Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 7/2004

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 1/2004 vp - HE 177/2003 vp Hallituksen esitys Moldovan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Moldovan kanssa kesäkuussa 1997 tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen ja sen voimaansaattamista koskevan lakiehdotuksen. Sopimus on Suomen ja eräiden Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden kanssa tehtyjen sopimusten kaltainen ja sen tarkoituksena on saattaa maiden välisten maantiekuljetusten järjestelyt kansainvälisen käytännön mukaisiksi.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Suomen tasavallan hallituksen ja Moldovan tasavallan hallituksen välillä kansainvälisestä maantieliikenteestä Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 1997 tehdyn sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 2/2004 vp - HE 178/2003 vp Hallituksen esitys Uzbekistanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Uzbekistanin kanssa marraskuussa 1997 tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan sekä niiden voimaansaattamista koskevan lakiehdotuksen.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Suomen tasavallan hallituksen ja Uzbekistanin tasavallan hallituksen välillä kansainvälisestä maantieliikenteestä Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1997 tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 3/2004 vp - HE 179/2003 vp Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Valko-Venäjän kanssa kesäkuussa 1997 tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan sekä niiden voimaansaattamista koskevan lakiehdotuksen.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Suomen tasavallan hallituksen ja Valko-Venäjän tasavallan hallituksen välillä kansainvälisestä maantieliikenteestä Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 1997 tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 4/2004 vp - HE 5/2004 vp Hallituksen esitys Kroatian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kroatian kanssa helmikuussa 2002 tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen ja sen voimaansaattamista koskevan lakiehdotuksen.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Suomen tasavallan hallituksen ja Kroatian tasavallan hallituksen välillä kansainvälisestä maantieliikenteestä Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 5/2004 vp - HE 6/2004 vp Hallituksen esitys Slovenian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Slovenian kanssa toukokuussa 2002 tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen ja sen voimaansaattamista koskevan lakiehdotuksen.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Suomen tasavallan hallituksen ja Slovenian tasavallan hallituksen välillä kansainvälisestä maantieliikenteestä Bukarestissa 29 päivänä toukokuuta 2002 tehdyn sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 6/2004 vp - HE 7/2004 vp Hallituksen esitys Liettuan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Liettuan kanssa marraskuussa 1998 tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen ja sen voimaansaattamista koskevan lakiehdotuksen.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välillä kansainvälisestä maantieliikenteestä Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1998 tehdyn sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

SiVM 1/2004 vp - HE 166/2003 vp Hallituksen esitys Astrofysiikan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Espanjan, Tanskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ruotsin välillä toukokuussa 1979 Santa Cruz de la Palma`lla tehdyn valtiosopimuksen yhteistyöstä astrofysiikan alalla. Sopimukseen ovat sittemmin liittyneet myös Saksa, Ranska, Italia ja Norja. Sopimuksella kannustetaan rauhanomai-seen tarkoitukseen tähtäävää yhteistyötä astrofysiikan tutkimuksen alalla asianomaisten maiden tieteellisten tutkimuslaitosten välillä. Sopimuksen nojalla perustettiin Kanarian saarten astrofysiikan instituutti, mikä on espanjalainen tieteellinen organisaatio ja vastaa Kanarian saarilla sijaitsevien kansainvälisten tähtitieteellisten observatorioiden toimintaedellytyksistä.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että Suomen Akatemia valtuutetaan toimimaan sopimusjärjestelyn puitteissa Suomen kansallisena organisaationa eli ns. allekirjoittajalaitoksena sekä allekirjoittamaan teknisluonteiset 26 päivänä toukokuuta 1979 tehdyn tutkimusyhteistyöpöytäkirjan sekä sen 8 päivänä huhtikuuta 1983 tehdyn lisäpöytäkirjan ja niiden muutospöytäkirjat.

Sivistysvaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy 26 päivänä toukokuuta 1979 tehdyn astrofysiikan yhteistyösopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

StVM 1/2004 vp - HE 140/2003 vp Hallituksen esitys pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn uuden pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen. Sopimus on allekirjoitettu elokuussa 2003. Uudessa sopimuksessa on otettu huomioon Euroopan unionin neuvoston asetukseen sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta tehdyt muutokset ja Pohjoismaiden sosiaaliturvalainsäädäntöön tehdyt muutokset.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Karlskronassa 18 päivänä elokuuta allekirjoitetun Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen ne määräykset, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen, ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 2/2004 vp - HE 4/2004 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 7 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakia siten, että kirkon keskusrahaston ammatillista kuntoutusta koskevaan päätökseen olisi oikeus hakea muutosta valittamalla. Kuntoutuksen sisältöä tai harkinnanvaraista kuntoutusavustusta koskevaan päätökseen ei kuitenkaan edelleenkään saisi hakea muutosta valittamalla. Ehdotus vastaa valtion eläkelakiin tehtyjä muutoksia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

