Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 39/2003

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 11/2003 vp - HE 37/2003 vp Hallituksen esitys valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) soveltamista Metsähallitukseen myöhennettäisiin yhdellä vuodella vuoden 2004 alusta vuoden 2005 alkuun.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056)

TyVM 1/2003 vp - HE 22/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun 4 §:n ja merimieslain 32 b §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työsopimuslain ja merimieslain osittaista hoitovapaata koskevia säännöksiä. Lakiehdotusten mukaan oikeus osittaiseen hoitovapaaseen olisi työntekijällä, joka on ollut saman työnantajan työssä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, kun voimassa olevien lakien mukaan edellytetään 12 kuukauden työssäoloa viimeisten 24 kuukauden aikana.

Oikeutta osittaisen hoitovapaan käyttöön ehdotetaan laajennettavaksi myös siten, että työntekijä voisi olla osittaisella hoitovapaalla siihen saakka, kun hänen perusopetuksessa olevan lapsensa toinen lukuvuosi päättyy. Voimassa olevien lakien mukaan osittaisella hoitovapaalla voi olla sen kalenterivuoden loppuun, jolloin lapsen ensimmäinen lukukausi peruskoulussa päättyy.

Lisäksi ehdotetaan säännöstasolla täsmennettäväksi osittaisen hoitovapaan käyttöön liittyvää periaatetta, jonka mukaan vanhemmat voivat pitää osittaista hoitovapaata saman kalenterijakson aikana, mutta eivät saa olla osittaisella hoitovapaalla yhtäaikaisesti lasta hoitamassa.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

YmVM 2/2003 vp - HE 33/2003 vp Hallituksen esitys laiksi aluksista aiheutuvien vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta ja laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annettua lakia (alusjätelaki) ja ympäristönsuojelulakia siten, että niillä voidaan panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi aluksilla syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa (alusjätedirektiivi).

Alusjätelakia muutettaisiin siten, että aluksella syntyvät kiinteät jätteet ja käymäläjätevedet liitetään niin sanottuun ei-erityismaksua -järjestelmään, jossa perittävät maksut eivät riipu jätetyn jätteen määrästä. Tämä järjestelmä laajennettaisiin koskemaan kaikkia aluksia lukuun ottamatta sellaisia kalastusaluksia ja huvialuksia, jotka voivat ottaa enintään 12 matkustajaa.

Alusjätelakiin lisättäisiin sataman määritelmä ja säännös satamien velvollisuudesta laatia aluksista peräisin olevia jätteitä koskeva jätehuoltosuunnitelma. Lisäksi nykyisin asetustasoiset määritelmäsäännökset lisättäisiin alusjätelakiin.

Ympäristönsuojelulakiin lisättäisiin säännös, jonka nojalla satamien ympäristölupaa koskevassa lupaharkinnassa olisi otettava jätehuoltosuunnitelman vaatimukset huomioon, ja luvassa olisi annettava tarpeelliset määräykset jätehuoltosuunnitelmasta.

Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 23.9.2003

Hallituksen esitys laiksi talousneuvostosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

HE 72/2003 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi metsälain muuttamisesta

HE 73/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:n, sosiaalihuoltolain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

HE 74/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys 90. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 75/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

HE 76/2003 vp

Ympäristövaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Keskiviikko 24.9.2003

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä sekä eduskunnan päätöksiksi eduskunnan kanslian ohjesäännön ja valtion tilintarkastajien johtosäännön muuttamisesta

PNE 1/2003 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi valtiontilintarkastajien johtosäännön 17 §:n muuttamisesta

PNE 2/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki autoverolain 51 §:n muuttamisesta

LA 57/2003 vp (Esa Lahtela /sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta

LA 83/2003 vp (Hanna-Leena Hemming /kok ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki lastensuojelulain 40 §:n muuttamisesta

LA 85/2003 vp (Paula Risikko /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta

LA 88/2003 vp (Pekka Kuosmanen /kok)

Talousvaliokuntaan

Laki Suomen perustuslain 28 §:n muuttamisesta

LA 89/2003 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain ja työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

LA 92/2003 vp (Matti Väistö /kesk

Hallintovaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 24.9.2003

Valtioneuvoston selonteko Makedonian Concordia-operaation voimankäyttösääntöjä koskevasta varaumasta sekä Naton voimankäyttösäännöistä evakuointitilanteessa

VNS 3/2003 vp, UaVM 3/2003 vp

Palautekeskustelu

Hyväksyttiin

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on:
-työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi valittu kansanedustaja Susanna Haapoja,
-hallintovaliokunnan varajäsenyydestä on kansanedustaja Markku Koski pyytänyt vapautusta sen johdosta, että hänet on valittu ensimmäisen varapuhemiehen tehtävään,
- hallintovaliokunnan jäsenyydestä pyytänyt vapautusta kansanedustaja Aulis Ranta-Muotio,
-sivistysvaliokunnan jäsenyydestä pyytänyt vapautusta kansanedustaja Pehr Löv
-työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä vapautusta pyytänyt kansanedustaja Eva Biaudet sekä ympäristövaliokunnan jäsenyydestä on vapautusta pyytänyt kansanedustaja Christina Gestrin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.