Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 18/2004

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 27.4.2004

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministerit Mönkäre, Haatainen ja Karpela)

VN 3/2004 vp

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 27.4.2004

Hallituksen esitys kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä kemikaalilain 42 ja 52 §:n ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 25/2004 vp, YmVM 5/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 3/2004 vp - VNS 1/2004 vp Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005-2008

Valtiontalouden kehyspäätöksellä vuosille 2005-2008 tarkistetaan toukokuussa 2003 päätetty kokonaiskehys teknisesti vastaamaan vuoden 2005 hinta- ja kustannustasoa ja budjettirakenteessa tapahtuvia muutoksia. Tekniset tarkistukset nostavat vaalikauden kehyksen kokonaistasoa 524 miljoonaa euroa vuodelle 2005, 488 miljoonaa euroa vuodelle 2006 ja 490 miljoonaa euroa vuodelle 2007 keväällä 2003 päätetystä tasosta.

Valtiovarainvaliokunta päätti lähettää tämän mietinnön valtioneuvostolle tiedoksi ja tarpeellisia toimenpiteitä varten (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056, valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055, valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

(mietintö sisältää neljä vastalausetta)

LiVM 9/2004 vp - HE 48/2004 vp Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki, jolla saatettaisiin kansallisesti voimaan siviili-ilmailun yleissopimuksen pöytäkirjat vuosilta 1980 ja 1984. Vuoden 1980 pöytäkirjan määräykset mahdollistavat eräissä tapauksissa ilma-alukseen ja sen miehistöön kohdistuvien valvontatehtävien siirron ilma-aluksen rekisteröintivaltiosta toisen valtion viranomaisten hoidettavaksi. Vuoden 1984 pöytäkirjassa kielletään aseiden käyttö lennolla olevaa ilma-alusta vastaan. Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. Tasavallan presidentti on hyväksynyt pöytäkirjat ja voimaansaattamislain. Lakia ei ole kuitenkaan saatettu voimaan ja nyt se on eräiltä osin vanhentunut. Suomi on ratifioinut molemmat pöytäkirjat. Molemmat pöytäkirjat ovat tulleet jo kansainvälisesti voimaan. Pöytäkirjojen aineellinen sisältö on otettu huomioon vuonna 1995 voimaan tulleessa ilmailulaissa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

MmVM 5/2004 vp - HE 73/2003 vp, LA 154/2003 vp Hallituksen esitys laiksi metsälain muuttamisesta Lakialoite laiksi metsälain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan metsälakiin lisättäväksi kaksi uutta pykälää. Ehdotuksen mukaan metsäkeskus toimittaa välittömästi alueelliselle ympäristökeskukselle, maanomistajalle sekä tiedossaan olevalle maanomistajan edustajalle ja metsänhakkuuoikeuden haltijalle tiedon metsänkäyttöilmoituksesta, joka kohdistuu alueellisen ympäristökeskuksen metsäkeskukselle toimittamassa asiakirjassa mainittuun liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaan. Maanomistajalle tai hänen valtuuttamalleen metsänhakkuuoikeuden haltijalle ehdotetaan säädettäväksi mahdollisuus hakea ennakkotietoa metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeästä elinympäristöstä metsänkäyttöilmoituksen kohteena olevassa metsässä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

TyVM 4/2004 vp - HE 181/2003 vp Hallituksen esitys laiksi työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työsuojeluhallinnosta annettuun lakiin säännös sosiaali- ja terveysministeriön oikeudesta siirtää työsuojeluvalvonnan tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi jonkin toimialan valvonta määräämällensä työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 27.4.2004

Hallituksen esitys kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta

HE 51/2004 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 52/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Suomen talousvyöhykkeestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 53/2004 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan, Lakivaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi asianajajista annetun lain ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 54/2004 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 55/2004 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta

HE 56/2004 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden verolakien muuttamiseksi

HE 57/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Euroopan eteläisen observatorion (European Southern Observatory, ESO) välisen liittymissopimuksen hyväksymiseksi ja Suomen liittymiseksi ESO:n perustamista koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään rahoituspöytäkirjaan ja ESO:n erioikeuksia ja -vapauksia koskevaan pöytäkirjaan sekä laiksi näiden sopimusjärjestelyjen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 58/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten sekä alusten ja satamarakenteiden kansainvälisen turvasäännöstön hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta, alusrekisterilain muuttamisesta ja rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

HE 59/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 60/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamisesta

HE 61/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta

HE 62/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi aravalain muuttamisesta

HE 63/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan

Torstai 29.4.2004

Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

LA 28/2004 vp (Marja Tiura /kok ym)

Talousvaliokuntaan

Laki alkoholilain muuttamisesta

LA 34/2004 vp (Miapetra Kumpula/ sd ym.)

Talousvaliokuntaan

Laki ajoneuvoverolain 12 ja 38 §:n, polttoainemaksusta annetun lain 1 §:n, nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n sekä autoverolain 6 §:n muuttamisesta

LA 37/2004 vp (Erkki Pulliainen /vihr)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 28.4.2004

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Valtioneuvoston selonteko aluepolitiikasta 2004

VNS 3/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.