Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 47/2003

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2002

Kertomus K 9/2003 vp, VaVM 22/2003 vp

Hyväksyttiin

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan: Annettu 2.9.2003

Kertomus K 13/2003 vp, VaVM 29/2003 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 18.11.2003

Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 3 ja 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta.

Hallituksen esitys HE 50/2003 vp,

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 19/2003 vp (mietintöön sisältyy neljä §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 113/2003 vp,

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 21/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 59/2003 vp,

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 2/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 69/2003 vp,

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 16/2003 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 17/2003 vp - HE 71/2003 vp Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että perheen ensimmäisestä lapsilisään oikeuttavasta lapsesta maksettavan lapsilisän määrä korotettaisiin nykyisestä 90 eurosta 100 euroon kalenterikuukaudessa.

Koska perheen toisesta tai useammasta lapsesta maksettavan lapsilisän määrät säilyisivät nykyisen suuruisina, ehdotetaan lainkohtaa samalla muutettavaksi siten, että nykyisestä sisaruskorotusjärjestelmästä luovuttaisiin ja perheen kunkin seuraavan lapsen lapsilisän määrä määriteltäisiin erikseen

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiesitys hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

Valiokunnan mietintöön sisältyy edustaja Leena Rauhalan /sd ja edustaja Osmo Soininvaaran /virh vastalauseet.

VaVM 26/2003 vp - HE 109/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n, asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 27 §:n ja liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain voimassaoloaikaa jatkettavaksi kolmella vuodella eli vuoden 2006 loppuun. Lain sisältöön ehdotetaan vähäisiä tarkennuksia eräiden säädösmuutosten vuoksi. Lisäksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annettuun lakiin sekä liikehuoneiston vuokrauksesta annettuun lakiin sisältyvät viittaukset indeksiehdon käytön rajoittamisesta annettuun lakiin saatettaisiin ajan tasalle.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 25/2003 vp - HE 107/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi veronkantolain 4 a §:n ja valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan veronkantolakia ja valmisteverotuslakia muutettavaksi siten, että verot maksetaan rahalaitoksiin, jolloin maksuvelvollinen vastaa maksamisesta mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Ilman palvelumaksua suorituksia vastaanottavista maksupaikoista säädettäisiin valtiovarainministeriön asetuksella. Tarkoituksena on, että tullihallinnon toimipaikat voisivat ottaa vastaan veroja, maksuja ja muita suorituksia palvelumaksutta.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 23/2003 vp - HE 48/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2004 veroasteikkolaiksi

Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2004 valtionverotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi tuloveroasteikoksi ja progressiiviseksi varallisuusveroasteikoksi sekä yhteisön varallisuusveroprosentiksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.

Valiokunnan mietintöön sisältyy kolme vastalausetta. Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 53/2003 vp hylätään. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 24/2003 vp - HE 49/2003 vp, LA 138/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

Lakialoite tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia. Tuloverotuksessa myönnettävän tulonhankkimisvähennyksen enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi 590 eurosta 620 euroon. Kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi 2 550 eurosta 3 550 euroon. Koko henkilökunnan saama tavanomainen ja kohtuullinen etu työnantajan kustantamasta liikuntasetelistä ehdotetaan säädettäväksi verovapaaksi tavanomaiseksi henkilökuntaeduksi.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan urheilijarahastoon siirrettäviä enimmäismääriä sekä lakkoavustuksen verovapaata enimmäismäärää korotettaviksi. Kotitalousvähennystä ei myönnettäisi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin omavastuuosuudesta.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.

Valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyy vasemmistoliiton ja kokoomuksen vastalauseet.

Valtovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 28/2003 vp - HE 126/2003 vp Hallituksen esitys laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lakia Tieliikelaitoksesta (569/2000), tieliikelaitoslaki) muutettavaksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002, liikelaitoslaki) edellyttämällä tavalla.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2004.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 27/2003 vp - HE 117/2003 vp Hallituksen esitys hallintolain edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi hallintolaista poikkeavasti asioiden yhdessä käsittelemisestä, selvitysvelvollisuudesta, asianosaisen kuulemisesta, verotuksessa annettavien päätösten sisällöstä ja perusteluista sekä päätösten ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

UaVM 11/2003 vp - HE 24/2003 vp Hallituksen esitys eräiden kaupallis-taloudellisten sopimusten irtisanomisen hyväksymisestä ja laeiksi niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi sen, että Suomi irtisanoo eräät kaupallis-taloudelliset sopimukset ja hyväksyy lait niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta.

Esitys liittyy Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Liittyessään unionin jäseneksi valtion on pääsääntöisesti luovuttava kahdenvälisistä sopimusjärjestelyistään, jotka korvautuvat yhteisön sopimuksilla yhteisen kauppapolitiikan alalla.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Antti-Juha Pelttari 432 2060).

