Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 49/2003

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 3.12.2003

Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta toimenpiteille, joiden seurauksena valtio voi luopua enemmistöomistuksesta Fortum Oyj:n öljyliiketoiminnassa

HE 94/2003 vp, TaVM 7/2003 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 2.12.2003

Hallituksen esitys laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 137/2003 vp, VaVM 32/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

HE 138/2003 vp, VaVM 33/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys meripelastuslain muuttamisesta

HE 105/2003 vp, HaVM 7/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi alueen pelastustoimen valtionavustuksesta

HE 47/2003 vp, HaVM 8/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla säännöksillä

HE 103/2003 vp, LaVM 3/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

HE 122/2003 vp, MmVM 3/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta

HE 82/2003 vp, MmVM 4/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön sekä edellä sanottujen lakien muuttamisesta

HE 131/2003 vp, StVM 21/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

HE 139/2003 vp, TaVM 6/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

HE 70/2003 vp, TyVM 6/2003 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 3.12.2003

Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

HE 80/2003 vp, VaVM 31/2003 vp, LA 122, 123/2003 vp

(mietintöön sisältyy kolme §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

HE 57/2003 vp, SiVM 2/2003 vp, LA 14/2003 vp

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

HE 62/2003 vp, StVM 19/2003 vp

(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

HE 63/2003 vp, StVM 20/2003 vp

(mietintöön sisältyy yksi vastalause)

Hyväksyttiin

Perjantai 5.12.2003

Hallituksen esitys laiksi Senaatti-kiinteistöistä

HE 108/2003 vp, VaVM 34/2003 vp

(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta

HE 64/2003 vp, StVM 22/2003 vp

(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 44/2003 vp, TyVM 7/2003 vp

(mietintöön sisältyy yksi vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi pelastuslain 91 §:n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 104/2003 vp, HaVM 9/2003 vp

Hyväksyttiin

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä sekä eduskunnan päätöksiksi eduskunnan kanslian ohjesäännön ja valtion tilintarkastajien johtosäännön muuttamisesta

PNE 1/2003 vp, HaVM 10/2003 vp

Hyväksyttiin

Lakialoite laiksi valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain ja työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

LA 92/2003 vp, HaVM 11/2003

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 13/2003 vp - HE 99/2003 vp Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Brysselissä marraskuussa 2002 allekirjoitetun Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Brysselissä 18 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan, ja lakiehdotus hyväksyttiin muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

UaVM 14/2003 vp - HE 100/2003 vp Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Luxemburgissa lokakuussa 2001 Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen poliittisten ja taloudellisten suhteiden kehittämisestä sekä alueellisen yhteistyön edistämisestä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla alueilla.

Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi 432 2057).

UaVM 16/2003 vp - HE 78/2003 vp Hallituksen esitys Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta

Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Antti-Juha Pelttari 432 2060).

VaVM 35/2003 vp - HE 136/2003 vp, LA 152/2003 vp Hallituksen esitys autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Lakialoite laiksi autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä siten, että mahdollisuutta maahantuodun ajoneuvon käyttöön Tullin luvalla enintään kolmen kuukauden ajan ennen autoveropäätöksen vahvistamista jatkettaisiin vuoden 2004 loppuun.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana sekä lakialoitteen LA 152/2003 vp pohjalta hyväksytään voimaantulosäännöksen 7 momentti (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 36/2003 vp - HE 111/2003 vp Hallituksen esitys ajoneuvoverolaiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ajoneuvoverosta. Laissa säädettäisiin ajoneuvoista rekisterissä olon perusteella kannettavista veroista. Nykyisin kahdessa eri verolaissa olevat järjestelmät yhdistettäisiin yhteen lakiin. Lailla korvattaisiin vuodelta 1966 oleva moottoriajoneuvoverosta annettu laki sekä vuodelta 1996 oleva ajoneuvoverosta annettu laki.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 37/2003 vp - HE 112/2003 vp Hallituksen esitys polttoainemaksulaiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki polttoainemaksusta. Lakiin tulisivat säännökset, jotka koskevat seuraamuksia moottoribensiiniä tai dieselöljyä lievemmin verotettujen sekä eräiden kaasumaisten polttoaineiden käytöstä ajoneuvoissa.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 38/2003 vp - HE 135/2003 vp, LA 155/2003 vp Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että käyttöön otetaan verovelvollisuuden euromääräiseen alarajaan liittyvä veronhuojennus. Huojennus pienenisi asteittain liikevaihdon kasvaessa, ja lopullinen tilitettävä vero nousisi siten vähitellen täyteen määrään. Vero muuttuisi täysimääräiseksi 20 000 euron vuosiliikevaihdon kohdalla. Huojennuksen ja verovelvollisuuden alarajan perusteena olevan liikevaihdon laskentajakso sidottaisiin tilikauteen. Huojennus koskisi sekä luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

HaVM 12/2003 vp - HE 116/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi tullilain ja pakkokeinolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi tullilakiin ja pakkokeinolakiin tullilaitoksen virkanimikkeiden muuttamisesta sekä tullilaitoksen organisaatiouudistuksista aiheutuvat muutokset.

