Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 40/2003

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 30.9.2003

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2002

K 6/2003 vp, StVM 7/20003 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 30.9.2003

Hallituksen esitys päätöksen 76/787/ EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom hyväksymisestä ja laiksi sen voimaan saattamisesta sekä laiksi vaalilain muuttamisesta

HE 27/2003 vp, PeVM 2/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

HE 36/2003 vp VaVM 10/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

HE 37/2003 vp, VaVM 11/2003 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 3.10.2003

Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun 4 §:n ja merimieslain 32 b §:n muuttamisesta

HE 22/2003 vp, TyVM 1/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta ja laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

HE 33/2003 vp, YmVM 2/2003 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 11/2003 vp - HE 30/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Esityksen mukaan tartuntatautilaissa säädettäisiin voimassa olevia säännöksiä tarkemmin tartuntatauti-ilmoituksentekemisestä, ilmoituksiin sisällytettävistä ja tartuntatautirekisteriin talletettavista tiedoista sekä rekistereihin talletettujen tietojen säilyttämisestä. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan sairaanhoitopiirin vastaava lääkäri voisi ylläpitää lääkkeille erityisen vastustuskykyisten mikrobien ilmenemisen ja leviämisen estämiseksi mainittujen mikrobien kantajista erillistä rekisteriä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

StVM 10/2003 vp - HE 67/2003 vp Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kokonaiskustannuksista kuuluisi perusturvaosuuteen 40,4 prosenttia ja lisäturvaosuuteen 59,6 prosenttia. Perusturvaosuuden rahoituksessa Kansaneläkelaitoksen osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kokonaiskustannuksista nousisi 26 prosentista 30,8 prosenttiin ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen osuus laskisi 15,09 prosentista 9,6 prosenttiin.

Lisäturvan rahoituksessa valtion osuus ehdotetaan alennettavaksi nykyisestä 32,95 prosentista 27,8 prosenttiin kokonaiskustannuksista ja maatalousyrittäjien vakuutusmaksuosuus nykyisestä 32,95 prosentista 31,8 prosenttiin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

(Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

StVM 9/2003 vp - HE 61/2003 vp Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Esityksen mukaan apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita tarkistettaisiin ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos.

Sosiaali- ja terveysvaliovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana

(Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

StVM 8/2003 vp - HE 42/2003 vp Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Kunnalliselle eläkelaitokselle säädettäisiin velvollisuus järjestää ammatillista kuntoutusta henkilölle, jolla voidaan todeta olevan sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva uhka joutua kunnallisessa eläkelaissa tarkoitetulla tavalla työkyvyttömäksi. Esityksen mukaan ammatillinen kuntoutus olisi viranhaltijan ja työntekijän oikeus ja sen saamisen edellytyksistä säädettäisiin laissa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

(Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

YmVM 3/2003 vp - HE 34/2003 vp Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen yhteistoteutuksesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Sopimuksella luodaan puitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle yhteisesti toteutettavilla hankkeilla sekä päästövähennysten ja sallittujen päästömääräyksiköiden luovuttamiselle ja hankkimiselle sopimuspuolten välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen ja Kioton pöytäkirjan mukaisesti

Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona molemmat sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että niiden valtiosääntöjen mukaiset edellytykset sopimuksen voimaantulolle on täytetty.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos 432 2089).

TyVM 2/2003 vp - HE 45/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta

Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen, eräisiin muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle matka- ja muiden ylläpitokustannusten korvauksena maksettavan ylläpitokorvauksen tasoa korotettaisiin 7 eurosta 8 euroon päivältä.

Työssäkäyntialueensa tai kotikuntansa ulkopuolella työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen osallistuvalle maksetaan eräin edellytyksin ylläpitokorvaus korotettuna. Korotetun ylläpitokorvauksen suuruudeksi ehdotetaan 16 euroa päivältä nykyisen 14 euron sijasta.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi lakiehdotukset muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Bäckström 432 2670)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 30.9.2003

Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

HE 77/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

LA 61/2003 vp (Markus Mustajärvi /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lastensuojelulain 16 §:n muuttamisesta

LA 86/2003 vp (Marjukka Karttunen /kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

LA 87/2003 vp (Arto Satonen /kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Lakialoite LA 91/2003 vp (Tero Rönni /sd)

HE 36/2003 vp, VaVM 10/2003 vp

Liikennevaliokuntaan

Torstai 2.10.2003

Laki sairausvakutuuslain 9 §:n muuttamisesta

LA 102/2003 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki varainsiirtoverolain 15 ja 20 §:n muuttamisesta

LA 103/2003 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

LA 104/2003 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki lapsiasiainvaltuutetusta

LA 105/2003 vp (Sari Essayah /kdym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

LA 106/2003 vp (Kari Kärkkäinen /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 109/2003 vp (Leena Rauhala /kd)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

LA 84/2003 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 7 luvun 1 §:n ja 9 luvun 4 §:n muuttamisesta

LA 90/2003 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 30.9.2003

Eduskunnan valiokuntien täydennysvaaleissa hallintovaliokunnan jäseneksi valittiin edustaja

Juha Rehula ja varajäseneksi edustaja Aulis Ranta-Muotio. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi edustaja Pehr Löv ja varajäseneksi Eva Biaudet. Ympäristövaliokunnan jäseneksi edustaja Mikaela Nylander.

Perjantai 3.10.2003

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Antti Kaikkonen on pyytänyt vapautusta Euroopan Neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsenyydsestä.

Valtioneuvoston selonteko konventin tuloksista ja valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssiin

VNS 2/2003 vp, UaVM 4/2003 vp

Hyväksyttiin

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 3.10.2003

U 37/2003 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (emo- ja tytäryhtiöiden verojärjestelmä).

Valtiovarainvaliokuntaan

U 38/2003 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

(virka-apudirektiivin muuttaminen)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.