Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 48/2003

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 27.11.2003

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2002

K 3/2003 vp, UaVM 12/2003 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 25.11.2003

Hallituksen esitys saamen kielilaiksi

HE 46/2003 vp, PeVM 4/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden kaupallis-taloudellisten sopimusten irtisanomisen hyväksymisestä ja laeiksi niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta

HE 24/2003 vp, UaVM 11/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vuoden 2004 veroasteikkolaiksi

HE 48/2003 vp, VaVM 23/2003 vp, LA 53/2003 vp

(mietintöön sisältyy kolme §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

Lakialoite laiksi tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 49/2003 vp, LA 138/2003 vp, VaVM 24/2003 vp, LA 9, 10, 42, 104, 109, 120, 121/2003 vp, TPA 17, 31, 39, 45, 63/2003 vp (mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi veronkantolain 4 a §:n ja valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta

HE 107/2003 vp, VaVM 25/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n, asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 27 §:n ja liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

HE 109/2003 vp, VaVM 26/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys hallintolain edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

HE 117/2003 vp, VaVM 27/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta

HE 126/2003 vp, VaVM 28/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin

HE 79/2003 vp, HaVM 6/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta sekä laiksi sähkömarkkinalain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

HE 95/2003 vp, TaVM 3/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

HE 60/2003 vp, TaVM 4/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

HE 114/2003 vp, TaVM 5/2003 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 28.11.2003

Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

HE 56/2003 vp, VaVM 30/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

HE 58/2003 vp, SiVM 1/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

HE 71/2003 vp, StVM 17/2003 vp

(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta ja lausumaehdotuksia)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 5/2003 vp - K 4/2003 vp Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2002

Perustuslakivaliokunta päätti että mietintö lähetetään tiedoksi hallitukselle ja että hyväksytään yksi lausuma (Valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen, 432 2044)

UaVM 12/2003 vp - K 3/2003 vp Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2002

Ulkoasiainvaliokunta päätti että mietintö lähetetään tiedoksi Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnalle ja valtioneuvostolle.(Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

VaVM 32/2003 vp - HE 137/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettua lakia ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annettua lakia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 33/2003 vp - HE 138/2003 vp Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annettuun lakiin tehtäisiin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien ja välillisten verojen alalla annetun Euroopan unionin neuvoston direktiivin edellyttämät muutokset. Direktiivin muutoksen mukaisesti soveltamisalasta poistettaisiin arvonlisävero ja siihen lisättäisiin vakuutusmaksuvero.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 34/2003 vp - HE 108/2003 vp Hallituksen esitys laiksi Senaatti-kiinteistöistä

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki. Uuden lain tavoitteena on uudistaa laitoskohtainen laki valtion liikelaitoksista annetun uuden lain periaatteiden mukaisesti. Lisäksi lain tavoitteena on varmistaa Senaatti-kiinteistöille edellytykset huolehtia kilpailluissa olosuhteissa valtion virastojen ja laitosten tilapalveluista.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056, Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Mietintöön sisältyy edustajien Mikko Kuoppa /vas, Kari Uotila /vas, Anni Sinnemäki /vihr, Jyri Häkämies /kok, Pekka Kuosmanen /kok, Kimmo Sasi /kok, Irja Tulonen /kok sekä Tuija Nurmi /kok vastalauseet

HaVM 7/2003 vp - HE 105/2003 vp Hallituksen esitys meripelastuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meripelastuslakia. Ehdotuksella muutettaisiin lain käsitteistöä siten, ettei meripelastuslohkokeskuksen tarvitsisi enää välttämättä olla samalla asianomaisen merivartioston johtokeskus. Luonteeltaan tekninen muutos liittyy tältä osin asiallisesti rajavartiolaitoksen alustaviin suunnitelmiin lakkauttaa Pohjanlahden merivartiosto. Pohjanlahden merivartiostoa ei kuitenkaan esityksen mukaisella lainmuutoksella lakkautettaisi, eikä sillä tehtäisi muitakaan muutoksia rajavartiolaitoksen hallinnolliseen rakenteeseen.

Lisäksi meripelastuslakiin lisättäisiin säännös, jolla valtuutettaisiin meripelastusjohtaja tilapäisesti rajoittamaan ja tarvittaessa kieltämään etsintä- ja pelastustoimenpiteitä häiritsevä alusliikenne etsintä- ja pelastusalueella

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 8/2003 vp - HE 47/2003 vp Hallituksen esitys laiksi alueen pelastustoimen valtionavustuksesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki alueen pelastustoimen valtionavustuksesta, joka kumoaisi kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (560/1975). Uudistus liittyy pelastustoimen vuoden 2004 alussa voimaan tulevaan järjestelmän muutokseen, jossa toiminnasta vastaa yksittäisten kuntien sijasta 22 pelastustoimen aluetta (alueen pelastustoimi).