Lisäksi tullilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että virhemaksu voitaisiin määrätä myös muiden tullimenettelyssä tapahtuvien kuin ilmoitusvelvollisuuden täyttämistä koskevien virheellisyyksien johdosta. Tulliviranomaisen toimivaltuuksien yhtenäistämiseksi muiden valvontaviranomaisten kanssa tullimiehelle ehdotetaan säädettäväksi oikeus määrätä rikesakko.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

LaVM 6/2003 vp - HE 26/2003 vp Hallituksen esitys konkurssilainsäädännön uudistamiseksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi laki olisi konkurssia koskeva laaja täytäntöönpano-oikeudellinen yleislaki. Se sisältäisi säännökset muun muassa konkurssin alkamisen edellytyksistä, konkurssivelallisen asemasta, konkurssimenettelyn eri vaiheista, konkurssisaatavista, konkurssihallinnosta sekä konkurssipesään kuuluvan omaisuuden hoidosta ja myynnistä.

Lakivaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo 432 2047).

MmVM 5/2003 vp - HE 148/2003 vp Hallituksen esitys elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyy Roomassa marraskuussa 2001 tehdyn elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön alaisen kansainvälisen sopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Roomassa 3 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan ja hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

MmVM 6/2003 vp - HE 81/2003 vp Hallituksen esitys laiksi eräiden maatalouden alaan kuuluvien lakien kumoamisesta annetun lain 3 §:n 2 momentin kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi eräiden maatalouden alaan kuuluvien lakien kumoamisesta annetun lain 3 §:n 2 momentti. Kumottavaksi ehdotetun säännöksen mukaan vuoden 1995 alusta kumottua tasapainottamislakia sovelletaan edelleenkin eräisiin viljelijän ja maataloushallinnon välillä tehtyihin tasapainottamissopimuksiin. Tällaisia ovat vuonna 1992 tehdyt viljelemättömyyssopimukset, joissa viljelijä sitoutui pysyvästi luopumaan pellon käyttämisestä viljelytarkoituksiin.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

MmVM 7/2003 vp - HE 83/2003 vp Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain takaisinperintää koskevia säännöksiä siten, että takaisinperittävälle määrälle maksettava korko lasketaan takaisinperintäpäätöksen tiedoksisaannista lukien. Lakia ehdotetaan myös täsmennettäväksi muutoksenhaun johdosta myönnetyn tuen osalta siten, että laista kävisi yksiselitteisesti ilmi velvollisuus maksaa korkoa niissä tilanteissa, joissa hakijalle myönnetään muutoksenhaun johdosta tuki tai tukea myönnetään lisää.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

SiVM 3/2003 vp - HE 93/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi opintotukilakia sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annettua lakia siten, että perustuslaissa säädetyt vaatimukset säädöstasosta ja valtuutussäännöksistä otetaan huomioon. Opintotukilaista poistettaisiin viittaukset aikuisopintorahaan, jota ei enää ole voitu myöntää vuoden 2002 jälkeen. Esityksessä ehdotetaan opintotukilakiin myös lainsäädännön yksityiskohtia koskevia sisällöllisiä muutoksia, jotka koskevat ulkomaalaisen oikeutta opintotukeen, opintotuen myöntämistä ulkomailla harjoitettaviin opintoihin, opintojen päätoimista harjoittamista ja kumotun opintotukilain nojalla myönnettyjen opintolainojen lainaehtoja.

Valiokunnan mietintöön sisältyy kolme vastalausetta. Sivistysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

SiVM 4/2003 vp - HE 118/2003 vp Hallituksen esitys laiksi Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Svenska Finlands folkting -nimistä järjestöä ja sen valtionavustusta koskeva lainsäädäntö. Folktingetin asema ja tehtävät säilyisivät pääosin nykyisellään. Folktingetin järjestysmuodon perusteista säädettäisiin kuitenkin nykyistä laajemmin laissa. Folktingetin valtionavustusta koskevia säännöksiä muutettaisiin niin, että avustuksen määrästä päätettäisiin vuosittain valtion talousarvion yhteydessä.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

SiVM 5/2003 vp - HE 119/2003 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan Suomen Akatemiasta annettua lakia muutettavaksi uuden valtionavustuslain voimaantulon vuoksi siten, että siihen lisätään viittaus valtionavustuslakiin. Muutoksenhakua koskevia valtionavustuslain säännöksiä ei sovellettaisi valtionavustuksen myöntämistä koskevaan Suomen Akatemian päätökseen. Valtionavustuslain mukainen muutoksenhaku olisi kuitenkin käytettävissä, kun on kysymys jo myönnetyn valtionavustuksen maksatuksen keskeyttämisestä, palauttamisesta tai takaisinperinnästä.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

