Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 41/2003

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 8.10.

Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

A 1/2003 vp, UaVM 5/2003 vp

Hyväksyttiin

Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä

A 2/2003 vp, UaVM 6/2003 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 7.10.2003

Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

HE 42/2003 vp, StVM 8/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 61/2003 vp, StVM 9/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

HE 67/2003 vp, StVM 10/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

HE 30/2003 vp, StVM 11/2003 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 7/2003 vp - K 11/2003 vp Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2001

Ulkoasiainvaliokunta päätti että mietintö lähetetään tiedoksi Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnalle ja hallitukselle. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

VaVM 12/2003 vp - HE 54/2003 vp Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2004

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2004. Kansaneläkelaitoksen rahoituksen turvaamiseksi Kansaneläkelaitokselle tilitettäisiin vuonna 2004 arvonlisäveron tuotosta 1 000 miljoonaa euroa. Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana

VaVM 13/2003 vp - PNE 2/2003 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi valtiontilintarkastajien johtosäännön 17 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyy valtiontilintarkastajien johtosäännön siirtymäsäännöksen muutos. Ehdotuksen mukaan johtosäännön mukainen palkkio vaalikaudelle 2003-2007 valituille valtiontilintarkastajille maksettaisiin vuoden 2005 sijasta jo vuoden 2004 alusta.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi puhemiesneuvoston esityksen muuttamattomana

LiVM 3/2003 vp - HE 39/2003 vp Hallituksen esitys luotsauslaiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi luotsauslaki, jolla kumottaisiin nykyinen luotsauslaki. Esityksen mukaan luotsauspalvelujen tuottaminen annettaisiin perustettavaksi ehdotetulle Luotsausliikelaitokselle, jonka olisi tarjottava luotsauspalveluja kaikilla luotsattaviksi määritellyillä väylillä Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella. Luotsinkäyttövelvollisuutta ei ehdoteta muutettavaksi. Laista poistettaisiin luotsausmaksun huojennusta koskeva säännös. Laki liittyy vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 2/2003 vp - HE 38/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi Varustamoliikelaitoksesta, Luotsausliikelaitoksesta ja Merenkulkulaitoksesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäviksi uudet lait Varustamoliikelaitoksesta, Luotsausliikelaitoksesta ja Merenkulkulaitoksesta. Näillä laeilla kumotaan merenkulkulaitoksesta annettu laki. Esitykseen liittyy erikseen eduskunnalle annettava esitys luotsauslaiksi.

Esityksessä ehdotetaan, että nykyisestä Merenkulkulaitoksesta siirretään valtion liikelaitoksiksi varustamotoiminnot ja luotsaus. Perustettavaan Varustamoliikelaitokseen siirtyisivät jäänmurto ja monitoimimurtajien kaupallinen toiminta, raskaiden väyläalusten operointi, eräiden merenmittaus- ja tutkimusalusten hoito sekä yhteysalusliikenne erillisenä tulosyksikkönä. Perustettavaan Luotsausliikelaitokseen siirtyisivät alusten luotsaukset. Merenkulkulaitos toimisi edelleen talvimerenkulun avustamisesta, väylänpidosta, merikartoituksesta, meriliikenteen ohjauksesta ja luotsauksesta, yhteysalusliikennepalveluista sekä alusturvallisuudesta ja merenkulun tuki- ja tietopalveluista vastaavana viranomaisena. Se hankkisi valtioneuvoston, liikenne- ja viestintäministeriön ja eduskunnan päätösten mukaiset merenkulun toimintaedellytysten ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvittavat tuotteet ja palvelut perustettavilta liikelaitoksilta ja markkinoiden kehittymisen ja kilpailun avaamisen myötä myös toimialan yrityksiltä. Merenkulkulaitos tuottaisi itse edelleen väylänpidon, merikartoituksen ja meriliikenteen ohjauksen tarvitsemia tuotteita ja palveluja.