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 9/2003 vp - HE 104/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi pelastuslain 91 §:n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia ja Pelastusopistosta annettua lakia.Ehdotuksen mukaan vuoden 2004 alusta voimaan tulevaan pelastuslakiin lisättäisiin siirtymäsäännös, jonka mukaan aikaisemmin voimassa olleiden lakien tai asetusten taikka myönnetyn erivapauden nojalla ilman pelastusalan tutkintoa kelpoisuuden pelastustoimen virkaan tai tehtävään saaneiden asema turvattaisiin alueen pelastustoimen järjestelmään siirryttäessä.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 10/2003 vp - PNE 1/2003 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä sekä eduskunnan päätöksiksi eduskunnan kanslian ohjesäännön ja valtion tilintarkastajien johtosäännön muuttamisesta

Puhemiesneuvosto ehdottaa säädettäväksi uuden lain eduskunnan virkamiehistä, jolla korvataan 1 päivänä tammikuuta 1995 voimaan tullut nykyinen laki.

Hallintovaliokunta hyväksyi lakiehdotuksen, eduskunnan kanslian ohjesäännön ja valtion tilintarkastajien johtosäännön muutettuna (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 11/2003 vp - LA 92/2003 vp Lakialoite laiksi valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain ja työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Puhemiesneuvosto on ehdottanut säädettäväksi uuden lain eduskunnan virkamiehistä (PNE 1/2003 vp). Sillä korvataan 1 päivänä tammikuuta 1995 voimaan tullut eduskunnan virkamiehistä annettu laki.

Lakialoite täydentää puhemiesneuvoston ehdotusta.

Hallintovaliokunta hyväksyi lakiesityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

LaVM 3/2003 vp - HE 103/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla säännöksillä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tuomareiden, tuomioistuinten esittelijöiden, käräjäoikeuksien käräjäviskaalien ja notaareiden sekä tuomioistuinten sivutoimisten asiantuntijajäsenten suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

LaVM 4/2003 vp - HE 31/2003 vp Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Brysselissä 29.5.2000 keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen sekä antaisi suostumuksensa tiettyjen yleissopimuksen nojalla annettavien ilmoitusten antamiseen.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen Valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo, 432 2047

LaVM 5/2003 vp - HE 32/2003 vp Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi rikoslain 17 luvun 1 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi New Yorkissa 15 päivänä marraskuuta 2000 tehdyn kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan. Yleissopimuksen velvoitteet liittyvät rikollisjärjestön toimintaan osallistumisen, rahanpesun ja lahjonnan kriminalisointiin.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

LiVM 7/2003 vp - HE 29/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutoksia tieliikennelain kuljettajan ajoterveyden seurantaa koskeviin säännöksiin. Seurantajärjestelmää kehitettäisiin ja tehostettaisiin parantamalla ajoterveydentilaa koskevien tietojen käyttöä ajokorttipäätösten perusteena ja kohdentamalla tarkastukset kuljettajiin, joiden onnettomuusriski liikenteessä on kuljetettavan ajoneuvon tai kuljettajan terveydentilan vuoksi erityisen suuri.

MmVM 3/2003 vp - HE 122/2003 vp Hallituksen esitys laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtokuntaa koskevaa säännöstä. Esityksen mukaan kehittämiskeskuksen johtaja ei olisi kehittämiskesuksen johtokunnan jäsen.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

MmVM 4/2003 vp - HE 82/2003 vp Hallituksen esitys metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta

Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain, puutavaranmittauslain, metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain sekä kiinteistöjen yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain viittaussäännökset vastaamaan hallintolakia ja uutta kielilakia. Lisäksi kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain ja metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muutoksenhakua koskevia säännöksiä täsmennettäisiin vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

SiVM 2/2003 vp - HE 57/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan toteutettavaksi pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva uudistus. Muutoksia tehtäisiin perusopetuslakiin, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettuun lakiin.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Mietintöön sisältyy edustajien Minna Sirnö /vas, Kaarina Dromberg /kok, Jyrki Katainen /kok, Kirsi Ojansuu /vihr, Marja Tiura /kok, Raija Vahasalo /kok, Unto Valpas /vas vastalauseet

SiVM 3/2003 vp - HE 93/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi opintotukilakia sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annettua lakia siten, että perustuslaissa säädetyt vaatimukset säädöstasosta ja valtuutussäännöksistä otetaan huomioon. Opintotukilaista poistettaisiin viittaukset aikuisopintorahaan, jota ei enää ole voitu myöntää vuoden 2002 jälkeen. Esityksessä ehdotetaan opintotukilakiin myös lainsäädännön yksityiskohtia koskevia sisällöllisiä muutoksia, jotka koskevat ulkomaalaisen oikeutta opintotukeen, opintotuen myöntämistä ulkomailla harjoitettaviin opintoihin, opintojen päätoimista harjoittamista ja kumotun opintotukilain nojalla myönnettyjen opintolainojen lainaehtoja.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Mietintöön sisältyy edustajien Unto Valpas /vas, Kaarina Dromberg /kok, Kirsi Ojansuu /vihr, Raija Vahasalo /kok, Minna Sirnö /vas vastalauseet

