Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 36/2003

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 2.9.2003

Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi.

HE 31/2003 vp

Lakivaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi rikoslain 17 luvun 1 a §:n muuttamisesta.

HE 32/2003 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta ja laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta.

HE 33/2003 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen yhteistoteutuksesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

HE 34/2003 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

HE 35/2003 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

HE 36/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta.

HE 37/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 4.9.2003

Laki työsopimuslain 2 luvun 16 §:n muuttamisesta

LA 26/2003 vp (Jukka Roos /sd ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 23 e §:n muuttamisesta

LA 34/2003 vp (Pentti Tiusanen /vas)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta.

LA 35/2003 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

LA 52/2003 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Lakivaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

LA 55/2003 vp (Päivi Räsänen /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työaikalain 37 §:n muuttamisesta

LA 64/2003 vp (Matti Kauppila /vas ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 4 luvun 6 §:n 1 ja 2 momentin kumoamisesta

LA 65/2003 vp (Matti Kauppila /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

LA 66/2003 vp (Matti Kangas /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työterveyshuoltolain 12 §:n muuttamisesta

LA 67/2003 vp (Matti Kangas /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki osakeyhtiölain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta

LA 70/2003 vp (Timo Seppälä /kok ym.)

Talousvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 8 §:n muuttamisesta

LA 71/2003 vp (Reino Ojala /sd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

LA 74/2003 vp (Mikko Kuoppa /vas)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 23 §:n muuttamisesta

LA 75/2003 vp (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

LA 76/2003 vp (Erkki Pulliainen /vihr)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 3.9.2003

Valtioneuvoston selonteko konventin tuloksista ja valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssiin

Valtioneuvoston selonteko VNS 2/2003 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan, Suureen Valiokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Keskiviikko 3.9.2003

U 27/2003 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi liikkuviin koneisiin asennettavien polttomoottorien kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 97/68/EY muuttamisesta (työkoneiden ja laitteiden päästöt) (käsitelty aiemmin tunnuksella E 152/2002 vp)

Ympäristövaliokuntaan

U 28/2003 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (Euratom) ydinlaitosten turvallisuuden alalla sovellettavista perusvelvollisuuksista ja yleisistä periaatteista sekä ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (Euratom) käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta (ydinturvadirektiivit)

Talousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.