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kuolleeksi julistamisesta ja säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 82/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 83/2004 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta

HE 84/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 45 §:n muuttamisesta

HE 85/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yleisistä kielitutkinnoista

HE 86/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta

HE 87/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

HE 88/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi Pyhä-Luoston kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain 1 §:n 1 momentin B-kohdan ja 9 §:n kumoamisesta

HE 89/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan

Torstai 13.5.2004

Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta

LA 47/2004 vp (Petri Salo /kok ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 9 ja 17 §:n sekä sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

LA 51/2004 vp (Anne Holmlund /kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki maa-aineslain 8 §:n muuttamisesta

LA 54/2004 vp (Lyly Rajala /kok)

Ympäristövaliokuntaan

Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta

LA 55/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 2 luvun 9 §:n muuttamisesta

LA 57/2004 vp (Arto Seppälä /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lukiolain 18 §:n muuttamisesta

LA 59/2004 vp (Irina Krohn /vihr ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Perjantai 14.5.2004

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2003

K 5/2004 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 12.5.2004

Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ja työllisyys

VK 2/2004 vp

Asia on loppuunkäsitelty

SUURI VALIOKUNTA

U 30/2004 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttamisesta sekä ehdotuksesta neuvoston asetuksen muuttamisesta (OLAF-asetukset)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.