SiVM 6/2003 vp - HE 120/2003 vp Hallituksen esitys laiksi arkistolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siihen lisätään perussäännökset arkistolaitoksen johtamisesta sekä ratkaisuvallan käyttämisestä laitoksessa. Esityksen seurauksena arkistolaitoksen johtokunta lakkautetaan, minkä jälkeen laitoksen toimintaa johtaisivat ja ylintä päätösvaltaa käyttäisivät laitoksen päällikköinä toimivat virkamiehet.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

StVM 24/2003 vp - HE 115/2003 vp Hallituksen esitys valtion eläkelain kuntoutusta koskevien säännösten muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkelakia siten, että valtiokonttorille säädettäisiin velvollisuus järjestää ammatillista kuntoutusta henkilölle, jolla voidaan todeta olevan sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva uhka joutua valtion eläkelaissa tarkoitetulla tavalla työkyvyttömäksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 27/2003 vp - HE 129/2003 vp Hallituksen esitys eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräissä sosiaali- ja terveydenhuollon laeissa olevat viittaukset hallintolailla korvattuihin hallinnon yleislakeihin viittauksiksi hallintolakiin. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samanaikaisesti hallintolain kanssa 1 päivänä tammikuuta 2004.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen 432 2051).

StVM 26/2003 vp - HE 85/2003 vp Hallituksen esitys viimeistä eläkelaitosta koskevien säännösten tarkistamiseksi ja tietosuojaa koskevien säännösten säätämiseksi pysyväksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijäin eläkelakia, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelakia, maatalousyrittäjien eläkelakia, yrittäjien eläkelakia, merimieseläkelakia, kunnallista eläkelakia ja valtion eläkelakia sekä evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakia, evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelakia ja Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia siten, että viimeistä eläkelaitosta koskeva järjestely otettaisiin käyttöön myös evankelis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmässä ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeitä koskevassa järjestelmässä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esityksen hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

StVM 25/2003 vp - HE 150/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettua lakia sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annettua lakia. Ulkomailla työskentelevän, rajoitetusti verovelvollisen työntekijän sairausvakuutusmaksun perustetta ehdotetaan tarkennettavaksi silloin, kun palkan maksajana on ulkomainen työnantaja.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

TaVM 7/2003 vp - HE 94/2003 vp Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta toimenpiteille, joiden seurauksena valtio voi luopua enemmistöomistuksesta Fortum Oyj:n öljyliiketoiminnassa

Hallitus esittää, että eduskunta antaisi suostumuksensa toimenpiteille, joiden seurauksena valtio voi luopua enemmistöomistuksesta Fortum Oyj -konsernin toisen ydinliiketoiminta-alueen muodostamassa öljyliiketoiminnassa.

Talousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta päättäisi antaa suostumuksensa toimenpiteille, joiden seurauksena valtio voi luopua enemmistöomistuksesta Fortum Oyj -konsernin öljyliiketoiminnasta siten, että määräysvalta, yli puolet yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä, öljyliiketoimintaa harjoittavassa osakeyhtiössä säilyy valtiolla yhdessä valtionyhtiö Fortum Oyj:n kanssa. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

TaVM 8/2003 vp - HE 128/2003 vp Hallituksen esitys laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Ydinenergialakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtion talousarvion ulkopuoliseen Valtion ydinjätehuoltorahastoon kerätään varoja rahaston muista varoista erillään pidettäväksi kahdeksi erillisvarallisuudeksi.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään valiokunnan lausumaehdotus. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

TaVM 9/2003 vp - HE 133/2003 vp Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Rahoitusvakuuslaki koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä vakuutena rahoitusmarkkinoilla ja yritysrahoituksessa. Lakia ei sovelleta luonnollisen henkilön antamaan vakuuteen, vaikka se annetaan elinkeinotoiminnan yhteydessä. Lailla tunnustetaan kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla käytössä olevien vakuusmuotojen pätevyys.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään valiokunnan lausumaehdotus. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

TyVM 8/2003 vp - HE 141/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain 2 a §:n, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, aikuiskoulutustuesta annetun lain 17 ja 26 §:n, Koulutusrahastosta annetun lain 4 ja 14 §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi työttömyysturvalakiin, aikuiskoulutustuesta annettuun lakiin ja Koulutusrahastosta annettuun lakiin hallintolain voimaantulosta aiheutuvat korjaukset.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

YmVM 4/2003 vp - HE 143/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain 1 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan aravarajoituslain ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta siten, että lakien mukaiset käyttö- ja luovutusrajoitukset koskevat arava- tai korkotukivuokra-asuntoja omistavien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita omistavien yhtiöiden osakkeiden luovutusta silloin, kun oikeustoimen tosiasiallisena tarkoituksena on rajoitusten alaisten asuntojen luovuttaminen.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 2.12.2003

Hallituksen esitys laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 153/2003 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi

HE 154/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi

HE 155/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Edustaja Lyly Rajala on eronnut Kristillisdemokraattisesta eduskuntaryhmästä ja 1. päivästä joulukuuta 2003 lukien liittynyt Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmään.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Antti Rantakankaalle on myönnetty vapautusta suuren valiokunnan varajäsenyydestä, tilalle on valittu edustaja Tapani Tölli.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.