SiVM 4/2003 vp - HE 118/2003 vp Hallituksen esitys laiksi Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Svenska Finlands folkting -nimistä järjestöä ja sen valtionavustusta koskeva lainsäädäntö. Folktingetin asema ja tehtävät säilyisivät pääosin nykyisellään. Folktingetin järjestysmuodon perusteista säädettäisiin kuitenkin nykyistä laajemmin laissa. Folktingetin valtionavustusta koskevia säännöksiä muutettaisiin niin, että avustuksen määrästä päätettäisiin vuosittain valtion talousarvion yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

StVM 21/2003 vp - HE 131/2003 vp Hallituksen esitys laiksi taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön sekä edellä sanottujen lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi erityinen laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain (255/2003) mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 3341)

StVM 22/2003 vp - HE 64/2003 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa säädettyä valtion ja kuntien välistä kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustenjakoa siten, että valtion osuutta korotetaan 28,06 prosentista 31,89 prosenttiin laskennallisista kustannuksista. Tällöin vastaavasti kuntien osuus kustannuksista alenee 71,94 prosentista 68,11 prosenttiin.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi tarkistettavaksi säännöstä, joka koskee kunnan omarahoitusosuuden korottamista toimeentulotukimenojen vähenemisen perusteella. Maahanmuuttajan erityistuen toimeentulotukimenoja vähentävä vaikutus ehdotetaan otettavaksi huomioon tarkentuneiden laskelmien mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 3341)

Mietintöön sisältyy Osmo Soininvaaran /vihr sekä LeenaRauhalan /kd vastalause

StVM 23/2003 vp - HE 74/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:n, sosiaalihuoltolain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia siten, että siihen sisällytetään säännökset mahdollisuudesta järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja myös palvelusetelin avulla.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ja että hyväksytään kaksi lausumaa (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 3341)

Mietintöön sisältyy edustajien Eero Akaan-Penttilä /kok, Sirpa Asko-Seljavaara /kok, Paula Risikko /kok Raija Vahasalo /kok sekä Leena Rauhala /kd vastalauseet

TyVM 7/2003 vp - HE 44/2003 vp Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ehdotetulla lailla yhdenvertaisuuden turvaamisesta ja siihen liittyvillä lakimuutoksilla pannaan täytäntöön rasismi- ja työsyrjintädirektiivit. Direktiivien tarkoituksena on luoda puitteet kiellettyihin syrjintäperusteisiin perustuvan syrjinnän torjumiselle Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Ehdotetussa laissa säädetään ikään, etniseen ja kansalliseen alkuperään, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen sekä muuhun henkilöön liittyvään syyhyn perustuvan syrjinnän kiellosta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen ja että hyväksytään kaksi lausumaa (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

Mietintöön sisältyy edustaja Heidi Hautalan /vihr vastalause

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 25.11.2003

Hallituksen esitys laiksi lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta

HE 144/2003 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2004 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 55/2003 vp) täydentämisestä

HE 145/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-maansaattamisesta

HE 146/2003 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta

HE 147/2003 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 148/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 149/2003 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

HE 150/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 28/2003 vp) täydentämisestä

HE 151/2003 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta sekä laiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 152/2003 vp

Ympäristövaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 26.11.2003

Valtioneuvoston selonteko julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen täytäntöönpanosta

VNS 5/2003 vp

Hallintovaliokuntaan

Valtakunnanoikeuden jäsenten vaali. Vaalissa valitaan valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 6 §:n mukaisesti valtakunnanoikeuteen viisi jäsentä ja heille jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Nyt valittavien jäsenten ja varajäsenten toimikausi alkaa 1 päivänä tammikuuta 2004 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2007.

Valituiksi ovat ehdokaslistojen mukaisesti tulleet seuraavat henkilöt:

varatuomari Jukka Mikkola, varajäsenenään filosofian maisteri, maaherra Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen filosofian maisteri, oikeustieteen kandidaatti Kaarina Suonio, varajäsenenään varatuomari Olavi Syrjänen varatuomari Silja Hiironniemi, varajäsenenään hovioikeudenneuvos Päivi Hirsikangas varatuomari Seppo Pelttari, varajäsenenään naisoikeuden professori, oikeustieteen tohtori Kevät Nousiainen professori, oikeustieteen tohtori Vesa Majamaa, varajäsenenään varatuomari Tuulikki Petäjäniemi

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.