Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 25/2003

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 16.6.2003

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2002

K 5/2003 vp, VaVM 2/2003 vp

Asia on loppuun käsitelty

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2002

K 7/2003 vp, VaVM 4/2003 vp

Asia on loppuun käsitelty

Tiistai 17.6.2003

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2002

K 8/2003 vp, TaVM 2/2003 vp

Asia on loppuun käsitelty

Keskiviikko 18.6.2003

Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi

HE 7/2003 vp, VaVM 8/2003 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 16.6.2003

Hallituksen esitys laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

HE 14/2003 vp, UaVM 2/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi vesi- ja ilma-alusten muonitusta koskevien eräiden säännösten muuttamisesta

HE 8/2003 vp, VaVM 7/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

HE 11/2003 vp, HaVM 1/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 44 luvun 11 §:n sekä poliisilain 23 §:n muuttamisesta

HE 5/2003 vp, HaVM 2/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

HE 13/2003 vp, LiVM 1/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 12/2003 vp, MmVM 1/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille

HE 16/2003 vp, StVM 4/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

HE 20/2003 vp, StVM 5/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a §:n muuttamisesta

HE 21/2003 vp, StVM 6/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta

HE 23/2003 vp, YmVM 1/2003 vp

Hyväksyttiin

Tiistai 17.6.2003

Lakialoite laiksi edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

LA 45/2003 vp, VaVM 5/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 105 a §:n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

HE 10/2003 vp, VaVM 6/2003 vp, LA 46/2003 vp (mietintöön sisältyy neljä vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

HE 19/2003 vp, HaVM 4/2003 vp, Lakialoite LA 2, 4, 8, 19, 58/2003 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 9/2003 vp - VNS 1/2003 vp Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2004-2007

Valtiontalouden kehysten lähtökohtana on hallitusohjelman finanssipoliittinen linjaus. Kehystä uudistetaan hallitusohjelmassa sovitulla tavalla. Pääosa määrärahoista mitoitetaan koko vaalikautta sitovaan kehykseen. Kehyksen ulkopuolelle jäävät kuitenkin hallitusohjelmassa mainitut menot, joiden mitoituksen on tarkoituksenmukaista antaa vaihdella suhdannekehityksen tai niihin kiinteästi liittyvien tulojen myötä tai joiden sitominen koko vaalikaudeksi ei ole muutoin perusteltua.

Hallitusohjelman mukaisen menosäännön ja vaalikauden kehyksen suuruus on 28,0 mrd euroa vuonna 2004, 28,3 mrd euroa vuonna 2005, 28,5 mrd euroa vuonna 2006 ja vuonna 2007 28,6 mrd euroa, joka on hallitusohjelman mukainen menojen enimmäismäärä vuonna 2007. Vaalikauden kehys on ilmaistu vuoden 2004 hinta- ja kustannustasossa. Kehys sisältää sekä talousarvio- että lisätalousarvioesitykset.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta päättää lähettää tämän mietinnön valtioneuvostolle tiedoksi ja tarpeellisia toimenpiteitä varten.

(Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081, Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055, Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056 )

Mietintöön sisältyy edustajien Iivo Polvi /vas, Kari Uotila /vas, Jyri Häkämies /kok, Jari Koskinen /kok, Pekka Kuosmanen /kok, Kimmo Sasi /kok, Irja Tulonen /kok, Anni Sinnemäki /vihr sekä Janina Andersson /vihr vastalauseet

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Maanantai 16.6.2003

Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 28/2003 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Ulkomaalaislaki

LA 68/2003 vp (Rosa Meriläinen /vihr ym.)

Hallintovaliokuntaan

Tiistai 17.6.2003

Hallituksen esitys eräiden kaupallis-taloudellisten sopimusten irtisanomisen hyväksymisestä ja laeiksi niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta

HE 24/2003 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Kirgisian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 25/2003 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys konkurssilainsäädännön uudistamiseksi

HE 26/2003 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys päätöksen 76/787/ EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemista Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom hyväksymisestä ja laiksi sen voimaan saattamisesta sekä laiksi vaalilain muuttamisesta

HE 27/2003 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

HE 29/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

HE 30/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi on valittu ed. Soininvaara ja varajäseneksi ed. Cronberg sekä

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi ed Krohn.

Pääministerin ilmoitus Irak-keskustelun taustoista (PI 2/2003 vp)

Loppuun käsitelty

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2004-2007

VNS 1/2003 vp, VaVM 9/2003 vp

Loppuun käsitelty

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.