Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 38/2003

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 16.9.2003

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta

HE 40/2003 vp, LaVM 2/2003 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 7/2003 vp - K 6/2003 vp Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2002

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi kertomuksen ja mietintö lähetetään tiedoksi Kansaneläkelaitoksen valtuutetuille.

(Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067 )

UaVM 3/2003 vp - VNS 3/2003 vp Valtioneuvoston selonteko Makedonian Concordia-operaation voimankäyttösääntöjä koskevasta varaumasta sekä Naton voimankäyttösäännöistä evakuointitilanteessa

Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta saattaa mietinnön valtioneuvoston tietoon.

(Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

VaVM 10/2003 vp - HE 36/2003 vp Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan maatilatalouden tuloverolakia muutettavaksi siten, että pinta-alaperusteisessa metsäverotuksessa myönnettävän uudistamisvähennyksen ja taimikkovähennyksen määriä tarkistetaan vähennysten perusteena olevien menojen nousun johdosta. Uudistamisvähennyksen määrä kylvöalueilla nousisi 310 eurosta 340 euroon ja istutusalueilla 590 eurosta 650 euroon hehtaarilta. Taimikkovähennys nousisi 160 eurosta 170 euroon hehtaarilta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 16.9.2003

Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

HE 42/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2002

K 10/2003 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Keskiviikko 17.9.2003

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004

HE 55/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2004 veroasteikkolaiksi

HE 48/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

HE 49/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 3 ja 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

HE 50/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

HE 51/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

HE 52/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 53/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2004

HE 54/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

HE 56/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys saamen kielilaiksi

HE 46/2003 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi alueen pelastustoimen valtionavustuksesta

HE 47/2003 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

HE 57/2003 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

HE 58/2003 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

HE 59/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

HE 60/2003 vp

Talousvaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

HE 43/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 61/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

HE 62/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

HE 63/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta

HE 64/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain 10 §:n muuttamisesta

HE 65/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n muuttamisesta

HE 66/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

HE 67/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta

HE 68/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta

HE 69/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

HE 70/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

HE 71/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 44/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta

HE 45/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Perjantai 19.9.2003

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2002

K 12/2003 vp

Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on:

valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä edustaja Markku Koski pyytänyt vapautusta sen johdosta, että hänet on valittu ensimmäisen varapuhemiehen tehtävään.

ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä vapautusta pyytänyt edustaja Kauko Juhantalo ja ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä edustaja Kyösti Karjula.

ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi valittu edustaja Anneli Jäätteenmäki ja varajäseneksi edustaja Kauko Juhantalo sekä

valtiovarainvaliokunnan jäseneksi valittu edustaja Kyösti Karjula ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle edustaja Esko Kiviranta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.