Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 51/2003

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 19.12.2003

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004 Hallituksen esitys vuoden 2004 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 55/2003 vp) täydentämisestä

HE 55, 145/2003 vp, VaVM 39/2003 vp, TAA 1-908/2003 vp

Hyväksyttiin

Torstai 18.12.2003

Ehdotus puhemiehelle ja varapuhemiehelle tulevasta määrärahasta niiden kulujen korvaamiseksi, joita heillä on ollut valtiopäivien aikana

M 1/2003 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 15.12.2003

Hallituksen esitys laiksi ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta

HE 147/2003 vp, PeVM 6/2003 vp, LA 136/2003 vp (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hylättiin

Hallituksen esitys Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta

HE 78/2003 vp, UaVM 16/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi seutuvaltuustokokeilusta ja seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta

HE 41/2003 vp, HaVM 13/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

HE 121/2003 vp, HaVM 15/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 88/2003 vp, LaVM 7/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 153/2003 vp, LaVM 8/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

HE 119/2003 vp, SiVM 5/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arkistolain muuttamisesta

HE 120/2003 vp, SiVM 6/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 146/2003 vp, SiVM 7/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyvien menettelysäännösten muuttamisesta

HE 160/2003 vp, StVM 29/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi

HE 154/2003 vp, StVM 30/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 159/2003 vp, StVM 31/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 133/2003 vp, TaVM 9/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys yleistä tuoteturvallisuutta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

HE 127/2003 vp, TaVM 10/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain 2 a §:n, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, aikuiskoulutustuesta annetun lain 17 ja 26 §:n, Koulutusrahastosta annetun lain 4 ja 14 §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n muuttamisesta

HE 141/2003 vp, TyVM 8/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain 1 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

HE 143/2003 vp, YmVM 4/2003 vp

Hyväksyttiin

Tiistai 16.12.2003

Hallituksen esitys laiksi sosiaalisista yrityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 132/2003 vp, TyVM 9/2003 vp (mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

HE 35/2003 vp, HaVM 14/2003 vp (mietintöön sisältyy yksi vastalause)

Hyväksyttiin

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Maanantai 15.12.2003

Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2002

K 15/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 18.12.2003

Hallituksen esitys laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 163/2003 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

HE 164/2003 vp

Ympäristövaliokuntaan

MUUTA

Torstai 16.12.2003

Pääministerin ilmoitus hallitusten välisestä konferenssista (Bryssel)

PI 3/2003 vp

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.