Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 12/2004

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 16.3.2004

Hallituksen esitys laiksi Museovirastosta

HE 3/2004 vp, SiVM 3/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi

HE 158/2003 vp, StVM 4/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 110/2003 vp, TaVM 2/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 149/2003 vp, TaVM 3/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

HE 12/2004 vp, TaVM 4/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2003 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja merilain 10 luvun 18 §:n muuttamisesta

HE 171/2003 vp, YmVM 1/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osa-omistusasunnoista annetun lain muuttamisesta

HE 8/2004 vp, YmVM 2/2004 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 19.3.2004

Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

HE 1/2004 vp, PeVM 1/2004 vp, LA 4/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 87/2003 vp, UaVM 4/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain sekä kolttalain muuttamisesta

HE 176/2003 vp, MmVM 1/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

MmVM 2/2004 vp - HE 175/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain yhteisiä alueita koskevia säännöksiä siten, että kiinteistöjen yhteisten alueiden, erityisesti yhteisten vesialueiden ja yhteisten vesijättöjen osalta kiinteistöjärjestelmä selkeytyisi ja vesijättöalueiden hallinnointi tulisi selkeämmäksi sekä rekisteriyksiköiden ulottuvuus voitaisiin määritellä nykyistä tarkemmin. Samalla maastotiedon numeerinen käsittely tulisi helpommaksi.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

HaVM 3/2004 vp - HE 157/2003 vp Hallituksen esitys tilastolaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi valtion viranomaisten tietojen keräämistä, tietojen käsittelyä ja laatimista sekä tilastotarkoituksiin kerättyjen tietojen luovuttamista koskevia säännöksiä.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 16.3.2004

Hallituksen esitys laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

HE 21/2004 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

HE 22/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys luottolaitosten toiminnan tervehdyttämistä, selvitystilaa ja konkurssia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

HE 23/2004 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta

HE 24/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä kemikaalilain 42 ja 52 §:n ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta.

HE 25/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan

Torstai 18.3.2004

Laki kiinteistöverolain 13 a §:n muuttamisesta

LA 9/2004 vp (Reino Ojala /sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta

LA 18/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Liikennevaliokuntaan

Laki asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

LA 21/2004 vp (Marjaana Koskinen /sd ym.)

Ympäristövaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 19.3.2004

U 3/2004 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustamisesta (Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustaminen)

Lakivaliokuntaan

U 11/2004 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen direktiivin 2002/15/EY ja neuvoston asetusten n:o 3820/85 ja (ETY) n:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä (kuljettajien työ- ja ajoaikojen valvontadirektiivi)

Liikennevaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.