Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 14/2004

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 30.3.2004

Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2002

K 15/2003 vp, VaVM 1/2004 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 30.3.2004

Hallituksen esitys tilastolaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

HE 157/2003 vp, HaVM 3/2004 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 2.4.2004

Hallituksen esitys Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta annetun valtion- ja hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä

HE 9/2004 vp, TaVM 5/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta

HE 31/2004 vp, MmVM 3/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja lääkelain muuttamisesta

HE 20/2004 vp, StVM 5/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

HE 170/2003 vp, YmVM 3/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TaVM 6/2004 vp - HE 161/2003 vp Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (solvenssi I)

Lakeihin ehdotetaan tehtäväksi henki- ja vahinkovakuutusyrityksiä koskevasta direktiivistä johtuvat muutokset toimintapääomavaatimuksia koskeviin säännöksiin. Samalla vakuutusyhtiön toimintapääoman luettavista eristä annetun asetuksen säännökset ehdotetaan siirrettäviksi vakuutusyhtiölakiin. Suuriin vakuutusyhdistyksiin ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden Suomen edustustoihin tullaan noudattamaan vastaavia säännöksiä kuin vakuutusyhtiöihin.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina. (Valiokuntaneuvos Roikonen 432 2052).

TaVM 7/2004 vp - HE 23/2004 vp Hallituksen esitys luottolaitosten toiminnan tervehdyttämistä, selvitystilaa ja konkurssia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Luottolaitoslainsäädäntö ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annettua direktiiviä. Tervehdyttämis- ja likvidaatiodirektiivissä tarkoitettuina tervehdyttämistoimenpiteinä voidaan Suomessa pitää talletuspankin toiminnan väliaikaista keskeytystä ja yrityssaneerausta. Likvidaatiomenettelyjä ovat selvitystila ja konkurssi kotimaisten luottolaitosten osalta ja konkurssi ulkomaisten luottolaitosten sivukonttoreiden osalta.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Roikonen 432 2052).

YmVM 4/2004 vp - HE 152/2003 vp Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta sekä laiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan jätelain muuttamista. Lakiin lisättäisiin säännökset tuottajavastuusta, joka koskisi keräyspaperia, autonrenkaita, pakkauksia ja pakkausjätteitä, romuajoneuvoja sekä myöhemmin myös sähkö- ja elektroniikkalaiteromua. Muutoksella pantaisiin täytäntöön kolmea viimeksi mainittua tuoteryhmää koskevat EY:n direktiivit.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos 432 2029).

HaVM 5/2004 vp - HE 15/2004 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen edellyttämät muutokset sekä eräitä muita tarpeellisia muutoksia. Ulkomaalaisrekisterin käyttöä ja asioiden käsittelyä kehitetään niin, että yhä useampi viranomainen merkitsee tuottamansa tiedot ulkomaalaisrekisteriin itse. Rekisteri on näin paremmin ajan tasalla, ja asioita voidaan sujuvammin käsitellä entistä enemmän ulkomaalaisrekisterin toimintaympäristössä.

Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen edellyttämät muutokset sekä eräitä muita tarpeellisia muutoksia.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Lantto 432 2080).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Torstai 1.4.2004

Laki kotikuntalain 3 §:n 2 kohdan kumoamisesta

LA 26/2004 vp (Pirkko Peltomo /sd ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki lukiolain 36 §:n muuttamisesta

LA 27/2004 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

LA 29/2004 vp (Hanna-Leena Hemming /kok ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 35 §:n muuttamisesta

LA 32/2004 vp (Esa Lahtela /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki ulosottolain 3 luvun muuttamisesta

LA 33/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

LA 35/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikkona 31.3.2004

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta

VNS 2/2004 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Lakivaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 2.4.2004

U 21/2004 vp ehdotuksesta Euroopan neuvoston asetukseksi (kasvinjalostajanoikeusasetus)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

U 22/2004 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

(satamaturvatoimidirektiivi)

Hallintovaliokuntaan ja Liikennevaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.