Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 13/2004

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 23.3.2004

Hallituksen esitys laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 2 ja 5 a §:n muuttamisesta

HE 16/2004 vp, SiVM 4/2004 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 26.3.2004

Hallituksen esitys tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen ja sen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi

HE 92/2003 vp, HaVM 2/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain muuttamisesta

HE 175/2003 vp, MmVM 2/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 1/2004 vp - K 15/2003 vp Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2002

(valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056, valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055, valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

MmVM 3/2004 vp - HE 31/2004 vp Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maaseutuelinkeinojen rahoituslakia siten, että lakiin tehtäisiin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen 141 ja 142 artiklan mukaisista kansallisista tuista vuosille 2004-2007 tehtyjen ratkaisujen edellyttämät muutokset. Laissa säädettäisiin korotettujen investointitukien myöntämisestä tietyille kotieläintalouden sektoreille vuosina 2004-2007. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi korotetusta tuesta ympäristönsuojelu-, eläinten hyvinvointi- ja tuotantohygieniasyistä johtuviin rakentamisen ja koneiden hankinnan lisäkustannuksiin.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

StVM 5/2004 vp - HE 20/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja lääkelain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia ja lääkelakia. Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kliinisistä lääketutkimuksista.

Lääketutkimusdirektiivin tarkoituksena on yhdenmukaistaa kliinisiä lääketutkimuksia koskevat säännökset ja käytännöt Euroopan unionissa ja samalla parantaa tutkittavien henkilöiden suojelua, erityisesti silloin kun tutkimuksen kohteena on alaikäinen tai vajaakykyinen henkilö.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 3341) Mietintöön sisältyy edustajien Osmo Soininvaara/ vihr, Eero Akaan-Penttilä/kok, Sirpa Asko-Seljavaara/kok, Paula Risikko/ kok, Raija Vahasala/kok, Erkki Virtanen/vas vastalause.

TaVM 5/2004 vp - HE 9/2004 vp Hallituksen esitys Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta annetun valtion- ja hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä

Hallitus esittää, että eduskunta hyväksyisi Euroopan keskuspankin (EKP) perussäännön muuttamista koskevan EU:n neuvoston päätöksen sekä sitä koskevan lain. Päätöksellä luodaan Euroopan keskuspankin neuvostoon kansallisten keskuspankkien pääjohtajien äänioikeuksien vuorottelujärjestelmä. Vuorottelujärjestelmä otetaan käyttöön asteittain euroalueen laajentuessa.

Talousvaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2003 Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta annetun valtion- ja hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätöksen ja että lakiehdotus hyväksyttiin muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

YmVM 3/2004 vp - HE 170/2003 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan ympäristönsuojelulain muuttamista siten, että siihen lisättäisiin ympäristömeludirektiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavat säännökset meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 23.3.2004

Hallituksen esitys Euroopan metsäinstituuttia koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 26/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 27/2004 vp

Talousvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

HE 28/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 29/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 30/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta

HE 31/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Torstai 25.3.2004

Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

LA 19/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki rikoslain 20 ja 25 luvun muuttamisesta

LA 22/2004 vp (Annika Lapintie /vas ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 1 §:n muuttamisesta

LA 23/2004 vp (Arja Alho /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 24.3.2004

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005-2008

VNS 1/2004 vp

Keskustelu on päättynyt ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 20/2004 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (palvelujen suorituspaikka)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.