Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 45/2003

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 4.11.2003

Hallituksen esitys Kirgisian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 25/2003 vp, UaVM 9/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta

HE 68/2003 vp, VaVM 16/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Slovenian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 90/2003 vp, VaVM 17/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Kirgistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 91/2003 vp, VaVM 18/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys 90. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 75/2003 vp, TyVM 3/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain, työttömyysturvalain 14 luvun 3 §:n, työttömyyskassalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 98/2003 vp, TyVM 5/2003 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 10/2003 vp - K 1/2003 vp Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2002

Eduskunta on 17 päivänä toukokuuta 2003 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi kertomuksen ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2002

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että mietintö lähetetään tiedoksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnalle sekä valtioneuvostolle. (Valiokuntaneuvos Antti-Juha Pelttari, 432 2060)

StVM 14/2003 vp - HE 65/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain 10 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi kansanterveyslakiin ja erikoissairaanhoitolakiin terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskevat työntekijän ja työnantajan velvollisuuksia täsmentävät säännökset.

Esityksen mukaan terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulee huolehtia siitä, että terveydenhuollon henkilöstö peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen osallistuu riittävästi heille järjestettyyn täydennyskoulutuksen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 15/2003 vp - HE 86/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että ikääntyneellä etuuden saajalla on oikeus saada soviteltua työttömyysetuutta enimmäismaksuajan täyttymisen sitä estämättä.

Työttömyysturvalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työnteon estyessä rakennus taikka metsätyöalalla pakkasen vuoksi henkilölle voidaan työttömyysetuuksien sovittelusäännöistä poiketen maksaa täyttä työttömyysetuutta yksittäisten työttömyyspäivien ajalta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy edustajien Merikukka Forsius /vihr ja Erkki Virtanen /vas vastalauseet

LiVM 4/2003 vp - HE 84/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä lailla, jota sovellettaisiin järjestelmän perustamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen ja järjestelmään sisältyvien tietojen luovuttamiseen. Lain tarkoituksena olisi järjestää yleisiä ja yksityisiä teitä sekä katuja koskevat tiedot käsittävä valtakunnallinen tietojärjestelmä ja tietopalvelu, josta vastaisi Tiehallinto

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker puh. 432 2082).

LiVM 5/2003 vp - HE 123/2003 vp Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia. Lakiin tehtäisiin vuoden 2004 alusta voimaan tulevista hallintolaista ja kielilaista johtuvat muutokset.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker puh. 432 2082).

LiVM 6/2003 vp - HE 124/2003 vp Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin vuoden 2004 alusta voimaan tulevasta hallintolaista johtuvat muutokset.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker puh. 432 2082).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 4.11.2003

Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 99/2003 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 100/2003 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 101/2003 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 102/2003 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla säännöksillä

HE 103/2003 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi pelastuslain 91 §:n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 104/2003 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys meripelastuslain muuttamisesta

HE 105/2003 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 89/2003 vp) täydentämisestä

HE 106/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi veronkantolain 4 a §:n ja valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta

HE 107/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Senaatti-kiinteistöistä

HE 108/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan, Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n, asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 27 §:n ja liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

HE 109/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 110/2003 vp

Talousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys ajoneuvoverolaiksi

HE 111/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys polttoainemaksulaiksi

HE 112/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 113/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

HE 114/2003 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys valtion eläkelain kuntoutusta koskevien säännösten muuttamisesta

HE 115/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi tullilain ja pakkokeinolain muuttamisesta

HE 116/2003 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys hallintolain edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

HE 117/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä

HE 118/2003 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

HE 119/2003 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arkistolain muuttamisesta

HE 120/2003 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

HE 121/2003 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

HE 122/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

HE 123/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta

HE 124/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta

HE 126/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys yleistä tuoteturvallisuutta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

HE 127/2003 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ydinenergialain muuttamisesta

HE 128/2003 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin

HE 129/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vakuutuskassalain muuttamisesta

HE 130/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön sekä edellä sanottujen lakien muuttamisesta

HE 131/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaalisista yrityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 132/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki ydinenergialain muuttamisesta

LA 134/2003 vp (Anni Sinnemäki /vihr)

Talousvaliokuntaan

Torstai 6.11.2003

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta ja eduskunnan vaalisäännön 1 §:n muuttamisesta

PNE 3/2003 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Perjantai 7.11.2003

Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 125/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 5.11.2003

Kuntatalouden turvaaminen

VK 2/2003 vp

Asia on loppuun käsitelty

Yksi käsittely

Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

LJL 1/2003 vp, PeVM 1/2003 vp

Asia on loppuun käsitelty

SUURI VALIOKUNTA

Keskiviikko 5.11.2003

U 49/2003 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (polkumyynti- ja tasoitustulliperusasetusten muutokset)

Ulkoasiainvaliokuntaan, Valtiovarainvaliokuntaan

U 50/2003 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (siviili-ilmailun turvaamista koskevien sääntöjen muuttaminen)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

U 51/2003 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (fluoratut kasvihuonekaasut)

Ympäristövaliokuntaan

Perjantai 7.11.2003

U 52/2003 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (vuoden 1916 Yhdysvaltojen polkumyyntilain soveltamisen vaikutuksilta suojautuminen)

Ulkoasiainvaliokuntaan, Talousvaliokuntaan

U 53/2003 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

U 54/2003 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (synteettiset huumausaineet)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.