Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 42/2003

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 15.10.2003

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2001

K 11/2003 vp, UaVM 7/2003 vp

Hyväksyttiin

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi valtiontilintarkastajien johtosäännön 17 §:n muuttamisesta

PNE 2/2003 vp , VaVM 13/2003 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 14.10.2003

Hallituksen esitys laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

HE 43/2003 vp, StVM 12/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta

HE 45/2003 vp, TyVM 2/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen yhteistoteutuksesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 34/2003 vp, YmVM 3/2003 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 3/2003 vp - HE 72/2003 vp Hallituksen esitys laiksi talousneuvostosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi talousneuvostosta annettua lakia niin, että talousneuvosto siirretään valtiovarainministeriön alaisuudesta valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Talousneuvoston sihteeristö on siirretty jo vuonna 1997 valtioneuvoston kansliaan.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen, 432 2044 )

UaVM 8/2003 vp - HE 18/2003 vp Hallituksen esitys Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi Azerbaidzhanin tasavallan kanssa 26 päivänä helmikuuta 2003 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Azerbaidzhanin tasavallan kanssa.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

VaVM 14/2003 vp - HE 51/2003 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain soveltamista jatkettaisiin vuosina 2004-2007 alkaneeseen työskentelyyn.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 15/2003 vp - HE 52/2003 vp Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annettua lakia. Pienet ja keskisuuret yritykset voisivat tehdä verotuksessa korotetut poistot myös vuosina 2004-2006 tekemiensä käyttöomaisuusinvestointien hankintamenoista. Käyttöomaisuuden hankintamenosta tehtävän poiston enimmäismäärä kolmena ensimmäisenä verovuonna olisi säännönmukainen poisto korotettuna 50 prosentilla. Huojennuksen soveltamisala pysyisi pääosin ennallaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 16/2003 vp - HE 68/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yksivuotinen laki, jolla tapaturma- ja liikennevakuutuksen täyskustannusvastuun periaatteen toteuttamista jatketaan vuonna 2004. Tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitokselta peritään tähän tarkoitukseen yhteensä 51 600 000 euron suuruinen maksu. Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 17/2003 vp - HE 90/2003 vp Hallituksen esitys Slovenian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Slovenian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi syyskuussa 2003 tehdyn sopimuksen.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 18/2003 vp - HE 91/2003 vp Hallituksen esitys Kirgistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kirgistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi huhtikuussa 2003 tehdyn sopimuksen. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

HaVM 5/2003 vp - LA 124/2003 vp Laki järjestyslain 14 §:n muuttamisesta

Aloitteessa ehdotetaan koirakuria koskevan järjestyslain (612/2003 ) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan selkeyttämistä. Koiran omistajan tai haltijan on ehdotuksen mukaan pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua.

Hallintovaliokunta hyväksyi lakialoitteen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

StVM 13/2003 vp - HE 66/2003 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia. Ehdotuksen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitaidon selvittämisestä syntyneet kustannukset korvattaisiin valtion varoista. Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 14.10.2003

Hallituksen esitys Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 87/2003 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 88/2003 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi

HE 89/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Slovenian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 90/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Kirgistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 91/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen ja sen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi

HE 92/2003 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

HE 93/2003 vp

Sivistysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta toimenpiteille, joiden seurauksena valtio voi luopua enemmistöomistuksesta Fortum Oyj -konsernin öljyliiketoiminnasta siten, että määräysvalta öljyliiketoimintaa harjoittavassa osakeyhtiössä säilyy valtiolla yhdessä valtionyhtiö Fortum Oyj:n kanssa

HE 94/2003 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta sekä laiksi sähkömarkkinalain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 95/2003 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta annetun lain muuttamisesta

HE 96/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

HE 97/2003 vp

Työelämä ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain, työttömyysturvalain 14 luvun 3 §:n, työttömyyskassalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 98/2003 vp

Työelämä ja tasa-arvovaliokuntaan

Keskiviikko 15.10.2003

Laki yrittäjien työvoimakustannusten alentamisesta

LA 121/2003 vp (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

LA 120/2003 vp (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

LA 72/2003 vp (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki kansalaisuusalain 17 §:n muuttamisesta

LA 94/2003 vp (Minna Sirnö /vas)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

LA 107/2003 vp (Pehr Löv /r ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

LA 113/2003 vp (Lyly Rajala /kd)

Lakivaliokuntaan

Torstai 16.10.2003

Laki avioliittolain 48 §:n muuttamisesta

LA 114/2003 vp (Marja Tiura /kok ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki ajoneuvoverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

LA 125/2003 vp (Raimo Vistbacka /ps ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

LA 127/2003 vp (Timo Soini /ps ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on kansanedustaja Sari Essayahille myönnetty vapautusta perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä ja hänen tilalle on valittu kansanedustaja Toimi Kankaanniemi.

SUURI VALIOKUNTA

U 40/2003 vp ehdotuksesta komission direktiiviksi (markkinoiden väärinkäyttö)

Talousvaliokuntaan

U 41/2003 vp ehdotuksesta komission direktiiviksi (markkinoiden väärinkäyttö)

Talousvaliokuntaan

U 42/2003 vp ehdotuksesta komission asetukseksi (markkinoiden väärinkäyttö)

Talousvaliokuntaan

U 43/2003 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen muuttamisesta (tullimenettelyt)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 44/2003 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (rekisterin vaihtoa koskeva asetus)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

U 45/2003 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (vinjettidirektiivin muutokset)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.