Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 16/2004

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 15.4.2004

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2002

K 16/2003 vp, UaVM 5/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

SuVM 1/2004 vp - HE 28/2003 vp, HE 151/2003 vp Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä hallituksen esitys tämän esityksen täydentämisestä

Suuri valiokunta yhtyi eduskunnan asiassa tekemään päätökseen (Valiokuntaneuvos Peter Saramo, 432 2064)

UaVM 5/2004 vp - K 16/2003 vp Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2002

Ulkoasiainvaliokunta päätti että mietintö lähetetään tiedoksi Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnalle ja hallitukselle. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

VaVM 2/2004 vp - HE 22/2004 vp Hallituksen esitys laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Moottoribensiinin ja dieselöljyn valmisteveron porrastuksen perusteita muutettaisiin siten, että alinta verotasoa sovellettaisiin rikittömiin eli rikkiä enintään 10 milligrammaa kilossa sisältäviin polttoainelaatuihin. Esityksen tavoitteena on, että uudet ympäristöperusteiset laatuvaatimukset täyttäviin rikittömiin polttoainelaatuihin siirrytään kerralla eikä vaiheittain. Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustajien Jyri Häkämies /kok, Jari Koskinen /kok, Pekka Kuosmanen /kok, Anni Sinnemäki /vihr, Kari Uotila /vas, Bjarne Kallis /kd, Mikko Kuoppa /vas sekä Tuija Nurmi /kok vastalauseet

HaVM 4/2004 vp - HE 28/2003 vp, HE 151/2003 vp Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 28/2003 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys HE 28/2003 vp

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin hyvää hallintoa ja oikeusturvaa ulkomaalaisasioissa. Lisäksi edistettäisiin hallittua maahanmuuttoa ja kansainvälisen suojelun antamista ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittaen. Ulkomaalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista säädettäisiin laissa entistä tarkemmin.

Lain yleisiä säännöksiä selkeytettäisiin. Maahantulon edellytyksiä koskevat säännökset säilyisivät sisällöltään pääosin ennallaan. Viisumeja koskevat Schengenin säännöstön keskeiset säännökset kirjattaisiin lakiin.

Hallituksen esitys HE 151/2003 vp

Hallituksen esityksessä ehdotetaan toteutettavaksi ulkomaisen työvoiman valvonnan tehostamistarpeita selvittäneen työministeriön työryhmän yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa valmistellut yksimieliset lainsäädäntöehdotukset.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

Mietintöön sisältyy edustajien Esko Kurvinen/kok, Ahti Vielma/kok, Pertti Hemmilä /kok, Petri Salo /kok, Veijo Puhjo/vas Rosa Meriläinen/vihr vastalauseet

StVM 6/2004 vp - HE 41/2004 vp Hallituksen esitys maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin vuoden 2005 alusta voimaan tulevasta työeläkeuudistuksesta johtuvat välttämättömät muutokset. Lisäksi ehdotetaan tarkistettavaksi lain säännöksiä lomitustoiminnan hallinnon rahoituksesta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 7/2004 vp - HE 40/2004 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin säännös, jolla rajoitetaan kunnan mahdollisuutta periä maksuja niistä palveluista, joita kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi. Rajoitus koskee vain sellaisia palveluja, jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa. Ehdotuksen mukaan maksun enimmäismäärä vuorokautta kohden olisi 9 euroa hoitopäivältä. Ehdotuksessa tarkoitettu maksu ei kerryttäisi maksukattoa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

TaVM 8/2004 vp - HE 11/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kilpailunrajoituksista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Kilpailunrajoituksista annetun lain kieltosäännökset yhdenmukaistetaan EY:n perustamissopimuksen kilpailusääntöjen kanssa. Kansallisille viranomaisille ja tuomioistuimille annetaan nimenomainen valtuus soveltaa EY:n kilpailusääntöjä tapauksissa, joilla voi olla vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Niissä tilanteissa, joissa kilpailunrajoitus ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, sovelletaan kansallista kilpailunrajoituslakia. Kilpailunrajoituksista annetun lain mukaiset seuraamukset ovat käytettävissä myös EY:n kilpailusääntöjen rikkomistapauksissa.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TaVM 9/2004 vp - HE 37/2004 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja laiksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Muutokset edellä mainittuihin lakeihin koskevat Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sijoittautumisoikeutta Suomeen.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TyVM 2/2004 vp - HE 172/2003 vp Hallituksen esitys laiksi Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä. Lailla rajoitettaisiin työntekijöiden vapaata liikkuvuutta siirtymä-aikana Euroopan unioniin liittyvien jäsenvaltioiden osalta Kyprosta ja Maltaa lukuun ottamatta.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

TyVM 3/2004 vp - HE 44/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 §:n ja 4 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan julkisesta työvoimapalvelusta annettuun lakiin ja työttömyysturvalakiin tehtäviksi ulkomaalaislain kokonaisuudistuksesta johtuvat muutokset.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 13.4.2004

Hallituksen esitys pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään pöytäkirjaan tehtyjen varaumien osittaisen peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemaa koskevasta pöytäkirjasta

HE 32/2004 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen 1 artiklan muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 33/2004 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 34/2004 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain eräiden siirtymäsäännösten muuttamisesta

HE 35/2004 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 36/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja laiksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 37/2004 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä ja Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 38/2004 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi merimieseläkelain muuttamisesta sekä eläkelainsäädännön tarkistamiseksi

HE 39/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

HE 40/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

HE 41/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi geenitekniikkalain sekä rikoslain 34 luvun 4 §:n ja 44 luvun 9 §:n muuttamisesta

HE 42/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 52 §:n muuttamisesta

HE 43/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 §:n ja 4 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 44/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Torstai 15.4.2004

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003

K 1/2004 vp

Perustuslakivaliokuntaan, Ulkoasiainvaliokuntaan

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2003

K 2/2004 vp

Talousvaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

LA 25/2004 vp (Maija Perho/kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki ulosottolain 4 luvun 6 b §:n muuttamisesta

LA 31/2004 vp (Raimo Vistbacka /ps)

Lakivaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 16.4.2004

Nuorten Parlamentti

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.