Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 11/2004

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 12.3.2004

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

VN 2/2004 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 9.3.2004

Hallituksen esitys Suomen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 156/2003 vp UaVM 1/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisen Euro-Välimeriassosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 173/2003 vp UaVM 2/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 174/2003 vp UaVM 3/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

HE 2/2004 vp HaVM 1/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vakuutuskassalain muuttamisesta

HE 130/2003 vp StVM 3/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

SiVM 4/2004 vp - HE 16/2004 vp Hallituksen esitys laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 2 ja 5 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen järjestelystä annettua lakia. Alueellisten taidetoimikuntien tehtävistä säädettäisiin nykyistä kattavammin laissa eikä niiden tehtäviä enää määriteltäisi viittaamalla soveltuvin osin valtion taidetoimikuntien tehtäviin

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

MmVM 1/2004 vp - HE 176/2003 vp hallituksen esitys laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain sekä kolttalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslakia sekä kolttalakia muutettavaksi siten, että niissä otettaisiin huomioon perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös. Samalla lakia alemmanasteisten säädösten antamista koskevat valtuutussäännökset ja hallintotehtävien siirtämistä muille kuin viranomaisille koskevat säännökset saatettaisiin perustuslain mukaisiksi.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

PeVM 1/2004 vp - HE 1/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalilakia siten, että Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien jäsenten määrä on nykyisen 16:n sijasta 14 sen mukaisesti kuin kymmenen uuden maan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyssä sopimuksessa on sovittu. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä pienten äänestysalueiden vaalisalaisuuden turvaamiseen tähtääviä teknisiä muutoksia sekä kuntien lakkauttamisesta ja perustamisesta johtuvia muutoksia vaalipiirijakoa koskevaan säännökseen.

Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Sami Manninen 432 2077).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 9.3.2004

Hallituksen esitys laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 18/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vesihuollon tukemisesta

HE 19/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja lääkelain muuttamisesta

HE 20/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 10.3.2004

Laki yliopistolain muuttamisesta

LA 20/2004 (Maija Rask /sd ym).

Sivistysvaliokuntaan

Torstai 11.3.2004

Laki valtion eläkelain 16 §:n muuttamisesta

LA 10/2004 vp (Eero Akaan-Penttilä /kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta työnantajalle ja eräät siihen liittyvät lait

LA 11/2004 vp (Tarja Cronberg /vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

LA 16/2004 vp (Jari Leppä /kesk ym.)

Mietintöjen pöydällepano

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 12.3.2004

Valtioneuvoston selonteko postipalvelulain vaikutuksista ja soveltamisesta

VNS 4,2004 vp, LiVM 8/2004 vp

Hyväksyttiin

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 12.3.2004

U 17/2004 vp ehdotuksesta komission direktiiviksi (vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskeva direktiivi)

Liikennevaliokuntaan

U 18/2004 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (sähkön toimitusvarmuusdirektiivi)

Talousvaliokuntaan

U 19/2004 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista (energiapalvelut)

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.