StVM 19/2003 vp - HE 62/2003 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että lääkkeiden erityiskorvattavuutta koskevia sairausvakuutuslain menettelysäännöksiä muutetaan. Voimassa olevan lainsäädännön perusteella erityiskorvattavuudesta on päätetty lääkeainekohtaisesti

Valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

VaVM 31/2003 vp - HE 80/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan Euroopan yhteisön kanssa sovitun poikkeuksen päättymisen johdosta poistettaviksi matkustajien toisesta jäsenvaltiosta mukanaan tuomien alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden määrälliset rajoitukset. Samalla siirryttäisiin noudattamaan sisämarkkinoiden yleisiä periaatteita, joiden mukaan yksityishenkilö saa tuoda Suomeen toisesta jäsenvaltiosta valmisteveron sisältämällä hinnalla hankkimiaan tuotteita joutumatta täällä maksamaan niistä uudelleen veroja edellyttäen, että hän tuo tuotteet mukanaan ja että tuotteet tulevat hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä.

Valiokunnan mietintöön sisältyy kolme vastalausetta.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

StVM 20/2003 vp - HE 63/2003 vp Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa.

Esityksen mukaan niissä päivärahaetuuksissa, jotka lasketaan henkilön palkan perusteella, vähennettäisiin aikaisempien vuosien tapaan työtulosta tai maksettavasta etuudesta työntekijäin eläkemaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaava osuus. Etuuksista tehtävän vähennyksen määräksi ehdotetaan 4,9 prosenttia vuonna 2004.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen 432 2051).

VaVM 30/2003 vp - HE 56/2003 vp Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Talousarviolaissa säädettäisiin, että hallitus antaisi eduskunnalle kultakin varainhoitovuodelta perustuslain 46 §:ssä tarkoitettuna kertomuksena valtion tilinpäätöskertomuksen. Tämä korvaisi nykyisen valtiovarain hoidosta ja tilasta eduskunnalle annettavan kertomuksen.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja 432 2056).

SiVM 1/2003 vp - HE 58/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Esiopetuksen oppilaille, joiden matka kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen on yli viisi kilometriä tai oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, annetaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

StVM 18/2003 vp - HE 77/2003 vp Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu osittainen hoitoraha korotetaan nykyisestä 63,07 eurosta 70 euroon kalenterikuukaudelta ja oikeus osittaiseen hoitorahaan laajennetaan koskemaan perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuoden opetukseen osallistuvan lapsen vanhempia. Vanhemmalla olisi oikeus osittaiseen hoitorahaan myös silloin, kun lapsi osallistuu varsinaisen koulun aloittamista edeltävänä lukuvuotena oppivelvollisena esiopetukseen. Lisäksi ehdotetaan, että osittaista hoitorahaa olisi mahdollista maksaa molemmille vanhemmille, vaikka heidän osittainen hoitovapaansa ajoittuisikin samalle kalenterijaksolle.

Valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 2067).

PeVM 4/2003 vp - HE 46/2003 vp Hallituksen esitys saamen kielilaiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi saamen kielilaki, joka korvaa vuonna 1991 annetun lain saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa. Uudella lailla turvataan perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten vaatimalla tavalla saamelaisten oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan sekä käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa omaa saamen kieltään, inarinsaamea, koltansaamea tai pohjoissaamea.

Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen 432 2044).

TaVM 6/2003 vp - HE 139/2003 vp Hallituksen esitys laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

Painelaitelain 27 §:n 3 momentissa olevaa siirtymäsäännöstä ehdotetaan jatkettavaksi kahdella vuodella siten, että paineastialain ja sen nojalla annettuja muita säännöksiä erästä poikkeusta lukuunottamatta sovelletaan puolustushallinnon toimialan painelaitteisiin, alusten painelaitteisiin sekä ilma-alusten tai niiden käyttölaitteistoihin kuuluviin painelaitteisiin 31.12.2005 asti.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 18.11.2003

Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 133/2003 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 134/2003 vp

Talousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

HE 135/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 136/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 137/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

HE 138/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

HE 139/2003 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 140/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain 2 a §:n, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, aikuiskoulutustuesta annetun lain 17 ja 26 §:n, Koulutusrahastosta annetun lain 4 ja 14 §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n muuttamisesta

HE 141/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 142/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain 1 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

HE 143/2003 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Keskiviikko 19.11.

Laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta

LA 133/2003 (Kimmo Kiljunen /sd ym.)

Talousvaliokuntaan

Torstai 20.11.

Laki apteekkimaksusta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

LA 135/2003 vp (Paula Risikko /kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

LA 142/2003 vp (Antti Kaikkonen /kesk ym.

Perustuslakivaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

LA 146/2003 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki eläinsuojelulain 31 §:n muuttamisesta

LA 150/2003 vp (Sari Essayah /kd ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 19.11.

Valtioneuvoston selonteko postipalvelulain vaikutuksista ja soveltamisesta

VNS 4/2003 vp

Liikennevaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 21.11.03

U 57/2003 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (postipalvelujen arvonlisäverotus)

Valtiovarainvaliokuntaan ja Liikennevaliokuntaan

U 58/2003 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätteiden siirrosta (jätteensiirto)

Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.