Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 46/2003

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 14.11.2003

Hallituksen esitys vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi.

Hallituksen esitys vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 89/2003 vp) täydentämisestä.

HE 89, 106/2003 vp, VaVM 20/2003 vp, LTA 63-65/2003 vp, (mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta)

Hyväksyttiin

Tiistai 11.11.2003

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2002

K 1/2003 vp, UaVM 10/2003 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 11.11.2003

Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain 10 §:n muuttamisesta

HE 65/2003 vp, StVM 14/2003 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 14.11.2003

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 86/2003 vp, StVM 15/2003 vp, LA 65/2003 vp (mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä

HE 84/2003 vp, LiVM 4/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

HE 123/2003 vp, LiVM 5/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta

HE 124/2003 vp, LiVM 6/2003 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 19/2003 vp - HE 50/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 3 ja 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia ja tuloverolakia. Verontilityslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että seurakuntien yhteisöveron jako-osuutta korotetaan 1,7 prosentista 0,1 prosenttiyksiköllä 1,8 prosenttiin yhteisöveron tuotosta ja valtion jako-osuutta alennetaan vastaavasti 78,55 prosentista 78,45 prosenttiin.

Tuloverolakiin ja verontilityslakiin ehdotetaan tehtäväksi yhteisöveron jako-osuusmuutoksia vastaavat muutokset. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että muiden kuin yhteisöverojen ennakonpalautukset verovuodelta 2003 tehtävistä tilityksistä lähtien vähennetään verotuksen päättymiskuukaudelta tehtävässä tilityksessä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustajien Iivo Polvi /vas, Kari Uotila /vas, Jyri Häkämies /kok, Jari Koskinen /kok, Pekka Kuosmanen /kok, Irja Tulonen /kok, Anni Sinnemäki /vihr, sekä Bjarne Kallis /kd vastalauseet.

VaVM 20/2003 vp - HE 89/2003 vp , HE 106/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi Hallituksen esitys vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 89/2003 vp) täydentämisestä

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että ehdotus vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi hyväksytään muutoin hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena, paitsi momenttien 15.03.01, 26.01.23, 31.24.78 ja 31.99.89 osalta muutettuna.

Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja,432 2056, valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081,valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055

Mietintöön sisältyy edustajien Kari Uotila /vas, Mikko Immonen /vas, Mikko Kuoppa /vas sekä Anni Sinnemäki /vihr vastalauseet

VaVM 21/2003 vp - HE 113/2003 vp, Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia väliaikaisesti siten, että luottolaitosten niin sanottujen järjestämättömien saamisten korkoja ei luettaisi veronalaisiksi tuloiksi verovuosilta 2003 ja 2004 toimitettavissa verotuksissa.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

MmVM 2/2003 vp - HE 59/2003 vp Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kalenterivuodelta perittävää kalastuksenhoitomaksua korotettavaksi 15 eurosta 20 euroon ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta perittävää kalastuksenhoitomaksua korotettavaksi viidestä eurosta kuuteen euroon.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

Mietintöön sisältyy edustajien Matti Kauppila /vas, Unto Valpas /vas vastalause.

StVM 16/2003 vp - HE 69/2003 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että työmarkkinatukeen sovellettavaa tarveharkintaa lievennettäisiin puolison tulojen osalta. Muutos ehdotetaan toteutettavaksi korottamalla vähennystä, joka tehdään puolison tuloista ennen tarveharkinnan suorittamista. Vähennyksen enimmäismäärä korotettaisiin 236 eurosta kuukaudessa 536 euroon kuukaudessa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067).

TaVM 3/2003 vp - HE 95/2003 vp Hallituksen esitys laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta sekä laiksi sähkömarkkinalain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Lailla sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta perustetaan sähkön alkuperätakuujärjestelmä, jonka avulla sähköntuottajat voivat varmentaa tuottamansa sähkön tuotantotavan ja energialähteet. Alkuperätakuita myönnetään ensivaiheessa uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

HaVM 6/2003 vp - HE 79/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräissä oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan laeissa olevat viittaukset hallintolailla korvattuihin hallinnon yleislakeihin viittauksiksi hallintolakiin.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samanaikaisesti hallintolain kanssa 1 päivänä tammikuuta 2004.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

TaVM 4/2003 vp - HE 60/2003 vp Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Samalla ehdotetaan muutettavaksi pienen ja keskisuuren yrityksen määritelmää komission uuden suosituksen mukaiseksi. Sen mukaan pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka koko vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Suosituksessa määritellään lisäksi yrityksen riippumattomuuden edellytykset.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

TaVM 5/2003 vp - HE 114/2003 vp Hallituksen esitys laiksi sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Lakia esitetään muutettavaksi siten, että korvausrahaston vähimmäispääomaa korotetaan 50 miljoonasta markasta, noin 8,4 miljoonasta eurosta, 12 miljoonaan euroon, josta rahana maksettavan osuuden on oltava vähintään 4,2 miljoonaa euroa. Pääoman ja rahana maksettavan pääoman välinen erotus voidaan kattaa vakuutuksen ohella tai lisäksi luottolaitoksen antamalla sitovalla luottolupauksella.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 11.11.2003

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2002

K 14/2003 vp

Sivistysvaliokuntaan

Keskiviikko 12.11.2003

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

LA 117/2003 vp (Eero Akaan-Penttilä /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta

LA 118/2003 vp (Eero Akaan-Penttilä /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki luonnonsuojelulain 49 ja 53 §:n muuttamisesta

LA 132/2003 vp (Jari Koskinen /kok ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Laki neljän kiitos-, katumus- ja rukouspäiväjulistuksen antamisesta

LA 136/2003 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 21 ja 22 §:n muuttamisesta

LA 139/2003 vp (Sari Essayah /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki metsälain 18 §:n muuttamisesta

LA 141/2003 vp (Pertti Hemmilä /kok ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Torstai 13.11.2003

Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

LA 119/2003 vp (Saara Karhu /sd ym.)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Ulkomaalaislaki

LA 126/2003 vp (Eva Biaudet /r)

Hallintovaliokuntaan

Laki opintotukilain 19 §:n muuttamisesta

LA 140/2003 vp (Unto Valpas /vas ym.)

Sivistysvaliokuntaan

MUUTA

Torstai 13.11.2003

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen

KA 4/2003 vp (Jutta Urpilainen /sd ym.)

Loppuun käsitelty

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 14.11.2003

U 55/2003 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kaivannaisteollisuuden jätehuolto)

Ympäristövaliokuntaan ja Talousvaliokuntaan

U 56/2003 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (ilmanlaadun metallidirektiivi)

Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.