Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 10/2004

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 1/2004 vp - HE 2/2004 vp Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Kainuun hallintokokeilusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että maakuntahallinto voisi koostua kolmen kuntayhtymän sijasta yhdestä kuntayhtymästä, jos kokeilualueen kunnat niin sopivat. Tarkoituksena on myös antaa vuoden 2004 kunnallisvaalien yhteydessä ensi kertaa valittavalle maakuntavaltuustolle toimivalta sen tultua valituksi jo ennen vuoden 2005 alkua.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

SiVM 3/2004 vp - HE 3/2004 vp Hallituksen esitys laiksi Museovirastosta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Museovirastosta, joka korvaisi nykyisen museovirastosta annetun lain vuodelta 1972. Eräät nykyisin asetuksella annetut Museoviraston tehtäviä koskevat säännökset siirrettäisiin tarpeellisilta osin lain tasolle vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Samalla viraston tehtäviä koskevat säännökset saatettaisiin ajan tasalle.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

StVM 4/2004 vp - HE 158/2003 vp Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi toimeentuloturvaa koskevia takaisinperintäsäännöksiä takaisinperittävän saatavan vanhentumista koskevilla säännöksillä. Ehdotuksen mukaan aiheettomasti maksettu etuus olisi perittävä takaisin kymmenen vuoden kuluessa sen maksupäivästä lukien.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

TaVM 3/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Vakuutusyhtiölakiin, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettuun lakiin ja vakuutusyhdistyslakiin ehdotetaan tehtäväksi vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetusta direktiivistä sekä kolmansien maiden kanssa harjoitettavaa tietojen vaihtoa koskevasta direktiivistä johtuvat muutokset.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

UaVM 4/2004 vp - HE 87/2003 vp Hallituksen esitys Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Nicaraguan tasavallan kanssa 17 päivänä syyskuuta 2003 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Nicaraguan tasavallan kanssa.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi 432 2057).

YmVM 1/2004 vp - HE 171/2003 vp Hallituksen esitys öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2003 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja merilain 10 luvun 18 §:n muuttamisesta

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos 432 2089).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 1.3.2004

Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta.

HE 13/2004 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 14/2004 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 2 ja 5 a §:n muuttamisesta

HE 16/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys maantielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 17/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Maantielaki

La 15/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

HE 15/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Laki arestirangaistuksesta

LA 12/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

LA 13/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki rikoslain 2 a luvun 2 §:n muuttamisesta

LA 14/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Lakivaliokuntaan

Torstai 4.3.2004

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

LA 165/2003 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

LA 5/2004 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 9 §:n muuttamisesta

LA 6/2004 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 2.3.2004

PN:n Suomen valtuuskunnan järjestäytyminen

Pohjoismaiden neuvosto on 27.2.2004 valinnut puheenjohtajakseen edustaja Outi Ojalan ja varapuheenjohtajakseen edustaja Martin Saarikankaan.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.