Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 17/2004

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 22.4.2004

Valtioneuvoston selvitys hallituksen kannanotosta komission 10.2.2004 antamaan rahoituskehystiedonantoon

Valtioneuvoston selvitys E 4/2004 vp, SuVL 1/2004 vp

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 20.4.2004

Hallituksen esitys Euroopan metsäinstituuttia koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 26/2004 vp, MmVM 4/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 161/2003 vp, TaVM 6/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys luottolaitosten toiminnan tervehdyttämistä, selvitystilaa ja konkurssia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

HE 23/2004 vp, TaVM 7/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kilpailunrajoituksista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 11/2004 vp, TaVM 8/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja laiksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 37/2004 vp, TaVM 9/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 142/2003 vp, TyVM 1/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta sekä laiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 152/2003 vp, YmVM 4/2004 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 23.4.

Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 28/2003 vp) täydentämisestä

HE 28, 151/2003 vp, SuVM 1/2004 vp, HaVM 4/2004 vp, LA 68, 126, 163/2003 vp, TPA 6/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä

HE 172/2003 vp, TyVM 2/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

HE 15/2004 vp, HaVM 5/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 §:n ja 4 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 44/2004 vp, TyVM 3/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

HE 22/2004 vp, VaVM 2/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

HE 41/2004 vp, StVM 6/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

HE 40/2004 vp, StVM 7/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

YmVM 6/2004 vp - HE 76/2003 vp Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan luonnonsuojelulakiin tehtäväksi eräitä perustuslaista johtuvia muutoksia ja eräitä Euroopan yhteisön komission Suomelle tekemiin huomautuksiin perustuvia muutoksia. Komission edellyttämät muutokset koskevat luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaisten eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelua sekä ympäristövaikutusten arvioinnin ja Natura 2000 -alueita koskevan arvioinnin välistä suhdetta.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 20.4.

Hallituksen esitys laiksi lukiolain 18 §:n muuttamisesta

HE 47/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 48/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Keskiviikko 21.4.

Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja laiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

HE 45/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 46/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi

HE 50/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n muuttamisesta

LA 24/2004 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

LA 38/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki hovioikeuslain 1 §:n muuttamisesta

LA 39/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki varallisuusverolain kumoamisesta

LA 40/2004 vp (Juhani Sjöblom /kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 22.4.2004

Hallituksen esitys päästökauppalaiksi sekä laeiksi ympäristönsuojelulain 43 §:n ja Energiamarkkinavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 49/2004 vp

Talousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Lakialoite kansanedustajain eläkelain, kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n ja valtion eläkerahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, sekä valtioneuvoston jäsenen eläkeoikeudesta annetun lain kumoamisesta

LA 46/2004 vp (Timo Kalli /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki rikoslain 3 luvun 4 §:n muuttamisesta

LA 17/2004 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Lakivaliokuntaan

Laki rikoslain 32 ja 48 a luvun muuttamisesta

LA 30/2004 vp (Lauri Kähkönen /sd ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki rikoslain 32 ja 48 a luvun muuttamisesta

LA 41/2004 vp (Erkki Pulliainen /vihr)

Lakivaliokuntaan

Lakialoite päästökauppalaiksi

LA 44/2004 vp (Merikukka Forsius /vihr ym.)

Talousvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 23.4.2004

U 26/2004 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi EU:n kansalaisten passien turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (passiasetus)

Hallintovaliokuntaan

U 27/2004 vp Euroopan yhteisöjen komission tekemistä neljästä ehdotuksesta (kolmas rautatiepaketti)

Liikennevaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.