Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 50/2004

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 11.12.2003

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2002

K 4/2003 vp, PeVM 5/2003 vp, UaVM 17/2003 vp

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 9.12.2003

Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 99/2003 vp, UaVM 13/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 100/2003 vp, UaVM 14/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 101/2003 vp, UaVM 15/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lakialoite laiksi autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 136/2003 vp, LA 152/2003 vp, VaVM 35/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys ajoneuvoverolaiksi

HE 111/2003 vp, VaVM 36/2003 vp

Lakialoite LA 125/2003 vp

(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys polttoainemaksulaiksi

HE 112/2003 vp, VaVM 37/2003 vp, TPA 41/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 135/2003 vp, LA 155/2003 vp, VaVM 38/2003 vp, LA 12/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi tullilain ja pakkokeinolain muuttamisesta

HE 116/2003 vp, HaVM 12/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi

HE 31/2003 vp, LaVM 4/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi rikoslain 17 luvun 1 a §:n muuttamisesta

HE 32/2003 vp, LaVM 5/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys konkurssilainsäädännön uudistamiseksi

HE 26/2003 vp, LaVM 6/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

HE 29/2003 vp, LiVM 7/2003 vp, LA 91, 110/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 148/2003 vp, MmVM 5/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräiden maatalouden alaan kuuluvien lakien kumoamisesta annetun lain 3 §:n 2 momentin kumoamisesta

HE 81/2003 vp, MmVM 6/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

HE 83/2003 vp, MmVM 7/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

HE 93/2003 vp, SiVM 3/2003 vp

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta, joista kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä

HE 118/2003 vp, SiVM 4/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:n, sosiaalihuoltolain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

HE 74/2003 vp, StVM 23/2003 vp

(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys valtion eläkelain kuntoutusta koskevien säännösten muuttamisesta

HE 115/2003 vp, StVM 24/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

HE 150/2003 vp, StVM 25/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys viimeistä eläkelaitosta koskevien säännösten tarkistamiseksi ja tietosuojaa koskevien säännösten säätämiseksi pysyväksi lainsäädännöksi

HE 85/2003 vp, StVM 26/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin

HE 129/2003 vp, StVM 27/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta annetun lain muuttamisesta

HE 96/2003 vp, StVM 28/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ydinenergialain muuttamisesta

HE 128/2003 vp, TaVM 8/2003 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

SiVM 7/2003 vp - HE 146/2003 vp Hallituksen esitys Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kööpenhaminassa 5 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyn Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen sopimuksen Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta 12 päivänä kesäkuuta 1975 tehdyn sopimuksen muuttamisesta ja lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että hallityksen esityksen hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

VaVM 39/2003 vp - HE 55/2003 vp, HE 145/2003 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004

Hallituksen esitys vuoden 2004 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 55/2003 vp) täydentämisestä

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että valtion talousarvioksi vuodelle 2004 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena. Valiokunnan mietintöön sisältyy neljä vastalausetta.

(Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja 432 2056, valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055, valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko 432 2100 ja valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

StVM 29/2003 vp - HE 160/2003 vp Hallituksen esitys eräiden Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyvien menettelysäännösten muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen hoitamia etuuksia koskevaa lainsäädäntöä hallintolain johdosta. Esityksessä ehdotetaan, että Kansaneläkelaitoksen etuuksia koskevat päätökset voidaan edelleen postittaa tavallisena tiedoksiantona postitse kirjeellä ja ettei Kansaneläkelaitoksen etuuksia koskevia päätöksiä voida korjata hakijan vahingoksi ilman hakijan suostumusta.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu, aikaisintaan kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 2004.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen 432 2051).

TaVM 10/2003 vp - HE 127/2003 vp Hallituksen esitys yleistä tuoteturvallisuutta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Voimassa oleva tuoteturvallisuuslaki korvataan kokonaisuudessaan uudella lailla kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

LaVM 7/2003 vp - HE 88/2003 vp Hallituksen esitys laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annettua lakia, rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annettua lakia sekä kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annettua lakia. Laeilla pantaisiin täytäntöön eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä tehty puitepäätös.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Risto Eerola 432 2079).

HaVM 15/2003 vp - HE 121/2003 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kirkkolain muuttamista hiippakuntahallinnon kehittämiseksi ja hiippakunnan taloudellisen ja toiminnallisen aseman vahvistamiseksi. Hiippakunnan toimintaa ja taloutta johtamaan perustettaisiin hiippakuntavaltuusto.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 423 2080).