TaVM 1/2004 vp - HE 163/2003 vp Hallituksen esitys laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finnvera Oyj voi myöntää laina- ja takausrahoitusta muuhun kuin perustajaurakointiin rakennusliiketoiminnassa sekä metsätalouteen ja maatalouteen kuuluvaan peltoviljelyyn tai karjatalouteen. Muutos mahdollistaa sen, että kaikki palveluyritykset ja rakennusliiketoimintaa harjoittavat yritykset, jotka työllistävät enemmän kuin yhdeksän työntekijää, voivat saada takausten lisäksi myös lainarahoitusta.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 10.2.2004

Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

HE 1/2004 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

HE 2/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Museovirastosta

HE 3/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi evankelisluterilaisen kirkon eläkelain 7 §:n muuttamisesta

HE 4/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys Kroatian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 5/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys Slovenian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 6/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys Liettuan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 7/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osa-omistusasunnoista annetun lain muuttamisesta

HE 8/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan

Torstai 12.2.2004

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 50 a §:n ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LA 3/2004 vp (Jukka Gustafsson /sd ym.)

Talousvaliokuntaan

Laki rikoslain 21 luvun muuttamisesta

LA 129/2003 vp (Mikaela Nylander /r)

Lakivaliokuntaan

Laki Suomen kansallislaulusta

LA 158/2003 vp (Christina Gestrin /r ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki Suomen kansallislaulusta

LA 166/2003 vp (Kimmo Kiljunen /sd

Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Tiistaina 10.2.2004

Vaaleja

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on myönnetty vapautusta:
perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä edustajalle Anne Huotari, jonka tilalle on valittu edustaja Markus Mustajärvi
sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä edustajalle Klaus Pentti, jonka tilalle on valittu edustaja Simo Rundgren
talousvaliokunnan jäsenyydestä edustajalle Mikko Elo, jonka tilalle on valittu edustaja Arto Bryggare ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle valittu edustaja Mikko Elo sekä
tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä edustajalle Arto Bryggare, jonka tilalle valittiin edustaja Mikko Elo

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi on valittu seuraavat jäsenet: Arja Alho/sd, Risto Kuisma/sd, Miapetra Kumpula/sd, Ilkka Taipale/sd, Satu Taiveaho/sd, Outi Ojala/vas, Mikko Alatalo/kesk, Pekka Nousiainen/kesk, Aila Paloniemi/kesk, Aulis Ranta-Muotio/kesk, Simo Rundgren/ kesk, Martin Saarikangas/kok, Hanna-Leena Hemming/kok, Raija Vahasalo/ kok, Jan Vapaavuori/kok, Tarja Cronberg/vihr, Pehr Löv/r, Sari Essayah/ kd

varajäseniksi: Klaus Hellberg/sd, Anneli Kiljunen/sd, Matti Saarinen/sd, Jutta Urpilainen/sd, Harry Wallin/sd, Suvi-Anne Siimes/vas, Hannu Hoskonen/kesk, Mika Lintilä/kesk, Riikka Moilanen-Savolainen/kesk, Pertti Salovaara/kesk, Seppo Särkiniemi/ kesk, Esko Kurvinen/kok, Tapani Mäkinen/kok, Lyly Rajala/kok, Jyrki Kasvi/vihr, Eva Biaudet/r, Roger Jansson/r, Raimo Vistbacka/ps

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseniksi valittiin: Mikko Elo/sd, Sinikka Hurskainen /sd, Sirkka-Liisa Anttila /kesk, Hannu Takkula /kesk, Kaarina Dromberg/ kok

varajäseniksi: Minna Lintonen/sd, Kalevi Olin/sd, Anneli Jäätteenmäki/ kesk, Kimmo Sasi/kok, Irina Krohn/ vihr

Suomen Pankin tilintarkastajien vaali

Suomen Pankin tilintarkastajiksi valittiin: kansanedustaja Matti Saarinen/ sd, KHT Veli Vanhanen, kansanedustaja Esko Kiviranta/kesk, KHT Reino Majala, kansanedustaja Timo Seppälä/ kok

Varajäseniksi: kansanedustaja Susanna Huovinen/sd, KHT Arto Kuusiola, kansanedustaja Mika Lintilä/kesk, KHT Keijo Kauppinen, kansanedustaja Olli Nepponen/kok

Keskiviikko 11.2.2004

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Palkansaajien työsuhdeturvan parantaminen

VK 1/2004 vp

Asia on loppuun käsitelty

Perjantai 13.2.2004

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Pekka Nousiaiselle myönnettiin vapautusta Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä.

SUURI VALIOKUNTA

U 3/2004 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustamisesta (Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustaminen)

Lakivaliokuntaan

U 4/2004 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosoikeudenkäyntejä varten)

Lakivaliokuntaan

U 5/2004 vp ehdotuksesta komission direktiiviksi (markkinoiden väärinkäyttö)

Talousvaliokuntaan

U 6/2004 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (eläinkuljetusasetus)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

U 7/2004 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä (ISM-asetus)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.