Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 19/2004

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 4.5.2004

Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 48/2004 vp, LiVM 9/2004 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 7.5.2004

Hallituksen esitys laiksi työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 181/2003 vp, TyVM 4/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 6/2004 vp - HE 33/2004 vp Hallituksen esitys tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen 1 artiklan muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen 1 artiklaan Genevessä joulukuussa 2001 tehdyn muutoksen.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

LiVM 10/2004 vp - HE 38/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä ja Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tieliikenteen valvontalaitteista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3821/85 tarkoitettuihin tieliikenteen valvontalaitteisiin liittyvien ajopiirturikorttien myöntämisestä, jolla Ajoneuvohallintokeskukselle annettaisiin oikeus sopia kuljettaja- ja yrityskorttien myöntämisen siirtämisestä yksityiselle tai julkiselle palvelun tuottajalle. Tarkoituksena on saada ajopiirturikorttien jakaminen kattavaksi ja joustavaksi koko maassa hallinnon kustannukset minimoiden.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

SiVM 5/2004 vp - HE 58/2004 vp Hallituksen esitys Suomen ja Euroopan eteläisen observatorion (European Southern Observatory, ESO) välisen liittymissopimuksen hyväksymiseksi ja Suomen liittymiseksi ESO:n perustamista koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään rahoituspöytäkirjaan ja ESO:n erioikeuksia ja -vapauksia koskevaan pöytäkirjaan sekä laiksi näiden sopimusjärjestelyjen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ne sopimusjärjestelyt, jotka koskevat Suomen liittymistä Eteläisen pallonpuoliskon tähtitieteellistä tutkimusta harjoittavaan eurooppalaiseen järjestöön (ESO). Liittymistä koskevat Suomen ja järjestön välillä tehty liittymissopimus, järjestön perustamista koskeva yleissopimus ja siihen liittyvä rahoituspöytäkirja sekä ESO:n erioikeuksia ja -vapauksia koskeva multilateraalinen pöytäkirja. Hyväksymällä nämä sopimusjärjestelyt Suomesta tulee Euroopan eteläisen observatorion täysivaltainen jäsen.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

TaVM 10/2004 vp - HE 27/2004 vp Hallituksen esitys Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Suomen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välillä Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen, ja että eduskunta hyväksyy lain, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.

Talousvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 2003 Suomen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välillä Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

YmVM 8/2004 vp - HE 19/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vesihuollon tukemisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vesihuollon tukemisesta. Lain nojalla vesihuoltotoimenpiteitä tuettaisiin myöntämällä toimenpiteen toteuttamiseen avustusta tai toteuttamalla hanke valtion työnä. Ehdotetulla lailla korvattaisiin yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annettu laki.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 4.5.2004

Hallituksen esitys Etelämannerta koskevan sopimuksen sihteeristön perustamisesta tehdyn toimenpiteen hyväksymisestä

HE 64/2004 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Venäjän välillä maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä liittyen Nuijamaan rajanylityspaikan siirtämiseen tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 65/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen sekä Suomen ja Saksan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä, laeiksi mainittujen sopimusten lainsääädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista

HE 66/2004 vp

Hallintovaliokuntaan, Ulkoasiainvaliokuntaan, Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain muuttamisesta

HE 67/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 35 §:n muuttamisesta

HE 68/2004 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 69/2004 vp

Talousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin ja kielilakiin

HE 70/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

HE 71/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

HE 72/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) B liitteen (CIM) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen (RID) muutosten hyväksymisestä ja laiksi liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 73/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

HE 74/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi radiolain muuttamisesta

HE 75/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Keskiviikko 5.5.2004

Hallituksen esitys asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 76/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 77/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

HE 78/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi aravalain, aravarajoituslain sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

HE 79/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan

Torstai 6.5.2004

Laki sairausvakuutuslain 18 a §:n muuttamisesta

LA 36/2004 vp (Marjaana Koskinen /sd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kansalaisuuslain 15 §:n muuttamisesta

LA 42/2004 vp (Arto Satonen /kok)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki luonnonsuojelulain 52 §:n muuttamisesta

LA 43/2004 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Ympäristövaliokuntaan

Työttömyysturvalain 4 luvun 5 §:n muuttaminen

LA 45/2004 vp (Esa Lahtela /sd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki avioliittolain muuttamisesta

LA 49/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd)

Lakivaliokuntaan

Laki palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

LA 50/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 4.5.2004

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005-2008

VNS 1/2004 vp, VaVM 3/2004 vp

Palautekeskustelu

Asia on loppuun käsitelty

Keskiviikko 5.5.2004

Suomalaisen tietoyhteiskunnan tulevaisuus "Välittävä, kannustava ja luova Suomi - katsaus tietoyhteiskuntamme haasteisiin"

KA 10/2004 vp (Jyrki Katainen /kok ym.)

Asia on loppuun käsitelty

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.