HaVM 14/2003 vp - HE 35/2003 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Kirkkolakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että lapsen edellytyksistä olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen säädettäisiin kirkkolaissa. Lapsen uskonnollinen asema ei enää uuden, elokuun alussa voimaan tulleen uskonnonvapauslain nojalla automaattisesti määräydy huoltajien uskonnollisen aseman mukaan, vaan lapsen liittyminen uskonnolliseen yhdyskuntaan tai siitä eroaminen perustuu aina erilliseen huoltajien tahdonilmaisuun.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään yksi valiokunnan lausumaehdotus.

Valiokunnan lausumaehdotus Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin uskonnonvapauslain 3 §:n täsmentämiseksi tavoitteena turvata nykyistä selkeämmin alle 12-vuotiaan lapsen uskonnollisen aseman pysyvyys ja 12-14 vuotiaan oikeus antaa suostumuksensa uskonnollisen asemansa muuttamiselle vain silloin, kun huoltaja vaihtaa uskonnollista yhdyskuntaa tai jättäytyy uskonnollisen yhdyskunnan ulkopuolelle. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 423 2080).

TyVM 9/2003 vp - HE 132/2003 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaalisista yrityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaalisista yrityksistä. Sosiaalisella yrityksellä tarkoitetaan hyödykkeitä liiketaloudellisin periaattein tuottavaa, kaupparekisteriin merkittyä elinkeinonharjoittajaa, jonka työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on vajaakuntoisia tai vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Kaikilla sosiaalisen yrityksen työntekijöillä tulee olla samat työmahdollisuudet sekä yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, muun muassa oikeus saada työstään työehtosopimuksen mukainen palkka yksilöllisestä tuottavuudestaan riippumatta.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen ja että hyväksytään kaksi valiokunnan lausumaehdotusta. Valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

PeVM 6/2003 vp - HE 147/2003 vp Hallituksen esitys laiksi ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta. Tämä vuosittain annettava julistus valmistellaan ekumeenisesti. Ehdotus rukouspäiväjulistukseksi luovutetaan opetusministeriölle, ja julistus esitellään tasavallan presidentille annettavaksi ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokunnan mietintöön sisältyy vastalause. (Valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen 432 2044 ja valiokuntaneuvos Sami Manninen 432 2077).

StVM 31/2003 vp - HE 159/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain täydentämistä saatavan vanhentumista koskevilla säännöksillä, koska vuoden 2004 alusta voimaan tuleva velan vanhentumisesta annettu laki ei koske sosiaalivakuutusetuuksia eikä veroa, julkista maksua tai muuta rahasaamista, joka saadaan periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

StVM 30/2003 vp - HE 154/2003 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja merimieseläkelain kuntoutusta koskevia säännöksiä. Ehdotetut muutokset ovat vähäisiä täsmennyksiä ja teknisiä korjauksia keväällä 2003 hyväksyttyihin kuntoutussäännöksiin. Ehdotetaan myös, että ammatillista kuntoutusta hakevalle voidaan antaa ennakkopäätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067 ja Harri Sintonen 432 2051).

LaVM 8/2003 vp - HE 153/2003 vp Hallituksen esitys laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä. Laki korvaa konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetun asetuksen. Lakiehdotukseen sisältyvät säännökset muun muassa rekisterin tarkoituksesta ja ylläpidosta, tietojen merkitsemisestä ja poistamisesta, tietojen julkisuudesta sekä vahingonkorvausvastuusta.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Risto Eerola 432 2079).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 9.12.2003

Hallituksen esitys Suomen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 156/2003 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys tilastolaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

HE 157/2003 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi

HE 158/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 159/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyvien menettelysäännösten muuttamisesta

HE 160/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (solvenssi I)

HE 161/2003 vp

Talousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 162/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Torstai 11.12.2003

Laki kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

LA 128/2003 vp (Christina Gestrin /r ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki osakeyhtiölain 16 luvun 9 §:n muuttamisesta

LA 147/2003 vp (Erkki Pulliainen /vihr ym.)

Talousvaliokuntaan

Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

LA 153/2003 vp (Tuija Nurmi /kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 10.12.2003

Valiokuntien täydennysvaalissa on suuren valiokunnan jäseneksi valittu edustaja Susanna Rahkonen ja varajäseneksi Matti Ahde. Tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi on valittu edustaja Jouni Backman ja varajäseneksi Eero Heinäluoma.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 12.12.2003

U 60/2003 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteet)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 61/2003 vp komission ehdotuksista yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseksi (tupakka-, oliiviöljy-, puuvilla- ja humala-alan uudistukset)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

U 62/2003 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (intermodaaliset lastiyksiköt)

Liikennevaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.