Ehdotuksen mukaan Varustamoliikelaitos olisi valtion liikelaitoksista annetun lain mukainen valtion liikelaitos, joka toimisi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ja olisi sen ohjauksessa. Varustamoliikelaitoksen toimialana olisi vesiliikennettä palveleva toiminta tuottamalla pääasiassa jäänmurtopalveluja, monitoimialusten erikoispalveluja, väylänhoito- ja öljyntorjuntapalveluja sekä yhteysalusliikennepalveluja. Lisäksi se harjoittaisi alusten hoitopalvelu- ja rahtaustoimintaa.

Myös Luotsausliikelaitos olisi valtion liikelaitoksista annetun lain mukainen valtion liikelaitos, joka vastaisi luotsauspalvelujen tuottamisesta ja joka myös toimisi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ja sen ohjauksessa. Luotsausliikelaitoksen toimialana olisivat vesiliikenteen turvallisuutta ja toimintaedellytyksiä tukevat palvelut ja niiden kehittäminen ensisijaisesti luotsauspalvelujen ja niihin liittyvien muiden palvelujen ja tuotteiden avulla.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

StVM 12/2003 vp - HE 43/2003 vp Hallituksen esitys laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion vuonna 1999 Kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annettua lakia. Voimassa olevan lain mukaan Kansaneläkelaitoksen on rahoitettava vuonna 1999 toteutetusta valtion takuusuorituksen vähentämisestä aiheutunut noin 84,1 miljoonan euron suuruinen rahoitusvaje vuoden 2003 loppuun mennessä. Rahoitusvajeesta oli vuoden 2002 lopussa katettu 23,3 miljoonaa euroa. Rahoitusvelvollisuuden loppuun saattamiseksi ehdotetaan, että Kansaneläkelaitokselle laissa asetettua määräaikaa jatketaan vuoden 2005 loppuun. Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 7.10.2003

Hallituksen esitys Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta

HE 78/2003 vp,

Ulkoasiainvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin

HE 79/2003 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräiden maatalouden alaan kuuluvien lakien kumoamisesta annetun lain 3 §:n 2 momentin kumoamisesta

HE 81/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta

HE 82/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

HE 83/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä

HE 84/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys viimeistä eläkelaitosta koskevien säännösten tarkistamiseksi ja tietosuojaa koskevien säännösten säätämiseksi pysyväksi lainsäädännöksi

HE 85/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 86/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 8.10.2003

Laki valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

LA 122/2003 vp (Osmo Soininvaara /vihr)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

LA 123/2003 vp (Timo Soini /ps ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki järjestyslain 14 §:n muuttamisesta

LA 124/2003 vp (Rakel Hiltunen /sd ym.)

Hallintovaliokuntaan

Torstai 9.10.2003

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LA 96/2003 vp (Merikukka Forsius /vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

LA 97/2003 vp (Satu Hassi /vihr ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki jäteverolain muuttamisesta

LA 98/2003 vp (Ulla Anttila /vihr ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki autoverolain 51 §:n muuttamisesta

LA 99/2003 vp (Ulla Anttila /vihr ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

LA 100/2003 vp (Osmo Soininvaara /vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki siviilipalveluslain 23 a §:n muuttamisesta

LA 101/2003 vp (Rosa Meriläinen /vihr ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

LA 108/2003 vp (Jyrki Kasvi /vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki opintotukilain 14 a §:n muuttamisesta

LA 112/2003 vp (Janina Andersson /vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 3 ja 9 §:n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

LA 116/2003 vp (Ulla Anttila /vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tieliikennelain 72 §:n muuttamisesta

LA 110/2003 vp (Esa Lahtela /sd ym.)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Perjantai 10.10.2003

Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

HE 80/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 7.10.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi valittiin kansanedustaja Anneli Jäätteenmäki.

Keskiviikko 8.10.

Kansanedustaja Jutta Urpilaiselle myönnettiin ero Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä.

Perjantai 10.10

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaalissa jäseneksi valittiin kansanedustaja Satu Taiveaho ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle kansanedustaja Jutta Urpilainen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.